Thống kê XSDL 00 - 99

Thống kê XSDL 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đà Lạt 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đà Lạt từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 7 lần quay 02/08/2020
01 4 lần quay 23/08/2020
02 1 lần quay 13/09/2020
03 2 lần quay 06/09/2020
04 5 lần quay 16/08/2020
05 3 lần quay 30/08/2020
06 1 lần quay 13/09/2020
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 9 lần quay 19/07/2020
09 3 lần quay 30/08/2020
10 3 lần quay 30/08/2020
11 4 lần quay 23/08/2020
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 1 lần quay 13/09/2020
14 4 lần quay 23/08/2020
15 5 lần quay 16/08/2020
16 10 lần quay 12/07/2020
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 3 lần quay 30/08/2020
19 3 lần quay 30/08/2020
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 3 lần quay 30/08/2020
22 2 lần quay 06/09/2020
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 6 lần quay 09/08/2020
25 12 lần quay 28/06/2020
26 21 lần quay 29/03/2020
27 8 lần quay 26/07/2020
28 1 lần quay 13/09/2020
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 2 lần quay 06/09/2020
31 13 lần quay 21/06/2020
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 2 lần quay 06/09/2020
34 12 lần quay 28/06/2020
35 9 lần quay 19/07/2020
36 17 lần quay 24/05/2020
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 24 lần quay 08/03/2020
39 5 lần quay 16/08/2020
40 1 lần quay 13/09/2020
41 7 lần quay 02/08/2020
42 7 lần quay 02/08/2020
43 2 lần quay 06/09/2020
44 4 lần quay 23/08/2020
45 3 lần quay 30/08/2020
46 21 lần quay 29/03/2020
47 1 lần quay 13/09/2020
48 2 lần quay 06/09/2020
49 3 lần quay 30/08/2020
50 10 lần quay 12/07/2020
51 1 lần quay 13/09/2020
52 1 lần quay 13/09/2020
53 2 lần quay 06/09/2020
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 4 lần quay 23/08/2020
57 20 lần quay 03/05/2020
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 2 lần quay 06/09/2020
60 6 lần quay 09/08/2020
61 2 lần quay 06/09/2020
62 2 lần quay 06/09/2020
63 9 lần quay 19/07/2020
64 1 lần quay 13/09/2020
65 2 lần quay 06/09/2020
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 2 lần quay 06/09/2020
69 4 lần quay 23/08/2020
70 7 lần quay 02/08/2020
71 1 lần quay 13/09/2020
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 2 lần quay 06/09/2020
74 1 lần quay 13/09/2020
75 26 lần quay 23/02/2020
76 1 lần quay 13/09/2020
77 7 lần quay 02/08/2020
78 2 lần quay 06/09/2020
79 1 lần quay 13/09/2020
80 1 lần quay 13/09/2020
81 1 lần quay 13/09/2020
82 4 lần quay 23/08/2020
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 17 lần quay 24/05/2020
85 1 lần quay 13/09/2020
86 11 lần quay 05/07/2020
87 2 lần quay 06/09/2020
88 10 lần quay 12/07/2020
89 11 lần quay 05/07/2020
90 6 lần quay 09/08/2020
91 8 lần quay 26/07/2020
92 4 lần quay 23/08/2020
93 4 lần quay 23/08/2020
94 9 lần quay 19/07/2020
95 2 lần quay 06/09/2020
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 9 lần quay 19/07/2020
98 14 lần quay 14/06/2020
99 3 lần quay 30/08/2020