Thống kê XSBL 00 - 99

Thống kê XSBL 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Bạc Liêu 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bạc Liêu từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 3 lần quay 03/11/2020
01 14 lần quay 18/08/2020
02 7 lần quay 06/10/2020
03 1 lần quay 17/11/2020
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 1 lần quay 17/11/2020
06 15 lần quay 11/08/2020
07 1 lần quay 17/11/2020
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 17 lần quay 28/07/2020
10 14 lần quay 18/08/2020
11 2 lần quay 10/11/2020
12 3 lần quay 03/11/2020
13 6 lần quay 13/10/2020
14 3 lần quay 03/11/2020
15 9 lần quay 22/09/2020
16 14 lần quay 18/08/2020
17 1 lần quay 17/11/2020
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 4 lần quay 27/10/2020
20 5 lần quay 20/10/2020
21 3 lần quay 03/11/2020
22 1 lần quay 17/11/2020
23 4 lần quay 27/10/2020
24 4 lần quay 27/10/2020
25 8 lần quay 29/09/2020
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 7 lần quay 06/10/2020
28 1 lần quay 17/11/2020
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 2 lần quay 10/11/2020
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 1 lần quay 17/11/2020
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 3 lần quay 03/11/2020
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 5 lần quay 20/10/2020
37 1 lần quay 17/11/2020
38 1 lần quay 17/11/2020
39 7 lần quay 06/10/2020
40 3 lần quay 03/11/2020
41 2 lần quay 10/11/2020
42 21 lần quay 30/06/2020
43 3 lần quay 03/11/2020
44 7 lần quay 06/10/2020
45 4 lần quay 27/10/2020
46 10 lần quay 15/09/2020
47 3 lần quay 03/11/2020
48 12 lần quay 01/09/2020
49 4 lần quay 27/10/2020
50 1 lần quay 17/11/2020
51 2 lần quay 10/11/2020
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 10 lần quay 15/09/2020
54 6 lần quay 13/10/2020
55 2 lần quay 10/11/2020
56 9 lần quay 22/09/2020
57 9 lần quay 22/09/2020
58 4 lần quay 27/10/2020
59 7 lần quay 06/10/2020
60 20 lần quay 07/07/2020
61 2 lần quay 10/11/2020
62 1 lần quay 17/11/2020
63 1 lần quay 17/11/2020
64 5 lần quay 20/10/2020
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 3 lần quay 03/11/2020
68 3 lần quay 03/11/2020
69 4 lần quay 27/10/2020
70 1 lần quay 17/11/2020
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 5 lần quay 20/10/2020
73 11 lần quay 08/09/2020
74 4 lần quay 27/10/2020
75 19 lần quay 14/07/2020
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 23 lần quay 16/06/2020
79 9 lần quay 22/09/2020
80 1 lần quay 17/11/2020
81 9 lần quay 22/09/2020
82 8 lần quay 29/09/2020
83 4 lần quay 27/10/2020
84 3 lần quay 03/11/2020
85 8 lần quay 29/09/2020
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 2 lần quay 10/11/2020
88 2 lần quay 10/11/2020
89 9 lần quay 22/09/2020
90 5 lần quay 20/10/2020
91 1 lần quay 17/11/2020
92 7 lần quay 06/10/2020
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
95 12 lần quay 01/09/2020
96 12 lần quay 01/09/2020
97 10 lần quay 15/09/2020
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 1 lần quay 17/11/2020