Thống kê XSDLK 00 - 99

Thống kê XSDLK 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đắk Lắk 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đắk Lắk từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 4 lần quay 25/08/2020
02 2 lần quay 08/09/2020
03 4 lần quay 25/08/2020
04 7 lần quay 04/08/2020
05 1 lần quay 15/09/2020
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 1 lần quay 15/09/2020
08 3 lần quay 01/09/2020
09 1 lần quay 15/09/2020
10 3 lần quay 01/09/2020
11 1 lần quay 15/09/2020
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 18 lần quay 19/05/2020
14 5 lần quay 18/08/2020
15 9 lần quay 21/07/2020
16 1 lần quay 15/09/2020
17 6 lần quay 11/08/2020
18 3 lần quay 01/09/2020
19 23 lần quay 24/03/2020
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 3 lần quay 01/09/2020
22 13 lần quay 23/06/2020
23 1 lần quay 15/09/2020
24 12 lần quay 30/06/2020
25 1 lần quay 15/09/2020
26 7 lần quay 04/08/2020
27 5 lần quay 18/08/2020
28 3 lần quay 01/09/2020
29 3 lần quay 01/09/2020
30 7 lần quay 04/08/2020
31 5 lần quay 18/08/2020
32 12 lần quay 30/06/2020
33 9 lần quay 21/07/2020
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 6 lần quay 11/08/2020
36 2 lần quay 08/09/2020
37 4 lần quay 25/08/2020
38 5 lần quay 18/08/2020
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 2 lần quay 08/09/2020
41 1 lần quay 15/09/2020
42 2 lần quay 08/09/2020
43 3 lần quay 01/09/2020
44 3 lần quay 01/09/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 2 lần quay 08/09/2020
47 2 lần quay 08/09/2020
48 4 lần quay 25/08/2020
49 5 lần quay 18/08/2020
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 15 lần quay 09/06/2020
52 4 lần quay 25/08/2020
53 7 lần quay 04/08/2020
54 3 lần quay 01/09/2020
55 15 lần quay 09/06/2020
56 8 lần quay 28/07/2020
57 10 lần quay 14/07/2020
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 11 lần quay 07/07/2020
60 2 lần quay 08/09/2020
61 2 lần quay 08/09/2020
62 10 lần quay 14/07/2020
63 11 lần quay 07/07/2020
64 8 lần quay 28/07/2020
65 1 lần quay 15/09/2020
66 4 lần quay 25/08/2020
67 25 lần quay 10/03/2020
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 1 lần quay 15/09/2020
70 1 lần quay 15/09/2020
71 4 lần quay 25/08/2020
72 11 lần quay 07/07/2020
73 1 lần quay 15/09/2020
74 7 lần quay 04/08/2020
75 8 lần quay 28/07/2020
76 3 lần quay 01/09/2020
77 1 lần quay 15/09/2020
78 1 lần quay 15/09/2020
79 12 lần quay 30/06/2020
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 6 lần quay 11/08/2020
82 5 lần quay 18/08/2020
83 6 lần quay 11/08/2020
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 2 lần quay 08/09/2020
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 4 lần quay 25/08/2020
88 9 lần quay 21/07/2020
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 6 lần quay 11/08/2020
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 13 lần quay 23/06/2020
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
95 5 lần quay 18/08/2020
96 6 lần quay 11/08/2020
97 7 lần quay 04/08/2020
98 1 lần quay 15/09/2020
99 23 lần quay 24/03/2020