Thống kê XSDL 00 - 99

Thống kê XSDL 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đà Lạt 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đà Lạt từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 21/02/2021
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 19 lần quay 18/10/2020
03 10 lần quay 20/12/2020
04 6 lần quay 17/01/2021
05 6 lần quay 17/01/2021
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 18 lần quay 25/10/2020
09 2 lần quay 14/02/2021
10 8 lần quay 03/01/2021
11 2 lần quay 14/02/2021
12 11 lần quay 13/12/2020
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 27 lần quay 23/08/2020
15 14 lần quay 22/11/2020
16 5 lần quay 24/01/2021
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 4 lần quay 31/01/2021
19 5 lần quay 24/01/2021
20 2 lần quay 14/02/2021
21 6 lần quay 17/01/2021
22 9 lần quay 27/12/2020
23 4 lần quay 31/01/2021
24 2 lần quay 14/02/2021
25 8 lần quay 03/01/2021
26 2 lần quay 14/02/2021
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 8 lần quay 03/01/2021
29 15 lần quay 15/11/2020
30 9 lần quay 27/12/2020
31 5 lần quay 24/01/2021
32 1 lần quay 21/02/2021
33 2 lần quay 14/02/2021
34 3 lần quay 07/02/2021
35 10 lần quay 20/12/2020
36 1 lần quay 21/02/2021
37 1 lần quay 21/02/2021
38 3 lần quay 07/02/2021
39 18 lần quay 25/10/2020
40 17 lần quay 01/11/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 5 lần quay 24/01/2021
43 7 lần quay 10/01/2021
44 1 lần quay 21/02/2021
45 26 lần quay 30/08/2020
46 1 lần quay 21/02/2021
47 6 lần quay 17/01/2021
48 8 lần quay 03/01/2021
49 3 lần quay 07/02/2021
50 7 lần quay 10/01/2021
51 16 lần quay 08/11/2020
52 2 lần quay 14/02/2021
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 3 lần quay 07/02/2021
55 1 lần quay 21/02/2021
56 8 lần quay 03/01/2021
57 14 lần quay 22/11/2020
58 1 lần quay 21/02/2021
59 1 lần quay 21/02/2021
60 1 lần quay 21/02/2021
61 1 lần quay 21/02/2021
62 5 lần quay 24/01/2021
63 6 lần quay 17/01/2021
64 8 lần quay 03/01/2021
65 1 lần quay 21/02/2021
66 1 lần quay 21/02/2021
67 1 lần quay 21/02/2021
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 7 lần quay 10/01/2021
70 10 lần quay 20/12/2020
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 2 lần quay 14/02/2021
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 4 lần quay 31/01/2021
75 10 lần quay 20/12/2020
76 2 lần quay 14/02/2021
77 3 lần quay 07/02/2021
78 15 lần quay 15/11/2020
79 6 lần quay 17/01/2021
80 2 lần quay 14/02/2021
81 4 lần quay 31/01/2021
82 7 lần quay 10/01/2021
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 11 lần quay 13/12/2020
85 10 lần quay 20/12/2020
86 1 lần quay 21/02/2021
87 6 lần quay 17/01/2021
88 4 lần quay 31/01/2021
89 7 lần quay 10/01/2021
90 3 lần quay 07/02/2021
91 3 lần quay 07/02/2021
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 11 lần quay 13/12/2020
94 22 lần quay 27/09/2020
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 23 lần quay 20/09/2020
97 2 lần quay 14/02/2021
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 1 lần quay 21/02/2021