Thống kê XSBD 00 - 99

Thống kê XSBD 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Bình Dương 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Dương từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 6 lần quay 14/08/2020
01 13 lần quay 26/06/2020
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 2 lần quay 11/09/2020
04 8 lần quay 31/07/2020
05 1 lần quay 18/09/2020
06 4 lần quay 28/08/2020
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 3 lần quay 04/09/2020
09 1 lần quay 18/09/2020
10 16 lần quay 05/06/2020
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 7 lần quay 07/08/2020
13 5 lần quay 21/08/2020
14 8 lần quay 31/07/2020
15 1 lần quay 18/09/2020
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 4 lần quay 28/08/2020
18 1 lần quay 18/09/2020
19 6 lần quay 14/08/2020
20 7 lần quay 07/08/2020
21 4 lần quay 28/08/2020
22 8 lần quay 31/07/2020
23 4 lần quay 28/08/2020
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 3 lần quay 04/09/2020
28 7 lần quay 07/08/2020
29 10 lần quay 17/07/2020
30 6 lần quay 14/08/2020
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 7 lần quay 07/08/2020
33 2 lần quay 11/09/2020
34 3 lần quay 04/09/2020
35 3 lần quay 04/09/2020
36 10 lần quay 17/07/2020
37 13 lần quay 26/06/2020
38 1 lần quay 18/09/2020
39 9 lần quay 24/07/2020
40 8 lần quay 31/07/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 2 lần quay 11/09/2020
43 5 lần quay 21/08/2020
44 17 lần quay 29/05/2020
45 2 lần quay 11/09/2020
46 9 lần quay 24/07/2020
47 3 lần quay 04/09/2020
48 3 lần quay 04/09/2020
49 11 lần quay 10/07/2020
50 4 lần quay 28/08/2020
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 1 lần quay 18/09/2020
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 15 lần quay 12/06/2020
55 1 lần quay 18/09/2020
56 1 lần quay 18/09/2020
57 2 lần quay 11/09/2020
58 15 lần quay 12/06/2020
59 2 lần quay 11/09/2020
60 1 lần quay 18/09/2020
61 1 lần quay 18/09/2020
62 5 lần quay 21/08/2020
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 5 lần quay 21/08/2020
65 3 lần quay 04/09/2020
66 14 lần quay 19/06/2020
67 3 lần quay 04/09/2020
68 15 lần quay 12/06/2020
69 3 lần quay 04/09/2020
70 3 lần quay 04/09/2020
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 5 lần quay 21/08/2020
73 6 lần quay 14/08/2020
74 1 lần quay 18/09/2020
75 16 lần quay 05/06/2020
76 7 lần quay 07/08/2020
77 3 lần quay 04/09/2020
78 8 lần quay 31/07/2020
79 9 lần quay 24/07/2020
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 2 lần quay 11/09/2020
82 7 lần quay 07/08/2020
83 2 lần quay 11/09/2020
84 2 lần quay 11/09/2020
85 2 lần quay 11/09/2020
86 8 lần quay 31/07/2020
87 3 lần quay 04/09/2020
88 1 lần quay 18/09/2020
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 4 lần quay 28/08/2020
91 5 lần quay 21/08/2020
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 2 lần quay 11/09/2020
94 3 lần quay 04/09/2020
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 1 lần quay 18/09/2020
97 2 lần quay 11/09/2020
98 1 lần quay 18/09/2020
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay