Thống kê XSAG 00 - 99

Thống kê XSAG 00 - 99

Thống kê 00 - 99 An Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan An Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 4 lần quay 27/08/2020
01 16 lần quay 04/06/2020
02 1 lần quay 17/09/2020
03 8 lần quay 30/07/2020
04 1 lần quay 17/09/2020
05 1 lần quay 17/09/2020
06 3 lần quay 03/09/2020
07 1 lần quay 17/09/2020
08 22 lần quay 26/03/2020
09 4 lần quay 27/08/2020
10 6 lần quay 13/08/2020
11 10 lần quay 16/07/2020
12 6 lần quay 13/08/2020
13 19 lần quay 14/05/2020
14 6 lần quay 13/08/2020
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 1 lần quay 17/09/2020
17 11 lần quay 09/07/2020
18 1 lần quay 17/09/2020
19 11 lần quay 09/07/2020
20 15 lần quay 11/06/2020
21 7 lần quay 06/08/2020
22 5 lần quay 20/08/2020
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 2 lần quay 10/09/2020
25 13 lần quay 25/06/2020
26 6 lần quay 13/08/2020
27 19 lần quay 14/05/2020
28 6 lần quay 13/08/2020
29 5 lần quay 20/08/2020
30 5 lần quay 20/08/2020
31 4 lần quay 27/08/2020
32 4 lần quay 27/08/2020
33 1 lần quay 17/09/2020
34 1 lần quay 17/09/2020
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 2 lần quay 10/09/2020
37 7 lần quay 06/08/2020
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 1 lần quay 17/09/2020
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 3 lần quay 03/09/2020
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 1 lần quay 17/09/2020
44 2 lần quay 10/09/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 2 lần quay 10/09/2020
48 3 lần quay 03/09/2020
49 7 lần quay 06/08/2020
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 1 lần quay 17/09/2020
52 25 lần quay 05/03/2020
53 5 lần quay 20/08/2020
54 2 lần quay 10/09/2020
55 7 lần quay 06/08/2020
56 3 lần quay 03/09/2020
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 9 lần quay 23/07/2020
59 9 lần quay 23/07/2020
60 14 lần quay 18/06/2020
61 10 lần quay 16/07/2020
62 22 lần quay 26/03/2020
63 1 lần quay 17/09/2020
64 5 lần quay 20/08/2020
65 9 lần quay 23/07/2020
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 1 lần quay 17/09/2020
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 2 lần quay 10/09/2020
70 11 lần quay 09/07/2020
71 1 lần quay 17/09/2020
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 9 lần quay 23/07/2020
74 8 lần quay 30/07/2020
75 4 lần quay 27/08/2020
76 8 lần quay 30/07/2020
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 8 lần quay 30/07/2020
79 1 lần quay 17/09/2020
80 2 lần quay 10/09/2020
81 4 lần quay 27/08/2020
82 7 lần quay 06/08/2020
83 2 lần quay 10/09/2020
84 9 lần quay 23/07/2020
85 10 lần quay 16/07/2020
86 7 lần quay 06/08/2020
87 8 lần quay 30/07/2020
88 4 lần quay 27/08/2020
89 4 lần quay 27/08/2020
90 2 lần quay 10/09/2020
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 4 lần quay 27/08/2020
93 3 lần quay 03/09/2020
94 6 lần quay 13/08/2020
95 24 lần quay 12/03/2020
96 1 lần quay 17/09/2020
97 6 lần quay 13/08/2020
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 10 lần quay 16/07/2020