Thống kê XSDNO 00 - 99

Thống kê XSDNO 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đắk Nông 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đắk Nông từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 6 lần quay 17/10/2020
01 5 lần quay 24/10/2020
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 7 lần quay 10/10/2020
04 14 lần quay 22/08/2020
05 1 lần quay 21/11/2020
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 15 lần quay 15/08/2020
08 5 lần quay 24/10/2020
09 5 lần quay 24/10/2020
10 4 lần quay 31/10/2020
11 9 lần quay 26/09/2020
12 2 lần quay 14/11/2020
13 2 lần quay 14/11/2020
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 1 lần quay 21/11/2020
16 1 lần quay 21/11/2020
17 20 lần quay 11/07/2020
18 2 lần quay 14/11/2020
19 1 lần quay 21/11/2020
20 1 lần quay 21/11/2020
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 13 lần quay 29/08/2020
24 1 lần quay 21/11/2020
25 1 lần quay 21/11/2020
26 7 lần quay 10/10/2020
27 1 lần quay 21/11/2020
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 5 lần quay 24/10/2020
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 2 lần quay 14/11/2020
32 3 lần quay 07/11/2020
33 8 lần quay 03/10/2020
34 7 lần quay 10/10/2020
35 3 lần quay 07/11/2020
36 2 lần quay 14/11/2020
37 7 lần quay 10/10/2020
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 1 lần quay 21/11/2020
40 2 lần quay 14/11/2020
41 8 lần quay 03/10/2020
42 13 lần quay 29/08/2020
43 8 lần quay 03/10/2020
44 2 lần quay 14/11/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 27 lần quay 23/05/2020
47 11 lần quay 12/09/2020
48 3 lần quay 07/11/2020
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 2 lần quay 14/11/2020
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 10 lần quay 19/09/2020
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 6 lần quay 17/10/2020
55 3 lần quay 07/11/2020
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 17 lần quay 01/08/2020
58 6 lần quay 17/10/2020
59 23 lần quay 20/06/2020
60 4 lần quay 31/10/2020
61 10 lần quay 19/09/2020
62 1 lần quay 21/11/2020
63 3 lần quay 07/11/2020
64 4 lần quay 31/10/2020
65 9 lần quay 26/09/2020
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 11 lần quay 12/09/2020
68 2 lần quay 14/11/2020
69 5 lần quay 24/10/2020
70 2 lần quay 14/11/2020
71 5 lần quay 24/10/2020
72 7 lần quay 10/10/2020
73 1 lần quay 21/11/2020
74 12 lần quay 05/09/2020
75 6 lần quay 17/10/2020
76 5 lần quay 24/10/2020
77 8 lần quay 03/10/2020
78 14 lần quay 22/08/2020
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 9 lần quay 26/09/2020
81 7 lần quay 10/10/2020
82 4 lần quay 31/10/2020
83 2 lần quay 14/11/2020
84 1 lần quay 21/11/2020
85 5 lần quay 24/10/2020
86 15 lần quay 15/08/2020
87 2 lần quay 14/11/2020
88 8 lần quay 03/10/2020
89 3 lần quay 07/11/2020
90 7 lần quay 10/10/2020
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 4 lần quay 31/10/2020
93 10 lần quay 19/09/2020
94 13 lần quay 29/08/2020
95 1 lần quay 21/11/2020
96 26 lần quay 30/05/2020
97 3 lần quay 07/11/2020
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 8 lần quay 03/10/2020