Thống kê XSDN 00 - 99

Thống kê XSDN 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đồng Nai 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đồng Nai từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 10 lần quay 11/11/2020
01 2 lần quay 06/01/2021
02 6 lần quay 09/12/2020
03 5 lần quay 16/12/2020
04 1 lần quay 13/01/2021
05 1 lần quay 13/01/2021
06 1 lần quay 13/01/2021
07 2 lần quay 06/01/2021
08 10 lần quay 11/11/2020
09 14 lần quay 14/10/2020
10 1 lần quay 13/01/2021
11 6 lần quay 09/12/2020
12 11 lần quay 04/11/2020
13 3 lần quay 30/12/2020
14 1 lần quay 13/01/2021
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 5 lần quay 16/12/2020
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 5 lần quay 16/12/2020
20 6 lần quay 09/12/2020
21 2 lần quay 06/01/2021
22 11 lần quay 04/11/2020
23 2 lần quay 06/01/2021
24 8 lần quay 25/11/2020
25 3 lần quay 30/12/2020
26 7 lần quay 02/12/2020
27 8 lần quay 25/11/2020
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 8 lần quay 25/11/2020
30 9 lần quay 18/11/2020
31 9 lần quay 18/11/2020
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 4 lần quay 23/12/2020
34 4 lần quay 23/12/2020
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 7 lần quay 02/12/2020
37 1 lần quay 13/01/2021
38 10 lần quay 11/11/2020
39 6 lần quay 09/12/2020
40 11 lần quay 04/11/2020
41 5 lần quay 16/12/2020
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 15 lần quay 07/10/2020
44 2 lần quay 06/01/2021
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 2 lần quay 06/01/2021
47 3 lần quay 30/12/2020
48 19 lần quay 09/09/2020
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 3 lần quay 30/12/2020
51 3 lần quay 30/12/2020
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 5 lần quay 16/12/2020
54 4 lần quay 23/12/2020
55 5 lần quay 16/12/2020
56 8 lần quay 25/11/2020
57 3 lần quay 30/12/2020
58 2 lần quay 06/01/2021
59 1 lần quay 13/01/2021
60 2 lần quay 06/01/2021
61 1 lần quay 13/01/2021
62 7 lần quay 02/12/2020
63 7 lần quay 02/12/2020
64 3 lần quay 30/12/2020
65 2 lần quay 06/01/2021
66 8 lần quay 25/11/2020
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 7 lần quay 02/12/2020
69 6 lần quay 09/12/2020
70 3 lần quay 30/12/2020
71 1 lần quay 13/01/2021
72 4 lần quay 23/12/2020
73 27 lần quay 15/07/2020
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 5 lần quay 16/12/2020
76 11 lần quay 04/11/2020
77 9 lần quay 18/11/2020
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 22 lần quay 19/08/2020
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 20 lần quay 02/09/2020
82 1 lần quay 13/01/2021
83 1 lần quay 13/01/2021
84 2 lần quay 06/01/2021
85 5 lần quay 16/12/2020
86 7 lần quay 02/12/2020
87 1 lần quay 13/01/2021
88 1 lần quay 13/01/2021
89 5 lần quay 16/12/2020
90 6 lần quay 09/12/2020
91 5 lần quay 16/12/2020
92 11 lần quay 04/11/2020
93 6 lần quay 09/12/2020
94 3 lần quay 30/12/2020
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 4 lần quay 23/12/2020
97 2 lần quay 06/01/2021
98 1 lần quay 13/01/2021
99 4 lần quay 23/12/2020