Thống kê XSAG 00 - 99

Thống kê XSAG 00 - 99

Thống kê 00 - 99 An Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan An Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 26/11/2020
01 1 lần quay 26/11/2020
02 3 lần quay 12/11/2020
03 1 lần quay 26/11/2020
04 5 lần quay 29/10/2020
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 1 lần quay 26/11/2020
07 1 lần quay 26/11/2020
08 6 lần quay 22/10/2020
09 8 lần quay 08/10/2020
10 16 lần quay 13/08/2020
11 20 lần quay 16/07/2020
12 2 lần quay 19/11/2020
13 3 lần quay 12/11/2020
14 1 lần quay 26/11/2020
15 2 lần quay 19/11/2020
16 3 lần quay 12/11/2020
17 21 lần quay 09/07/2020
18 7 lần quay 15/10/2020
19 4 lần quay 05/11/2020
20 9 lần quay 01/10/2020
21 17 lần quay 06/08/2020
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 7 lần quay 15/10/2020
25 9 lần quay 01/10/2020
26 5 lần quay 29/10/2020
27 29 lần quay 14/05/2020
28 16 lần quay 13/08/2020
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 2 lần quay 19/11/2020
31 4 lần quay 05/11/2020
32 14 lần quay 27/08/2020
33 1 lần quay 26/11/2020
34 3 lần quay 12/11/2020
35 1 lần quay 26/11/2020
36 4 lần quay 05/11/2020
37 3 lần quay 12/11/2020
38 10 lần quay 24/09/2020
39 3 lần quay 12/11/2020
40 2 lần quay 19/11/2020
41 2 lần quay 19/11/2020
42 3 lần quay 12/11/2020
43 1 lần quay 26/11/2020
44 4 lần quay 05/11/2020
45 10 lần quay 24/09/2020
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 2 lần quay 19/11/2020
48 1 lần quay 26/11/2020
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 7 lần quay 15/10/2020
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 1 lần quay 26/11/2020
53 15 lần quay 20/08/2020
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 8 lần quay 08/10/2020
56 7 lần quay 15/10/2020
57 4 lần quay 05/11/2020
58 5 lần quay 29/10/2020
59 3 lần quay 12/11/2020
60 7 lần quay 15/10/2020
61 4 lần quay 05/11/2020
62 4 lần quay 05/11/2020
63 3 lần quay 12/11/2020
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 5 lần quay 29/10/2020
66 10 lần quay 24/09/2020
67 1 lần quay 26/11/2020
68 2 lần quay 19/11/2020
69 2 lần quay 19/11/2020
70 1 lần quay 26/11/2020
71 2 lần quay 19/11/2020
72 2 lần quay 19/11/2020
73 19 lần quay 23/07/2020
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 14 lần quay 27/08/2020
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 9 lần quay 01/10/2020
78 9 lần quay 01/10/2020
79 2 lần quay 19/11/2020
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 5 lần quay 29/10/2020
82 9 lần quay 01/10/2020
83 8 lần quay 08/10/2020
84 5 lần quay 29/10/2020
85 3 lần quay 12/11/2020
86 7 lần quay 15/10/2020
87 5 lần quay 29/10/2020
88 5 lần quay 29/10/2020
89 4 lần quay 05/11/2020
90 1 lần quay 26/11/2020
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 1 lần quay 26/11/2020
94 8 lần quay 08/10/2020
95 1 lần quay 26/11/2020
96 6 lần quay 22/10/2020
97 5 lần quay 29/10/2020
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 20 lần quay 16/07/2020