Thống kê XSDL 00 - 99

Thống kê XSDL 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đà Lạt 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đà Lạt từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 17 lần quay 02/08/2020
01 14 lần quay 23/08/2020
02 6 lần quay 18/10/2020
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 1 lần quay 22/11/2020
05 13 lần quay 30/08/2020
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 3 lần quay 08/11/2020
08 5 lần quay 25/10/2020
09 4 lần quay 01/11/2020
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 14 lần quay 23/08/2020
12 1 lần quay 22/11/2020
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 14 lần quay 23/08/2020
15 1 lần quay 22/11/2020
16 3 lần quay 08/11/2020
17 10 lần quay 20/09/2020
18 1 lần quay 22/11/2020
19 4 lần quay 01/11/2020
20 4 lần quay 01/11/2020
21 2 lần quay 15/11/2020
22 7 lần quay 11/10/2020
23 1 lần quay 22/11/2020
24 5 lần quay 25/10/2020
25 7 lần quay 11/10/2020
26 4 lần quay 01/11/2020
27 1 lần quay 22/11/2020
28 11 lần quay 13/09/2020
29 2 lần quay 15/11/2020
30 8 lần quay 04/10/2020
31 2 lần quay 15/11/2020
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 6 lần quay 18/10/2020
34 3 lần quay 08/11/2020
35 4 lần quay 01/11/2020
36 1 lần quay 22/11/2020
37 5 lần quay 25/10/2020
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 5 lần quay 25/10/2020
40 4 lần quay 01/11/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 1 lần quay 22/11/2020
43 5 lần quay 25/10/2020
44 1 lần quay 22/11/2020
45 13 lần quay 30/08/2020
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 1 lần quay 22/11/2020
49 13 lần quay 30/08/2020
50 4 lần quay 01/11/2020
51 3 lần quay 08/11/2020
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 12 lần quay 06/09/2020
54 6 lần quay 18/10/2020
55 1 lần quay 22/11/2020
56 14 lần quay 23/08/2020
57 1 lần quay 22/11/2020
58 2 lần quay 15/11/2020
59 7 lần quay 11/10/2020
60 7 lần quay 11/10/2020
61 1 lần quay 22/11/2020
62 2 lần quay 15/11/2020
63 4 lần quay 01/11/2020
64 2 lần quay 15/11/2020
65 6 lần quay 18/10/2020
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 3 lần quay 08/11/2020
68 1 lần quay 22/11/2020
69 3 lần quay 08/11/2020
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 3 lần quay 08/11/2020
72 3 lần quay 08/11/2020
73 12 lần quay 06/09/2020
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 2 lần quay 15/11/2020
76 9 lần quay 27/09/2020
77 2 lần quay 15/11/2020
78 2 lần quay 15/11/2020
79 5 lần quay 25/10/2020
80 7 lần quay 11/10/2020
81 4 lần quay 01/11/2020
82 14 lần quay 23/08/2020
83 5 lần quay 25/10/2020
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 5 lần quay 25/10/2020
86 7 lần quay 11/10/2020
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 2 lần quay 15/11/2020
89 1 lần quay 22/11/2020
90 2 lần quay 15/11/2020
91 18 lần quay 26/07/2020
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 7 lần quay 11/10/2020
94 9 lần quay 27/09/2020
95 2 lần quay 15/11/2020
96 10 lần quay 20/09/2020
97 6 lần quay 18/10/2020
98 24 lần quay 14/06/2020
99 13 lần quay 30/08/2020