Thống kê XSCT 00 - 99

Thống kê XSCT 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Cần Thơ 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Cần Thơ từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 24/02/2021
01 3 lần quay 10/02/2021
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 5 lần quay 27/01/2021
05 20 lần quay 14/10/2020
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 7 lần quay 13/01/2021
08 3 lần quay 10/02/2021
09 4 lần quay 03/02/2021
10 7 lần quay 13/01/2021
11 1 lần quay 24/02/2021
12 4 lần quay 03/02/2021
13 3 lần quay 10/02/2021
14 3 lần quay 10/02/2021
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 3 lần quay 10/02/2021
18 10 lần quay 23/12/2020
19 1 lần quay 24/02/2021
20 6 lần quay 20/01/2021
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 1 lần quay 24/02/2021
26 2 lần quay 17/02/2021
27 18 lần quay 28/10/2020
28 1 lần quay 24/02/2021
29 8 lần quay 06/01/2021
30 14 lần quay 25/11/2020
31 5 lần quay 27/01/2021
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 2 lần quay 17/02/2021
35 6 lần quay 20/01/2021
36 1 lần quay 24/02/2021
37 13 lần quay 02/12/2020
38 3 lần quay 10/02/2021
39 6 lần quay 20/01/2021
40 7 lần quay 13/01/2021
41 6 lần quay 20/01/2021
42 1 lần quay 24/02/2021
43 8 lần quay 06/01/2021
44 11 lần quay 16/12/2020
45 4 lần quay 03/02/2021
46 9 lần quay 30/12/2020
47 2 lần quay 17/02/2021
48 6 lần quay 20/01/2021
49 5 lần quay 27/01/2021
50 4 lần quay 03/02/2021
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 1 lần quay 24/02/2021
53 3 lần quay 10/02/2021
54 2 lần quay 17/02/2021
55 28 lần quay 19/08/2020
56 9 lần quay 30/12/2020
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 2 lần quay 17/02/2021
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 7 lần quay 13/01/2021
61 6 lần quay 20/01/2021
62 2 lần quay 17/02/2021
63 6 lần quay 20/01/2021
64 6 lần quay 20/01/2021
65 1 lần quay 24/02/2021
66 3 lần quay 10/02/2021
67 1 lần quay 24/02/2021
68 3 lần quay 10/02/2021
69 1 lần quay 24/02/2021
70 4 lần quay 03/02/2021
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 2 lần quay 17/02/2021
73 10 lần quay 23/12/2020
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 19 lần quay 21/10/2020
76 6 lần quay 20/01/2021
77 2 lần quay 17/02/2021
78 1 lần quay 24/02/2021
79 3 lần quay 10/02/2021
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 4 lần quay 03/02/2021
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 1 lần quay 24/02/2021
84 5 lần quay 27/01/2021
85 8 lần quay 06/01/2021
86 1 lần quay 24/02/2021
87 5 lần quay 27/01/2021
88 14 lần quay 25/11/2020
89 9 lần quay 30/12/2020
90 12 lần quay 09/12/2020
91 3 lần quay 10/02/2021
92 21 lần quay 07/10/2020
93 9 lần quay 30/12/2020
94 3 lần quay 10/02/2021
95 1 lần quay 24/02/2021
96 8 lần quay 06/01/2021
97 16 lần quay 11/11/2020
98 3 lần quay 10/02/2021
99 3 lần quay 10/02/2021