Thống kê XSBP 00 - 99

Thống kê XSBP 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Bình Phước 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Phước từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 28 lần quay 16/05/2020
01 2 lần quay 14/11/2020
02 14 lần quay 22/08/2020
03 1 lần quay 21/11/2020
04 4 lần quay 31/10/2020
05 3 lần quay 07/11/2020
06 9 lần quay 26/09/2020
07 8 lần quay 03/10/2020
08 12 lần quay 05/09/2020
09 6 lần quay 17/10/2020
10 1 lần quay 21/11/2020
11 6 lần quay 17/10/2020
12 1 lần quay 21/11/2020
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 12 lần quay 05/09/2020
15 3 lần quay 07/11/2020
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 13 lần quay 29/08/2020
18 8 lần quay 03/10/2020
19 3 lần quay 07/11/2020
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 4 lần quay 31/10/2020
22 9 lần quay 26/09/2020
23 10 lần quay 19/09/2020
24 6 lần quay 17/10/2020
25 3 lần quay 07/11/2020
26 2 lần quay 14/11/2020
27 2 lần quay 14/11/2020
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 5 lần quay 24/10/2020
30 5 lần quay 24/10/2020
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 20 lần quay 11/07/2020
34 8 lần quay 03/10/2020
35 4 lần quay 31/10/2020
36 3 lần quay 07/11/2020
37 6 lần quay 17/10/2020
38 3 lần quay 07/11/2020
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 7 lần quay 10/10/2020
41 1 lần quay 21/11/2020
42 4 lần quay 31/10/2020
43 29 lần quay 09/05/2020
44 2 lần quay 14/11/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 7 lần quay 10/10/2020
47 10 lần quay 19/09/2020
48 8 lần quay 03/10/2020
49 12 lần quay 05/09/2020
50 17 lần quay 01/08/2020
51 6 lần quay 17/10/2020
52 1 lần quay 21/11/2020
53 2 lần quay 14/11/2020
54 20 lần quay 11/07/2020
55 1 lần quay 21/11/2020
56 2 lần quay 14/11/2020
57 2 lần quay 14/11/2020
58 2 lần quay 14/11/2020
59 10 lần quay 19/09/2020
60 6 lần quay 17/10/2020
61 4 lần quay 31/10/2020
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 7 lần quay 10/10/2020
64 1 lần quay 21/11/2020
65 2 lần quay 14/11/2020
66 2 lần quay 14/11/2020
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 1 lần quay 21/11/2020
69 7 lần quay 10/10/2020
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 1 lần quay 21/11/2020
72 2 lần quay 14/11/2020
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 1 lần quay 21/11/2020
75 4 lần quay 31/10/2020
76 5 lần quay 24/10/2020
77 10 lần quay 19/09/2020
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 16 lần quay 08/08/2020
80 9 lần quay 26/09/2020
81 2 lần quay 14/11/2020
82 1 lần quay 21/11/2020
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 3 lần quay 07/11/2020
85 9 lần quay 26/09/2020
86 6 lần quay 17/10/2020
87 1 lần quay 21/11/2020
88 1 lần quay 21/11/2020
89 5 lần quay 24/10/2020
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 1 lần quay 21/11/2020
92 19 lần quay 18/07/2020
93 4 lần quay 31/10/2020
94 8 lần quay 03/10/2020
95 1 lần quay 21/11/2020
96 25 lần quay 06/06/2020
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 1 lần quay 21/11/2020
99 10 lần quay 19/09/2020