Thống kê XSBL 00 - 99

Thống kê XSBL 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Bạc Liêu 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bạc Liêu từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 3 lần quay 09/02/2021
01 1 lần quay 23/02/2021
02 21 lần quay 06/10/2020
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 1 lần quay 23/02/2021
06 5 lần quay 26/01/2021
07 3 lần quay 09/02/2021
08 1 lần quay 23/02/2021
09 13 lần quay 01/12/2020
10 3 lần quay 09/02/2021
11 16 lần quay 10/11/2020
12 6 lần quay 19/01/2021
13 8 lần quay 05/01/2021
14 8 lần quay 05/01/2021
15 6 lần quay 19/01/2021
16 2 lần quay 16/02/2021
17 15 lần quay 17/11/2020
18 1 lần quay 23/02/2021
19 7 lần quay 12/01/2021
20 7 lần quay 12/01/2021
21 6 lần quay 19/01/2021
22 15 lần quay 17/11/2020
23 18 lần quay 27/10/2020
24 2 lần quay 16/02/2021
25 4 lần quay 02/02/2021
26 14 lần quay 24/11/2020
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 1 lần quay 23/02/2021
30 11 lần quay 15/12/2020
31 14 lần quay 24/11/2020
32 10 lần quay 22/12/2020
33 3 lần quay 09/02/2021
34 1 lần quay 23/02/2021
35 14 lần quay 24/11/2020
36 1 lần quay 23/02/2021
37 1 lần quay 23/02/2021
38 4 lần quay 02/02/2021
39 11 lần quay 15/12/2020
40 1 lần quay 23/02/2021
41 2 lần quay 16/02/2021
42 1 lần quay 23/02/2021
43 11 lần quay 15/12/2020
44 5 lần quay 26/01/2021
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 1 lần quay 23/02/2021
48 2 lần quay 16/02/2021
49 9 lần quay 29/12/2020
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 3 lần quay 09/02/2021
52 2 lần quay 16/02/2021
53 3 lần quay 09/02/2021
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 7 lần quay 12/01/2021
56 4 lần quay 02/02/2021
57 5 lần quay 26/01/2021
58 4 lần quay 02/02/2021
59 5 lần quay 26/01/2021
60 1 lần quay 23/02/2021
61 4 lần quay 02/02/2021
62 2 lần quay 16/02/2021
63 3 lần quay 09/02/2021
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 6 lần quay 19/01/2021
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 4 lần quay 02/02/2021
69 3 lần quay 09/02/2021
70 5 lần quay 26/01/2021
71 2 lần quay 16/02/2021
72 13 lần quay 01/12/2020
73 7 lần quay 12/01/2021
74 6 lần quay 19/01/2021
75 1 lần quay 23/02/2021
76 4 lần quay 02/02/2021
77 1 lần quay 23/02/2021
78 2 lần quay 16/02/2021
79 3 lần quay 09/02/2021
80 13 lần quay 01/12/2020
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 2 lần quay 16/02/2021
83 3 lần quay 09/02/2021
84 2 lần quay 16/02/2021
85 4 lần quay 02/02/2021
86 7 lần quay 12/01/2021
87 6 lần quay 19/01/2021
88 2 lần quay 16/02/2021
89 3 lần quay 09/02/2021
90 1 lần quay 23/02/2021
91 9 lần quay 29/12/2020
92 2 lần quay 16/02/2021
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 14 lần quay 24/11/2020
95 3 lần quay 09/02/2021
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 5 lần quay 26/01/2021
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 11 lần quay 15/12/2020