Thống kê XSDLK 00 - 99

Thống kê XSDLK 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đắk Lắk 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đắk Lắk từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 3 lần quay 10/11/2020
01 8 lần quay 06/10/2020
02 2 lần quay 17/11/2020
03 14 lần quay 25/08/2020
04 1 lần quay 24/11/2020
05 2 lần quay 17/11/2020
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 11 lần quay 15/09/2020
08 9 lần quay 29/09/2020
09 1 lần quay 24/11/2020
10 2 lần quay 17/11/2020
11 11 lần quay 15/09/2020
12 10 lần quay 22/09/2020
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 8 lần quay 06/10/2020
16 6 lần quay 20/10/2020
17 9 lần quay 29/09/2020
18 2 lần quay 17/11/2020
19 9 lần quay 29/09/2020
20 1 lần quay 24/11/2020
21 6 lần quay 20/10/2020
22 23 lần quay 23/06/2020
23 3 lần quay 10/11/2020
24 4 lần quay 03/11/2020
25 3 lần quay 10/11/2020
26 8 lần quay 06/10/2020
27 9 lần quay 29/09/2020
28 6 lần quay 20/10/2020
29 7 lần quay 13/10/2020
30 2 lần quay 17/11/2020
31 5 lần quay 27/10/2020
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 19 lần quay 21/07/2020
34 7 lần quay 13/10/2020
35 3 lần quay 10/11/2020
36 12 lần quay 08/09/2020
37 1 lần quay 24/11/2020
38 4 lần quay 03/11/2020
39 5 lần quay 27/10/2020
40 5 lần quay 27/10/2020
41 9 lần quay 29/09/2020
42 3 lần quay 10/11/2020
43 1 lần quay 24/11/2020
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 14 lần quay 25/08/2020
49 1 lần quay 24/11/2020
50 8 lần quay 06/10/2020
51 8 lần quay 06/10/2020
52 6 lần quay 20/10/2020
53 1 lần quay 24/11/2020
54 13 lần quay 01/09/2020
55 1 lần quay 24/11/2020
56 18 lần quay 28/07/2020
57 5 lần quay 27/10/2020
58 2 lần quay 17/11/2020
59 4 lần quay 03/11/2020
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 8 lần quay 06/10/2020
62 6 lần quay 20/10/2020
63 21 lần quay 07/07/2020
64 3 lần quay 10/11/2020
65 4 lần quay 03/11/2020
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 2 lần quay 17/11/2020
68 7 lần quay 13/10/2020
69 4 lần quay 03/11/2020
70 5 lần quay 27/10/2020
71 1 lần quay 24/11/2020
72 3 lần quay 10/11/2020
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 17 lần quay 04/08/2020
75 4 lần quay 03/11/2020
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 2 lần quay 17/11/2020
78 3 lần quay 10/11/2020
79 2 lần quay 17/11/2020
80 6 lần quay 20/10/2020
81 16 lần quay 11/08/2020
82 3 lần quay 10/11/2020
83 1 lần quay 24/11/2020
84 8 lần quay 06/10/2020
85 5 lần quay 27/10/2020
86 3 lần quay 10/11/2020
87 3 lần quay 10/11/2020
88 1 lần quay 24/11/2020
89 9 lần quay 29/09/2020
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 3 lần quay 10/11/2020
92 1 lần quay 24/11/2020
93 6 lần quay 20/10/2020
94 10 lần quay 22/09/2020
95 1 lần quay 24/11/2020
96 4 lần quay 03/11/2020
97 3 lần quay 10/11/2020
98 4 lần quay 03/11/2020
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay