Thống kê XSBTH 00 - 99

Thống kê XSBTH 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Bình Thuận 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Thuận từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 10 lần quay 17/09/2020
01 2 lần quay 12/11/2020
02 2 lần quay 12/11/2020
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 10 lần quay 17/09/2020
06 2 lần quay 12/11/2020
07 1 lần quay 19/11/2020
08 5 lần quay 22/10/2020
09 1 lần quay 19/11/2020
10 4 lần quay 29/10/2020
11 2 lần quay 12/11/2020
12 12 lần quay 03/09/2020
13 4 lần quay 29/10/2020
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 1 lần quay 19/11/2020
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 15 lần quay 13/08/2020
19 18 lần quay 23/07/2020
20 2 lần quay 12/11/2020
21 6 lần quay 15/10/2020
22 12 lần quay 03/09/2020
23 3 lần quay 05/11/2020
24 2 lần quay 12/11/2020
25 3 lần quay 05/11/2020
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 13 lần quay 27/08/2020
29 13 lần quay 27/08/2020
30 3 lần quay 05/11/2020
31 1 lần quay 19/11/2020
32 15 lần quay 13/08/2020
33 6 lần quay 15/10/2020
34 2 lần quay 12/11/2020
35 5 lần quay 22/10/2020
36 9 lần quay 24/09/2020
37 5 lần quay 22/10/2020
38 9 lần quay 24/09/2020
39 9 lần quay 24/09/2020
40 2 lần quay 12/11/2020
41 1 lần quay 19/11/2020
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 2 lần quay 12/11/2020
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 4 lần quay 29/10/2020
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 14 lần quay 20/08/2020
48 3 lần quay 05/11/2020
49 4 lần quay 29/10/2020
50 2 lần quay 12/11/2020
51 3 lần quay 05/11/2020
52 14 lần quay 20/08/2020
53 5 lần quay 22/10/2020
54 1 lần quay 19/11/2020
55 1 lần quay 19/11/2020
56 8 lần quay 01/10/2020
57 7 lần quay 08/10/2020
58 8 lần quay 01/10/2020
59 1 lần quay 19/11/2020
60 4 lần quay 29/10/2020
61 7 lần quay 08/10/2020
62 12 lần quay 03/09/2020
63 1 lần quay 19/11/2020
64 20 lần quay 09/07/2020
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 1 lần quay 19/11/2020
67 9 lần quay 24/09/2020
68 6 lần quay 15/10/2020
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 4 lần quay 29/10/2020
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 1 lần quay 19/11/2020
74 12 lần quay 03/09/2020
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 5 lần quay 22/10/2020
77 4 lần quay 29/10/2020
78 3 lần quay 05/11/2020
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 7 lần quay 08/10/2020
81 4 lần quay 29/10/2020
82 2 lần quay 12/11/2020
83 3 lần quay 05/11/2020
84 1 lần quay 19/11/2020
85 8 lần quay 01/10/2020
86 1 lần quay 19/11/2020
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 1 lần quay 19/11/2020
89 1 lần quay 19/11/2020
90 4 lần quay 29/10/2020
91 9 lần quay 24/09/2020
92 19 lần quay 16/07/2020
93 1 lần quay 19/11/2020
94 10 lần quay 17/09/2020
95 6 lần quay 15/10/2020
96 3 lần quay 05/11/2020
97 3 lần quay 05/11/2020
98 4 lần quay 29/10/2020
99 5 lần quay 22/10/2020