Thống kê XSBD 00 - 99

Thống kê XSBD 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Bình Dương 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Dương từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 12 lần quay 23/10/2020
01 4 lần quay 18/12/2020
02 7 lần quay 27/11/2020
03 3 lần quay 25/12/2020
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 3 lần quay 25/12/2020
06 2 lần quay 01/01/2021
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 1 lần quay 08/01/2021
10 10 lần quay 06/11/2020
11 2 lần quay 01/01/2021
12 5 lần quay 11/12/2020
13 11 lần quay 30/10/2020
14 7 lần quay 27/11/2020
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 1 lần quay 08/01/2021
18 4 lần quay 18/12/2020
19 9 lần quay 13/11/2020
20 2 lần quay 01/01/2021
21 13 lần quay 16/10/2020
22 3 lần quay 25/12/2020
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 2 lần quay 01/01/2021
25 15 lần quay 02/10/2020
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 6 lần quay 04/12/2020
28 1 lần quay 08/01/2021
29 9 lần quay 13/11/2020
30 1 lần quay 08/01/2021
31 10 lần quay 06/11/2020
32 1 lần quay 08/01/2021
33 4 lần quay 18/12/2020
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 3 lần quay 25/12/2020
36 11 lần quay 30/10/2020
37 2 lần quay 01/01/2021
38 7 lần quay 27/11/2020
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 7 lần quay 27/11/2020
41 8 lần quay 20/11/2020
42 4 lần quay 18/12/2020
43 3 lần quay 25/12/2020
44 2 lần quay 01/01/2021
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 2 lần quay 01/01/2021
48 15 lần quay 02/10/2020
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 5 lần quay 11/12/2020
51 1 lần quay 08/01/2021
52 10 lần quay 06/11/2020
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 2 lần quay 01/01/2021
55 4 lần quay 18/12/2020
56 8 lần quay 20/11/2020
57 4 lần quay 18/12/2020
58 4 lần quay 18/12/2020
59 14 lần quay 09/10/2020
60 8 lần quay 20/11/2020
61 2 lần quay 01/01/2021
62 1 lần quay 08/01/2021
63 6 lần quay 04/12/2020
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 11 lần quay 30/10/2020
66 12 lần quay 23/10/2020
67 6 lần quay 04/12/2020
68 9 lần quay 13/11/2020
69 8 lần quay 20/11/2020
70 12 lần quay 23/10/2020
71 5 lần quay 11/12/2020
72 3 lần quay 25/12/2020
73 1 lần quay 08/01/2021
74 4 lần quay 18/12/2020
75 3 lần quay 25/12/2020
76 3 lần quay 25/12/2020
77 8 lần quay 20/11/2020
78 9 lần quay 13/11/2020
79 3 lần quay 25/12/2020
80 12 lần quay 23/10/2020
81 1 lần quay 08/01/2021
82 7 lần quay 27/11/2020
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 2 lần quay 01/01/2021
85 5 lần quay 11/12/2020
86 1 lần quay 08/01/2021
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 7 lần quay 27/11/2020
89 1 lần quay 08/01/2021
90 6 lần quay 04/12/2020
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 4 lần quay 18/12/2020
93 3 lần quay 25/12/2020
94 11 lần quay 30/10/2020
95 16 lần quay 25/09/2020
96 11 lần quay 30/10/2020
97 9 lần quay 13/11/2020
98 4 lần quay 18/12/2020
99 4 lần quay 18/12/2020