Thống kê XSBDI 00 - 99

Thống kê XSBDI 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Bình Định 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Định từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 8 lần quay 30/07/2020
01 6 lần quay 13/08/2020
02 1 lần quay 17/09/2020
03 2 lần quay 10/09/2020
04 12 lần quay 02/07/2020
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 11 lần quay 09/07/2020
08 6 lần quay 13/08/2020
09 5 lần quay 20/08/2020
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 1 lần quay 17/09/2020
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 15 lần quay 11/06/2020
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 20 lần quay 07/05/2020
16 8 lần quay 30/07/2020
17 11 lần quay 09/07/2020
18 3 lần quay 03/09/2020
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 7 lần quay 06/08/2020
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 3 lần quay 03/09/2020
23 6 lần quay 13/08/2020
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 8 lần quay 30/07/2020
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 2 lần quay 10/09/2020
28 2 lần quay 10/09/2020
29 3 lần quay 03/09/2020
30 6 lần quay 13/08/2020
31 4 lần quay 27/08/2020
32 6 lần quay 13/08/2020
33 14 lần quay 18/06/2020
34 3 lần quay 03/09/2020
35 3 lần quay 03/09/2020
36 2 lần quay 10/09/2020
37 8 lần quay 30/07/2020
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 18 lần quay 21/05/2020
40 1 lần quay 17/09/2020
41 17 lần quay 28/05/2020
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 3 lần quay 03/09/2020
44 14 lần quay 18/06/2020
45 20 lần quay 07/05/2020
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 2 lần quay 10/09/2020
48 2 lần quay 10/09/2020
49 2 lần quay 10/09/2020
50 8 lần quay 30/07/2020
51 1 lần quay 17/09/2020
52 30 lần quay 30/01/2020
53 2 lần quay 10/09/2020
54 1 lần quay 17/09/2020
55 11 lần quay 09/07/2020
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 4 lần quay 27/08/2020
58 6 lần quay 13/08/2020
59 4 lần quay 27/08/2020
60 3 lần quay 03/09/2020
61 15 lần quay 11/06/2020
62 3 lần quay 03/09/2020
63 2 lần quay 10/09/2020
64 4 lần quay 27/08/2020
65 8 lần quay 30/07/2020
66 5 lần quay 20/08/2020
67 5 lần quay 20/08/2020
68 2 lần quay 10/09/2020
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 2 lần quay 10/09/2020
72 4 lần quay 27/08/2020
73 17 lần quay 28/05/2020
74 4 lần quay 27/08/2020
75 5 lần quay 20/08/2020
76 5 lần quay 20/08/2020
77 2 lần quay 10/09/2020
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 8 lần quay 30/07/2020
80 14 lần quay 18/06/2020
81 23 lần quay 19/03/2020
82 1 lần quay 17/09/2020
83 2 lần quay 10/09/2020
84 17 lần quay 28/05/2020
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 1 lần quay 17/09/2020
87 10 lần quay 16/07/2020
88 3 lần quay 03/09/2020
89 6 lần quay 13/08/2020
90 3 lần quay 03/09/2020
91 10 lần quay 16/07/2020
92 1 lần quay 17/09/2020
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 6 lần quay 13/08/2020
95 6 lần quay 13/08/2020
96 1 lần quay 17/09/2020
97 18 lần quay 21/05/2020
98 7 lần quay 06/08/2020
99 1 lần quay 17/09/2020