Thống kê XSBDI 00 - 99

Thống kê XSBDI 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Bình Định 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Định từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 8 lần quay 26/11/2020
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 9 lần quay 19/11/2020
05 9 lần quay 19/11/2020
06 1 lần quay 14/01/2021
07 5 lần quay 17/12/2020
08 2 lần quay 07/01/2021
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 9 lần quay 19/11/2020
11 6 lần quay 10/12/2020
12 1 lần quay 14/01/2021
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 2 lần quay 07/01/2021
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 3 lần quay 31/12/2020
18 1 lần quay 14/01/2021
19 3 lần quay 31/12/2020
20 6 lần quay 10/12/2020
21 17 lần quay 24/09/2020
22 12 lần quay 29/10/2020
23 16 lần quay 01/10/2020
24 8 lần quay 26/11/2020
25 8 lần quay 26/11/2020
26 7 lần quay 03/12/2020
27 4 lần quay 24/12/2020
28 5 lần quay 17/12/2020
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 2 lần quay 07/01/2021
31 9 lần quay 19/11/2020
32 5 lần quay 17/12/2020
33 4 lần quay 24/12/2020
34 4 lần quay 24/12/2020
35 10 lần quay 12/11/2020
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 8 lần quay 26/11/2020
38 8 lần quay 26/11/2020
39 2 lần quay 07/01/2021
40 3 lần quay 31/12/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 10 lần quay 12/11/2020
43 8 lần quay 26/11/2020
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 6 lần quay 10/12/2020
46 9 lần quay 19/11/2020
47 5 lần quay 17/12/2020
48 13 lần quay 22/10/2020
49 3 lần quay 31/12/2020
50 6 lần quay 10/12/2020
51 1 lần quay 14/01/2021
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 6 lần quay 10/12/2020
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 2 lần quay 07/01/2021
56 3 lần quay 31/12/2020
57 7 lần quay 03/12/2020
58 1 lần quay 14/01/2021
59 11 lần quay 05/11/2020
60 4 lần quay 24/12/2020
61 5 lần quay 17/12/2020
62 8 lần quay 26/11/2020
63 6 lần quay 10/12/2020
64 2 lần quay 07/01/2021
65 2 lần quay 07/01/2021
66 10 lần quay 12/11/2020
67 7 lần quay 03/12/2020
68 2 lần quay 07/01/2021
69 16 lần quay 01/10/2020
70 16 lần quay 01/10/2020
71 1 lần quay 14/01/2021
72 2 lần quay 07/01/2021
73 2 lần quay 07/01/2021
74 1 lần quay 14/01/2021
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 7 lần quay 03/12/2020
77 11 lần quay 05/11/2020
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 2 lần quay 07/01/2021
81 11 lần quay 05/11/2020
82 2 lần quay 07/01/2021
83 3 lần quay 31/12/2020
84 3 lần quay 31/12/2020
85 6 lần quay 10/12/2020
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 15 lần quay 08/10/2020
89 2 lần quay 07/01/2021
90 9 lần quay 19/11/2020
91 14 lần quay 15/10/2020
92 12 lần quay 29/10/2020
93 4 lần quay 24/12/2020
94 4 lần quay 24/12/2020
95 2 lần quay 07/01/2021
96 10 lần quay 12/11/2020
97 3 lần quay 31/12/2020
98 3 lần quay 31/12/2020
99 1 lần quay 14/01/2021