Thống kê XSDNG 00 - 99

Thống kê XSDNG 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đà Nẵng 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đà Nẵng từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 3 lần quay 09/01/2021
01 3 lần quay 09/01/2021
02 1 lần quay 16/01/2021
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 21 lần quay 07/11/2020
06 3 lần quay 09/01/2021
07 5 lần quay 02/01/2021
08 1 lần quay 16/01/2021
09 6 lần quay 30/12/2020
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 11 lần quay 12/12/2020
12 4 lần quay 06/01/2021
13 16 lần quay 25/11/2020
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 1 lần quay 16/01/2021
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 3 lần quay 09/01/2021
18 8 lần quay 23/12/2020
19 1 lần quay 16/01/2021
20 4 lần quay 06/01/2021
21 2 lần quay 13/01/2021
22 3 lần quay 09/01/2021
23 8 lần quay 23/12/2020
24 1 lần quay 16/01/2021
25 5 lần quay 02/01/2021
26 3 lần quay 09/01/2021
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 1 lần quay 16/01/2021
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 5 lần quay 02/01/2021
31 6 lần quay 30/12/2020
32 6 lần quay 30/12/2020
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 5 lần quay 02/01/2021
35 5 lần quay 02/01/2021
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 1 lần quay 16/01/2021
38 7 lần quay 26/12/2020
39 7 lần quay 26/12/2020
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 1 lần quay 16/01/2021
42 1 lần quay 16/01/2021
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 15 lần quay 28/11/2020
45 21 lần quay 07/11/2020
46 2 lần quay 13/01/2021
47 3 lần quay 09/01/2021
48 8 lần quay 23/12/2020
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 8 lần quay 23/12/2020
51 3 lần quay 09/01/2021
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 18 lần quay 18/11/2020
54 2 lần quay 13/01/2021
55 10 lần quay 16/12/2020
56 9 lần quay 19/12/2020
57 2 lần quay 13/01/2021
58 2 lần quay 13/01/2021
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 8 lần quay 23/12/2020
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 2 lần quay 13/01/2021
64 3 lần quay 09/01/2021
65 3 lần quay 09/01/2021
66 3 lần quay 09/01/2021
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 5 lần quay 02/01/2021
69 2 lần quay 13/01/2021
70 2 lần quay 13/01/2021
71 5 lần quay 02/01/2021
72 5 lần quay 02/01/2021
73 9 lần quay 19/12/2020
74 8 lần quay 23/12/2020
75 5 lần quay 02/01/2021
76 11 lần quay 12/12/2020
77 2 lần quay 13/01/2021
78 1 lần quay 16/01/2021
79 4 lần quay 06/01/2021
80 4 lần quay 06/01/2021
81 4 lần quay 06/01/2021
82 12 lần quay 09/12/2020
83 1 lần quay 16/01/2021
84 3 lần quay 09/01/2021
85 16 lần quay 25/11/2020
86 2 lần quay 13/01/2021
87 2 lần quay 13/01/2021
88 14 lần quay 02/12/2020
89 4 lần quay 06/01/2021
90 8 lần quay 23/12/2020
91 7 lần quay 26/12/2020
92 16 lần quay 25/11/2020
93 1 lần quay 16/01/2021
94 17 lần quay 21/11/2020
95 5 lần quay 02/01/2021
96 4 lần quay 06/01/2021
97 1 lần quay 16/01/2021
98 4 lần quay 06/01/2021
99 6 lần quay 30/12/2020