Thống kê XSDNG 00 - 99

Thống kê XSDNG 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đà Nẵng 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đà Nẵng từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 3 lần quay 16/09/2020
02 1 lần quay 23/09/2020
03 1 lần quay 23/09/2020
04 8 lần quay 29/08/2020
05 4 lần quay 12/09/2020
06 27 lần quay 24/06/2020
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 4 lần quay 12/09/2020
09 8 lần quay 29/08/2020
10 4 lần quay 12/09/2020
11 3 lần quay 16/09/2020
12 15 lần quay 05/08/2020
13 7 lần quay 02/09/2020
14 7 lần quay 02/09/2020
15 5 lần quay 09/09/2020
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 2 lần quay 19/09/2020
18 2 lần quay 19/09/2020
19 6 lần quay 05/09/2020
20 4 lần quay 12/09/2020
21 8 lần quay 29/08/2020
22 2 lần quay 19/09/2020
23 15 lần quay 05/08/2020
24 9 lần quay 26/08/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 7 lần quay 02/09/2020
27 2 lần quay 19/09/2020
28 4 lần quay 12/09/2020
29 2 lần quay 19/09/2020
30 6 lần quay 05/09/2020
31 4 lần quay 12/09/2020
32 2 lần quay 19/09/2020
33 1 lần quay 23/09/2020
34 1 lần quay 23/09/2020
35 8 lần quay 29/08/2020
36 5 lần quay 09/09/2020
37 2 lần quay 19/09/2020
38 6 lần quay 05/09/2020
39 6 lần quay 05/09/2020
40 2 lần quay 19/09/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 1 lần quay 23/09/2020
43 1 lần quay 23/09/2020
44 8 lần quay 29/08/2020
45 2 lần quay 19/09/2020
46 1 lần quay 23/09/2020
47 3 lần quay 16/09/2020
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 23 lần quay 08/07/2020
50 9 lần quay 26/08/2020
51 13 lần quay 12/08/2020
52 2 lần quay 19/09/2020
53 1 lần quay 23/09/2020
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 5 lần quay 09/09/2020
56 4 lần quay 12/09/2020
57 8 lần quay 29/08/2020
58 17 lần quay 29/07/2020
59 1 lần quay 23/09/2020
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 7 lần quay 02/09/2020
63 1 lần quay 23/09/2020
64 10 lần quay 22/08/2020
65 1 lần quay 23/09/2020
66 7 lần quay 02/09/2020
67 3 lần quay 16/09/2020
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 3 lần quay 16/09/2020
70 3 lần quay 16/09/2020
71 10 lần quay 22/08/2020
72 6 lần quay 05/09/2020
73 1 lần quay 23/09/2020
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 6 lần quay 05/09/2020
76 22 lần quay 11/07/2020
77 5 lần quay 09/09/2020
78 4 lần quay 12/09/2020
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 1 lần quay 23/09/2020
81 14 lần quay 08/08/2020
82 5 lần quay 09/09/2020
83 19 lần quay 22/07/2020
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 1 lần quay 23/09/2020
86 3 lần quay 16/09/2020
87 5 lần quay 09/09/2020
88 3 lần quay 16/09/2020
89 3 lần quay 16/09/2020
90 1 lần quay 23/09/2020
91 2 lần quay 19/09/2020
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 3 lần quay 16/09/2020
95 1 lần quay 23/09/2020
96 16 lần quay 01/08/2020
97 6 lần quay 05/09/2020
98 23 lần quay 08/07/2020
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay