Thống kê XSBTH 00 - 99

Thống kê XSBTH 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Bình Thuận 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Thuận từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 9 lần quay 31/12/2020
02 7 lần quay 14/01/2021
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 8 lần quay 07/01/2021
05 8 lần quay 07/01/2021
06 1 lần quay 25/02/2021
07 4 lần quay 04/02/2021
08 8 lần quay 07/01/2021
09 1 lần quay 25/02/2021
10 5 lần quay 28/01/2021
11 4 lần quay 04/02/2021
12 26 lần quay 03/09/2020
13 1 lần quay 25/02/2021
14 13 lần quay 03/12/2020
15 9 lần quay 31/12/2020
16 5 lần quay 28/01/2021
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 4 lần quay 04/02/2021
20 1 lần quay 25/02/2021
21 3 lần quay 11/02/2021
22 10 lần quay 24/12/2020
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 6 lần quay 21/01/2021
25 2 lần quay 18/02/2021
26 2 lần quay 18/02/2021
27 2 lần quay 18/02/2021
28 9 lần quay 31/12/2020
29 4 lần quay 04/02/2021
30 5 lần quay 28/01/2021
31 15 lần quay 19/11/2020
32 1 lần quay 25/02/2021
33 2 lần quay 18/02/2021
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 2 lần quay 18/02/2021
37 8 lần quay 07/01/2021
38 12 lần quay 10/12/2020
39 2 lần quay 18/02/2021
40 9 lần quay 31/12/2020
41 2 lần quay 18/02/2021
42 3 lần quay 11/02/2021
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 13 lần quay 03/12/2020
45 1 lần quay 25/02/2021
46 2 lần quay 18/02/2021
47 28 lần quay 20/08/2020
48 1 lần quay 25/02/2021
49 7 lần quay 14/01/2021
50 4 lần quay 04/02/2021
51 1 lần quay 25/02/2021
52 2 lần quay 18/02/2021
53 19 lần quay 22/10/2020
54 6 lần quay 21/01/2021
55 1 lần quay 25/02/2021
56 9 lần quay 31/12/2020
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 3 lần quay 11/02/2021
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 3 lần quay 11/02/2021
62 3 lần quay 11/02/2021
63 2 lần quay 18/02/2021
64 4 lần quay 04/02/2021
65 1 lần quay 25/02/2021
66 5 lần quay 28/01/2021
67 5 lần quay 28/01/2021
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 6 lần quay 21/01/2021
70 1 lần quay 25/02/2021
71 2 lần quay 18/02/2021
72 7 lần quay 14/01/2021
73 3 lần quay 11/02/2021
74 2 lần quay 18/02/2021
75 7 lần quay 14/01/2021
76 3 lần quay 11/02/2021
77 10 lần quay 24/12/2020
78 8 lần quay 07/01/2021
79 10 lần quay 24/12/2020
80 6 lần quay 21/01/2021
81 3 lần quay 11/02/2021
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 3 lần quay 11/02/2021
86 9 lần quay 31/12/2020
87 6 lần quay 21/01/2021
88 13 lần quay 03/12/2020
89 15 lần quay 19/11/2020
90 1 lần quay 25/02/2021
91 3 lần quay 11/02/2021
92 4 lần quay 04/02/2021
93 1 lần quay 25/02/2021
94 1 lần quay 25/02/2021
95 3 lần quay 11/02/2021
96 3 lần quay 11/02/2021
97 5 lần quay 28/01/2021
98 1 lần quay 25/02/2021
99 10 lần quay 24/12/2020