Thống kê XSCT 00 - 99

Thống kê XSCT 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Cần Thơ 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Cần Thơ từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 2 lần quay 18/11/2020
01 15 lần quay 19/08/2020
02 2 lần quay 18/11/2020
03 3 lần quay 11/11/2020
04 7 lần quay 14/10/2020
05 7 lần quay 14/10/2020
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 3 lần quay 11/11/2020
08 3 lần quay 11/11/2020
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 1 lần quay 25/11/2020
11 4 lần quay 04/11/2020
12 4 lần quay 04/11/2020
13 7 lần quay 14/10/2020
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 1 lần quay 25/11/2020
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 1 lần quay 25/11/2020
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 12 lần quay 09/09/2020
20 9 lần quay 30/09/2020
21 8 lần quay 07/10/2020
22 5 lần quay 28/10/2020
23 5 lần quay 28/10/2020
24 5 lần quay 28/10/2020
25 1 lần quay 25/11/2020
26 3 lần quay 11/11/2020
27 5 lần quay 28/10/2020
28 1 lần quay 25/11/2020
29 2 lần quay 18/11/2020
30 1 lần quay 25/11/2020
31 12 lần quay 09/09/2020
32 2 lần quay 18/11/2020
33 2 lần quay 18/11/2020
34 14 lần quay 26/08/2020
35 8 lần quay 07/10/2020
36 1 lần quay 25/11/2020
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 1 lần quay 25/11/2020
39 9 lần quay 30/09/2020
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 2 lần quay 18/11/2020
42 1 lần quay 25/11/2020
43 1 lần quay 25/11/2020
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 1 lần quay 25/11/2020
46 9 lần quay 30/09/2020
47 1 lần quay 25/11/2020
48 1 lần quay 25/11/2020
49 4 lần quay 04/11/2020
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 13 lần quay 02/09/2020
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 10 lần quay 23/09/2020
55 15 lần quay 19/08/2020
56 1 lần quay 25/11/2020
57 1 lần quay 25/11/2020
58 7 lần quay 14/10/2020
59 5 lần quay 28/10/2020
60 2 lần quay 18/11/2020
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 2 lần quay 18/11/2020
63 5 lần quay 28/10/2020
64 7 lần quay 14/10/2020
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 1 lần quay 25/11/2020
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 20 lần quay 15/07/2020
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 20 lần quay 15/07/2020
73 2 lần quay 18/11/2020
74 7 lần quay 14/10/2020
75 6 lần quay 21/10/2020
76 4 lần quay 04/11/2020
77 6 lần quay 21/10/2020
78 8 lần quay 07/10/2020
79 4 lần quay 04/11/2020
80 3 lần quay 11/11/2020
81 4 lần quay 04/11/2020
82 14 lần quay 26/08/2020
83 5 lần quay 28/10/2020
84 10 lần quay 23/09/2020
85 9 lần quay 30/09/2020
86 2 lần quay 18/11/2020
87 2 lần quay 18/11/2020
88 1 lần quay 25/11/2020
89 10 lần quay 23/09/2020
90 4 lần quay 04/11/2020
91 3 lần quay 11/11/2020
92 8 lần quay 07/10/2020
93 10 lần quay 23/09/2020
94 5 lần quay 28/10/2020
95 10 lần quay 23/09/2020
96 12 lần quay 09/09/2020
97 3 lần quay 11/11/2020
98 10 lần quay 23/09/2020
99 4 lần quay 04/11/2020