Thống kê XSBL 00 - 99

Thống kê XSBL 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Bạc Liêu 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bạc Liêu từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 15/09/2020
01 5 lần quay 18/08/2020
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 2 lần quay 08/09/2020
04 4 lần quay 25/08/2020
05 5 lần quay 18/08/2020
06 6 lần quay 11/08/2020
07 13 lần quay 23/06/2020
08 10 lần quay 14/07/2020
09 8 lần quay 28/07/2020
10 5 lần quay 18/08/2020
11 6 lần quay 11/08/2020
12 5 lần quay 18/08/2020
13 10 lần quay 14/07/2020
14 1 lần quay 15/09/2020
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 5 lần quay 18/08/2020
17 1 lần quay 15/09/2020
18 2 lần quay 08/09/2020
19 5 lần quay 18/08/2020
20 16 lần quay 02/06/2020
21 8 lần quay 28/07/2020
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 3 lần quay 01/09/2020
25 3 lần quay 01/09/2020
26 9 lần quay 21/07/2020
27 8 lần quay 28/07/2020
28 1 lần quay 15/09/2020
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 8 lần quay 28/07/2020
31 4 lần quay 25/08/2020
32 9 lần quay 21/07/2020
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 6 lần quay 11/08/2020
35 1 lần quay 15/09/2020
36 18 lần quay 19/05/2020
37 16 lần quay 02/06/2020
38 2 lần quay 08/09/2020
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 5 lần quay 18/08/2020
42 12 lần quay 30/06/2020
43 2 lần quay 08/09/2020
44 2 lần quay 08/09/2020
45 1 lần quay 15/09/2020
46 1 lần quay 15/09/2020
47 16 lần quay 02/06/2020
48 3 lần quay 01/09/2020
49 5 lần quay 18/08/2020
50 1 lần quay 15/09/2020
51 9 lần quay 21/07/2020
52 8 lần quay 28/07/2020
53 1 lần quay 15/09/2020
54 4 lần quay 25/08/2020
55 4 lần quay 25/08/2020
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 11 lần quay 07/07/2020
59 3 lần quay 01/09/2020
60 11 lần quay 07/07/2020
61 3 lần quay 01/09/2020
62 7 lần quay 04/08/2020
63 2 lần quay 08/09/2020
64 1 lần quay 15/09/2020
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 3 lần quay 01/09/2020
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 10 lần quay 14/07/2020
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 1 lần quay 15/09/2020
72 6 lần quay 11/08/2020
73 2 lần quay 08/09/2020
74 3 lần quay 01/09/2020
75 10 lần quay 14/07/2020
76 2 lần quay 08/09/2020
77 6 lần quay 11/08/2020
78 14 lần quay 16/06/2020
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 6 lần quay 11/08/2020
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 7 lần quay 04/08/2020
83 12 lần quay 30/06/2020
84 9 lần quay 21/07/2020
85 9 lần quay 21/07/2020
86 2 lần quay 08/09/2020
87 7 lần quay 04/08/2020
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 2 lần quay 08/09/2020
91 12 lần quay 30/06/2020
92 15 lần quay 09/06/2020
93 8 lần quay 28/07/2020
94 6 lần quay 11/08/2020
95 3 lần quay 01/09/2020
96 3 lần quay 01/09/2020
97 1 lần quay 15/09/2020
98 8 lần quay 28/07/2020
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay