Thống kê XSDNO 00 - 99

Thống kê XSDNO 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đắk Nông 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đắk Nông từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 11 lần quay 12/12/2020
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 12 lần quay 05/12/2020
03 3 lần quay 06/02/2021
04 27 lần quay 22/08/2020
05 8 lần quay 02/01/2021
06 7 lần quay 09/01/2021
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 5 lần quay 23/01/2021
10 1 lần quay 20/02/2021
11 2 lần quay 13/02/2021
12 15 lần quay 14/11/2020
13 15 lần quay 14/11/2020
14 2 lần quay 13/02/2021
15 6 lần quay 16/01/2021
16 1 lần quay 20/02/2021
17 8 lần quay 02/01/2021
18 9 lần quay 26/12/2020
19 5 lần quay 23/01/2021
20 7 lần quay 09/01/2021
21 10 lần quay 19/12/2020
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 26 lần quay 29/08/2020
24 3 lần quay 06/02/2021
25 2 lần quay 13/02/2021
26 3 lần quay 06/02/2021
27 14 lần quay 21/11/2020
28 8 lần quay 02/01/2021
29 7 lần quay 09/01/2021
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 3 lần quay 06/02/2021
33 3 lần quay 06/02/2021
34 2 lần quay 13/02/2021
35 16 lần quay 07/11/2020
36 4 lần quay 30/01/2021
37 3 lần quay 06/02/2021
38 6 lần quay 16/01/2021
39 1 lần quay 20/02/2021
40 5 lần quay 23/01/2021
41 12 lần quay 05/12/2020
42 26 lần quay 29/08/2020
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 9 lần quay 26/12/2020
45 13 lần quay 28/11/2020
46 1 lần quay 20/02/2021
47 1 lần quay 20/02/2021
48 2 lần quay 13/02/2021
49 1 lần quay 20/02/2021
50 2 lần quay 13/02/2021
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 7 lần quay 09/01/2021
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 4 lần quay 30/01/2021
55 7 lần quay 09/01/2021
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 4 lần quay 30/01/2021
58 1 lần quay 20/02/2021
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 17 lần quay 31/10/2020
61 9 lần quay 26/12/2020
62 4 lần quay 30/01/2021
63 2 lần quay 13/02/2021
64 2 lần quay 13/02/2021
65 8 lần quay 02/01/2021
66 1 lần quay 20/02/2021
67 1 lần quay 20/02/2021
68 15 lần quay 14/11/2020
69 18 lần quay 24/10/2020
70 4 lần quay 30/01/2021
71 8 lần quay 02/01/2021
72 6 lần quay 16/01/2021
73 14 lần quay 21/11/2020
74 2 lần quay 13/02/2021
75 10 lần quay 19/12/2020
76 1 lần quay 20/02/2021
77 4 lần quay 30/01/2021
78 5 lần quay 23/01/2021
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 3 lần quay 06/02/2021
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 4 lần quay 30/01/2021
83 6 lần quay 16/01/2021
84 5 lần quay 23/01/2021
85 3 lần quay 06/02/2021
86 2 lần quay 13/02/2021
87 1 lần quay 20/02/2021
88 1 lần quay 20/02/2021
89 2 lần quay 13/02/2021
90 1 lần quay 20/02/2021
91 12 lần quay 05/12/2020
92 3 lần quay 06/02/2021
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 4 lần quay 30/01/2021
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 4 lần quay 30/01/2021
97 3 lần quay 06/02/2021
98 2 lần quay 13/02/2021
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay