Thống kê XSAG 00 - 99

Thống kê XSAG 00 - 99

Thống kê 00 - 99 An Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan An Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 13 lần quay 26/11/2020
01 13 lần quay 26/11/2020
02 2 lần quay 11/02/2021
03 4 lần quay 28/01/2021
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 5 lần quay 21/01/2021
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 3 lần quay 04/02/2021
08 1 lần quay 18/02/2021
09 2 lần quay 11/02/2021
10 5 lần quay 21/01/2021
11 1 lần quay 18/02/2021
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 4 lần quay 28/01/2021
15 4 lần quay 28/01/2021
16 4 lần quay 28/01/2021
17 5 lần quay 21/01/2021
18 5 lần quay 21/01/2021
19 7 lần quay 07/01/2021
20 7 lần quay 07/01/2021
21 7 lần quay 07/01/2021
22 8 lần quay 31/12/2020
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 5 lần quay 21/01/2021
25 1 lần quay 18/02/2021
26 2 lần quay 11/02/2021
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 3 lần quay 04/02/2021
29 2 lần quay 11/02/2021
30 10 lần quay 17/12/2020
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 5 lần quay 21/01/2021
33 2 lần quay 11/02/2021
34 11 lần quay 10/12/2020
35 4 lần quay 28/01/2021
36 1 lần quay 18/02/2021
37 15 lần quay 12/11/2020
38 5 lần quay 21/01/2021
39 9 lần quay 24/12/2020
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 5 lần quay 21/01/2021
42 7 lần quay 07/01/2021
43 6 lần quay 14/01/2021
44 2 lần quay 11/02/2021
45 1 lần quay 18/02/2021
46 8 lần quay 31/12/2020
47 1 lần quay 18/02/2021
48 3 lần quay 04/02/2021
49 6 lần quay 14/01/2021
50 2 lần quay 11/02/2021
51 3 lần quay 04/02/2021
52 1 lần quay 18/02/2021
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 1 lần quay 18/02/2021
55 4 lần quay 28/01/2021
56 4 lần quay 28/01/2021
57 3 lần quay 04/02/2021
58 17 lần quay 29/10/2020
59 15 lần quay 12/11/2020
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 11 lần quay 10/12/2020
65 17 lần quay 29/10/2020
66 1 lần quay 18/02/2021
67 2 lần quay 11/02/2021
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 2 lần quay 11/02/2021
70 1 lần quay 18/02/2021
71 2 lần quay 11/02/2021
72 1 lần quay 18/02/2021
73 4 lần quay 28/01/2021
74 2 lần quay 11/02/2021
75 5 lần quay 21/01/2021
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 10 lần quay 17/12/2020
78 10 lần quay 17/12/2020
79 3 lần quay 04/02/2021
80 5 lần quay 21/01/2021
81 7 lần quay 07/01/2021
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 10 lần quay 17/12/2020
85 6 lần quay 14/01/2021
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 6 lần quay 14/01/2021
88 8 lần quay 31/12/2020
89 3 lần quay 04/02/2021
90 5 lần quay 21/01/2021
91 3 lần quay 04/02/2021
92 12 lần quay 03/12/2020
93 1 lần quay 18/02/2021
94 2 lần quay 11/02/2021
95 7 lần quay 07/01/2021
96 9 lần quay 24/12/2020
97 9 lần quay 24/12/2020
98 11 lần quay 10/12/2020
99 1 lần quay 18/02/2021