Thống kê XSBT 00 - 99

Thống kê XSBT 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Bến Tre 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bến Tre từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 3 lần quay 29/12/2020
01 1 lần quay 12/01/2021
02 2 lần quay 05/01/2021
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 8 lần quay 24/11/2020
05 1 lần quay 12/01/2021
06 2 lần quay 05/01/2021
07 7 lần quay 01/12/2020
08 2 lần quay 05/01/2021
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 20 lần quay 01/09/2020
11 5 lần quay 15/12/2020
12 6 lần quay 08/12/2020
13 2 lần quay 05/01/2021
14 5 lần quay 15/12/2020
15 1 lần quay 12/01/2021
16 3 lần quay 29/12/2020
17 2 lần quay 05/01/2021
18 15 lần quay 06/10/2020
19 1 lần quay 12/01/2021
20 1 lần quay 12/01/2021
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 5 lần quay 15/12/2020
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 12 lần quay 27/10/2020
25 7 lần quay 01/12/2020
26 3 lần quay 29/12/2020
27 9 lần quay 17/11/2020
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 20 lần quay 01/09/2020
30 8 lần quay 24/11/2020
31 17 lần quay 22/09/2020
32 14 lần quay 13/10/2020
33 1 lần quay 12/01/2021
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 1 lần quay 12/01/2021
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 4 lần quay 22/12/2020
39 22 lần quay 18/08/2020
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 4 lần quay 22/12/2020
43 2 lần quay 05/01/2021
44 3 lần quay 29/12/2020
45 3 lần quay 29/12/2020
46 4 lần quay 22/12/2020
47 2 lần quay 05/01/2021
48 13 lần quay 20/10/2020
49 2 lần quay 05/01/2021
50 10 lần quay 10/11/2020
51 7 lần quay 01/12/2020
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 11 lần quay 03/11/2020
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 2 lần quay 05/01/2021
56 8 lần quay 24/11/2020
57 17 lần quay 22/09/2020
58 1 lần quay 12/01/2021
59 3 lần quay 29/12/2020
60 19 lần quay 08/09/2020
61 8 lần quay 24/11/2020
62 3 lần quay 29/12/2020
63 7 lần quay 01/12/2020
64 7 lần quay 01/12/2020
65 6 lần quay 08/12/2020
66 5 lần quay 15/12/2020
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 12 lần quay 27/10/2020
69 3 lần quay 29/12/2020
70 2 lần quay 05/01/2021
71 10 lần quay 10/11/2020
72 1 lần quay 12/01/2021
73 3 lần quay 29/12/2020
74 11 lần quay 03/11/2020
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 3 lần quay 29/12/2020
77 4 lần quay 22/12/2020
78 9 lần quay 17/11/2020
79 3 lần quay 29/12/2020
80 4 lần quay 22/12/2020
81 3 lần quay 29/12/2020
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 2 lần quay 05/01/2021
84 8 lần quay 24/11/2020
85 1 lần quay 12/01/2021
86 1 lần quay 12/01/2021
87 2 lần quay 05/01/2021
88 8 lần quay 24/11/2020
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 1 lần quay 12/01/2021
91 2 lần quay 05/01/2021
92 5 lần quay 15/12/2020
93 2 lần quay 05/01/2021
94 5 lần quay 15/12/2020
95 4 lần quay 22/12/2020
96 1 lần quay 12/01/2021
97 5 lần quay 15/12/2020
98 8 lần quay 24/11/2020
99 13 lần quay 20/10/2020