Thống kê XSCT 00 - 99

Thống kê XSCT 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Cần Thơ 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Cần Thơ từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 16/09/2020
01 5 lần quay 19/08/2020
02 2 lần quay 09/09/2020
03 27 lần quay 19/02/2020
04 13 lần quay 24/06/2020
05 7 lần quay 05/08/2020
06 1 lần quay 16/09/2020
07 4 lần quay 26/08/2020
08 3 lần quay 02/09/2020
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 2 lần quay 09/09/2020
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 1 lần quay 16/09/2020
13 7 lần quay 05/08/2020
14 4 lần quay 26/08/2020
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 11 lần quay 08/07/2020
17 7 lần quay 05/08/2020
18 8 lần quay 29/07/2020
19 2 lần quay 09/09/2020
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 14 lần quay 17/06/2020
22 3 lần quay 02/09/2020
23 8 lần quay 29/07/2020
24 2 lần quay 09/09/2020
25 4 lần quay 26/08/2020
26 5 lần quay 19/08/2020
27 1 lần quay 16/09/2020
28 3 lần quay 02/09/2020
29 5 lần quay 19/08/2020
30 1 lần quay 16/09/2020
31 2 lần quay 09/09/2020
32 1 lần quay 16/09/2020
33 4 lần quay 26/08/2020
34 4 lần quay 26/08/2020
35 6 lần quay 12/08/2020
36 11 lần quay 08/07/2020
37 13 lần quay 24/06/2020
38 2 lần quay 09/09/2020
39 6 lần quay 12/08/2020
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 1 lần quay 16/09/2020
42 3 lần quay 02/09/2020
43 3 lần quay 02/09/2020
44 3 lần quay 02/09/2020
45 5 lần quay 19/08/2020
46 7 lần quay 05/08/2020
47 1 lần quay 16/09/2020
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 5 lần quay 19/08/2020
50 13 lần quay 24/06/2020
51 3 lần quay 02/09/2020
52 3 lần quay 02/09/2020
53 2 lần quay 09/09/2020
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 5 lần quay 19/08/2020
56 1 lần quay 16/09/2020
57 2 lần quay 09/09/2020
58 10 lần quay 15/07/2020
59 10 lần quay 15/07/2020
60 1 lần quay 16/09/2020
61 1 lần quay 16/09/2020
62 10 lần quay 15/07/2020
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 25 lần quay 04/03/2020
65 3 lần quay 02/09/2020
66 4 lần quay 26/08/2020
67 1 lần quay 16/09/2020
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 2 lần quay 09/09/2020
70 10 lần quay 15/07/2020
71 21 lần quay 29/04/2020
72 10 lần quay 15/07/2020
73 9 lần quay 22/07/2020
74 8 lần quay 29/07/2020
75 4 lần quay 26/08/2020
76 8 lần quay 29/07/2020
77 3 lần quay 02/09/2020
78 5 lần quay 19/08/2020
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 7 lần quay 05/08/2020
81 8 lần quay 29/07/2020
82 4 lần quay 26/08/2020
83 17 lần quay 27/05/2020
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 3 lần quay 02/09/2020
86 2 lần quay 09/09/2020
87 1 lần quay 16/09/2020
88 1 lần quay 16/09/2020
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 5 lần quay 19/08/2020
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 1 lần quay 16/09/2020
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 9 lần quay 22/07/2020
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 2 lần quay 09/09/2020
97 11 lần quay 08/07/2020
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 13 lần quay 24/06/2020