Thống kê XSCM 00 - 99

Thống kê XSCM 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Cà Mau 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Cà Mau từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 23/11/2020
01 3 lần quay 09/11/2020
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 2 lần quay 16/11/2020
04 6 lần quay 19/10/2020
05 12 lần quay 07/09/2020
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 18 lần quay 27/07/2020
08 16 lần quay 10/08/2020
09 8 lần quay 05/10/2020
10 3 lần quay 09/11/2020
11 11 lần quay 14/09/2020
12 1 lần quay 23/11/2020
13 2 lần quay 16/11/2020
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 11 lần quay 14/09/2020
16 4 lần quay 02/11/2020
17 5 lần quay 26/10/2020
18 2 lần quay 16/11/2020
19 1 lần quay 23/11/2020
20 6 lần quay 19/10/2020
21 8 lần quay 05/10/2020
22 8 lần quay 05/10/2020
23 8 lần quay 05/10/2020
24 8 lần quay 05/10/2020
25 1 lần quay 23/11/2020
26 10 lần quay 21/09/2020
27 1 lần quay 23/11/2020
28 18 lần quay 27/07/2020
29 1 lần quay 23/11/2020
30 2 lần quay 16/11/2020
31 9 lần quay 28/09/2020
32 3 lần quay 09/11/2020
33 1 lần quay 23/11/2020
34 3 lần quay 09/11/2020
35 2 lần quay 16/11/2020
36 21 lần quay 06/07/2020
37 10 lần quay 21/09/2020
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 13 lần quay 31/08/2020
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 10 lần quay 21/09/2020
43 12 lần quay 07/09/2020
44 1 lần quay 23/11/2020
45 13 lần quay 31/08/2020
46 9 lần quay 28/09/2020
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 12 lần quay 07/09/2020
49 8 lần quay 05/10/2020
50 14 lần quay 24/08/2020
51 3 lần quay 09/11/2020
52 3 lần quay 09/11/2020
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 4 lần quay 02/11/2020
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 5 lần quay 26/10/2020
57 7 lần quay 12/10/2020
58 5 lần quay 26/10/2020
59 21 lần quay 06/07/2020
60 4 lần quay 02/11/2020
61 7 lần quay 12/10/2020
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 7 lần quay 12/10/2020
64 7 lần quay 12/10/2020
65 2 lần quay 16/11/2020
66 5 lần quay 26/10/2020
67 13 lần quay 31/08/2020
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 5 lần quay 26/10/2020
70 2 lần quay 16/11/2020
71 1 lần quay 23/11/2020
72 1 lần quay 23/11/2020
73 3 lần quay 09/11/2020
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 6 lần quay 19/10/2020
76 4 lần quay 02/11/2020
77 4 lần quay 02/11/2020
78 2 lần quay 16/11/2020
79 7 lần quay 12/10/2020
80 1 lần quay 23/11/2020
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 1 lần quay 23/11/2020
83 2 lần quay 16/11/2020
84 6 lần quay 19/10/2020
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 21 lần quay 06/07/2020
87 3 lần quay 09/11/2020
88 5 lần quay 26/10/2020
89 2 lần quay 16/11/2020
90 6 lần quay 19/10/2020
91 8 lần quay 05/10/2020
92 3 lần quay 09/11/2020
93 4 lần quay 02/11/2020
94 2 lần quay 16/11/2020
95 8 lần quay 05/10/2020
96 3 lần quay 09/11/2020
97 13 lần quay 31/08/2020
98 4 lần quay 02/11/2020
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay