Thống kê XSBTH 00 - 99

Thống kê XSBTH 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Bình Thuận 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Thuận từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 17/09/2020
01 4 lần quay 27/08/2020
02 1 lần quay 17/09/2020
03 10 lần quay 16/07/2020
04 1 lần quay 17/09/2020
05 1 lần quay 17/09/2020
06 2 lần quay 10/09/2020
07 1 lần quay 17/09/2020
08 1 lần quay 17/09/2020
09 13 lần quay 25/06/2020
10 3 lần quay 03/09/2020
11 4 lần quay 27/08/2020
12 3 lần quay 03/09/2020
13 1 lần quay 17/09/2020
14 1 lần quay 17/09/2020
15 3 lần quay 03/09/2020
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 10 lần quay 16/07/2020
18 6 lần quay 13/08/2020
19 9 lần quay 23/07/2020
20 4 lần quay 27/08/2020
21 8 lần quay 30/07/2020
22 3 lần quay 03/09/2020
23 2 lần quay 10/09/2020
24 10 lần quay 16/07/2020
25 16 lần quay 04/06/2020
26 3 lần quay 03/09/2020
27 9 lần quay 23/07/2020
28 4 lần quay 27/08/2020
29 4 lần quay 27/08/2020
30 2 lần quay 10/09/2020
31 10 lần quay 16/07/2020
32 6 lần quay 13/08/2020
33 5 lần quay 20/08/2020
34 4 lần quay 27/08/2020
35 9 lần quay 23/07/2020
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 15 lần quay 11/06/2020
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 12 lần quay 02/07/2020
41 1 lần quay 17/09/2020
42 9 lần quay 23/07/2020
43 12 lần quay 02/07/2020
44 3 lần quay 03/09/2020
45 2 lần quay 10/09/2020
46 13 lần quay 25/06/2020
47 5 lần quay 20/08/2020
48 4 lần quay 27/08/2020
49 10 lần quay 16/07/2020
50 6 lần quay 13/08/2020
51 9 lần quay 23/07/2020
52 5 lần quay 20/08/2020
53 3 lần quay 03/09/2020
54 1 lần quay 17/09/2020
55 1 lần quay 17/09/2020
56 2 lần quay 10/09/2020
57 2 lần quay 10/09/2020
58 7 lần quay 06/08/2020
59 2 lần quay 10/09/2020
60 11 lần quay 09/07/2020
61 1 lần quay 17/09/2020
62 3 lần quay 03/09/2020
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 11 lần quay 09/07/2020
65 5 lần quay 20/08/2020
66 6 lần quay 13/08/2020
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 5 lần quay 20/08/2020
70 5 lần quay 20/08/2020
71 11 lần quay 09/07/2020
72 7 lần quay 06/08/2020
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 3 lần quay 03/09/2020
75 2 lần quay 10/09/2020
76 5 lần quay 20/08/2020
77 4 lần quay 27/08/2020
78 17 lần quay 28/05/2020
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 2 lần quay 10/09/2020
81 1 lần quay 17/09/2020
82 5 lần quay 20/08/2020
83 1 lần quay 17/09/2020
84 7 lần quay 06/08/2020
85 7 lần quay 06/08/2020
86 9 lần quay 23/07/2020
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 2 lần quay 10/09/2020
90 17 lần quay 28/05/2020
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 10 lần quay 16/07/2020
93 2 lần quay 10/09/2020
94 1 lần quay 17/09/2020
95 3 lần quay 03/09/2020
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 2 lần quay 10/09/2020
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 6 lần quay 13/08/2020