Thống kê XSDLK 00 - 99

Thống kê XSDLK 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đắk Lắk 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đắk Lắk từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 16 lần quay 10/11/2020
01 1 lần quay 23/02/2021
02 6 lần quay 19/01/2021
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 2 lần quay 16/02/2021
06 5 lần quay 26/01/2021
07 10 lần quay 22/12/2020
08 12 lần quay 08/12/2020
09 7 lần quay 12/01/2021
10 1 lần quay 23/02/2021
11 4 lần quay 02/02/2021
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 1 lần quay 23/02/2021
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 8 lần quay 05/01/2021
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 3 lần quay 09/02/2021
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 2 lần quay 16/02/2021
20 6 lần quay 19/01/2021
21 19 lần quay 20/10/2020
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 4 lần quay 02/02/2021
24 17 lần quay 03/11/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 2 lần quay 16/02/2021
27 22 lần quay 29/09/2020
28 9 lần quay 29/12/2020
29 2 lần quay 16/02/2021
30 8 lần quay 05/01/2021
31 3 lần quay 09/02/2021
32 1 lần quay 23/02/2021
33 6 lần quay 19/01/2021
34 1 lần quay 23/02/2021
35 3 lần quay 09/02/2021
36 4 lần quay 02/02/2021
37 6 lần quay 19/01/2021
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 8 lần quay 05/01/2021
40 3 lần quay 09/02/2021
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 11 lần quay 15/12/2020
43 2 lần quay 16/02/2021
44 13 lần quay 01/12/2020
45 2 lần quay 16/02/2021
46 4 lần quay 02/02/2021
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 8 lần quay 05/01/2021
49 4 lần quay 02/02/2021
50 1 lần quay 23/02/2021
51 1 lần quay 23/02/2021
52 1 lần quay 23/02/2021
53 2 lần quay 16/02/2021
54 1 lần quay 23/02/2021
55 5 lần quay 26/01/2021
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 2 lần quay 16/02/2021
59 3 lần quay 09/02/2021
60 8 lần quay 05/01/2021
61 2 lần quay 16/02/2021
62 7 lần quay 12/01/2021
63 1 lần quay 23/02/2021
64 3 lần quay 09/02/2021
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 5 lần quay 26/01/2021
69 5 lần quay 26/01/2021
70 18 lần quay 27/10/2020
71 5 lần quay 26/01/2021
72 1 lần quay 23/02/2021
73 5 lần quay 26/01/2021
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 4 lần quay 02/02/2021
76 7 lần quay 12/01/2021
77 3 lần quay 09/02/2021
78 3 lần quay 09/02/2021
79 1 lần quay 23/02/2021
80 5 lần quay 26/01/2021
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 9 lần quay 29/12/2020
83 14 lần quay 24/11/2020
84 5 lần quay 26/01/2021
85 2 lần quay 16/02/2021
86 4 lần quay 02/02/2021
87 3 lần quay 09/02/2021
88 1 lần quay 23/02/2021
89 3 lần quay 09/02/2021
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 5 lần quay 26/01/2021
92 14 lần quay 24/11/2020
93 2 lần quay 16/02/2021
94 4 lần quay 02/02/2021
95 1 lần quay 23/02/2021
96 4 lần quay 02/02/2021
97 2 lần quay 16/02/2021
98 11 lần quay 15/12/2020
99 3 lần quay 09/02/2021