Thống kê XSDNO 00 - 99

Thống kê XSDNO 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đắk Nông 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đắk Nông từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 2 lần quay 05/09/2020
01 1 lần quay 12/09/2020
02 15 lần quay 06/06/2020
03 6 lần quay 08/08/2020
04 4 lần quay 22/08/2020
05 3 lần quay 29/08/2020
06 1 lần quay 12/09/2020
07 5 lần quay 15/08/2020
08 13 lần quay 20/06/2020
09 1 lần quay 12/09/2020
10 1 lần quay 12/09/2020
11 4 lần quay 22/08/2020
12 1 lần quay 12/09/2020
13 3 lần quay 29/08/2020
14 1 lần quay 12/09/2020
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 10 lần quay 11/07/2020
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 12 lần quay 27/06/2020
20 5 lần quay 15/08/2020
21 2 lần quay 05/09/2020
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 3 lần quay 29/08/2020
24 18 lần quay 16/05/2020
25 6 lần quay 08/08/2020
26 3 lần quay 29/08/2020
27 3 lần quay 29/08/2020
28 20 lần quay 02/05/2020
29 12 lần quay 27/06/2020
30 5 lần quay 15/08/2020
31 2 lần quay 05/09/2020
32 5 lần quay 15/08/2020
33 10 lần quay 11/07/2020
34 12 lần quay 27/06/2020
35 5 lần quay 15/08/2020
36 5 lần quay 15/08/2020
37 6 lần quay 08/08/2020
38 2 lần quay 05/09/2020
39 18 lần quay 16/05/2020
40 4 lần quay 22/08/2020
41 7 lần quay 01/08/2020
42 3 lần quay 29/08/2020
43 28 lần quay 15/02/2020
44 2 lần quay 05/09/2020
45 2 lần quay 05/09/2020
46 17 lần quay 23/05/2020
47 1 lần quay 12/09/2020
48 14 lần quay 13/06/2020
49 27 lần quay 22/02/2020
50 5 lần quay 15/08/2020
51 1 lần quay 12/09/2020
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 1 lần quay 12/09/2020
54 9 lần quay 18/07/2020
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 3 lần quay 29/08/2020
57 7 lần quay 01/08/2020
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 13 lần quay 20/06/2020
60 15 lần quay 06/06/2020
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 6 lần quay 08/08/2020
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 1 lần quay 12/09/2020
66 12 lần quay 27/06/2020
67 1 lần quay 12/09/2020
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 1 lần quay 12/09/2020
72 1 lần quay 12/09/2020
73 19 lần quay 09/05/2020
74 2 lần quay 05/09/2020
75 2 lần quay 05/09/2020
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 7 lần quay 01/08/2020
78 4 lần quay 22/08/2020
79 3 lần quay 29/08/2020
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 15 lần quay 06/06/2020
83 8 lần quay 25/07/2020
84 6 lần quay 08/08/2020
85 6 lần quay 08/08/2020
86 5 lần quay 15/08/2020
87 5 lần quay 15/08/2020
88 7 lần quay 01/08/2020
89 3 lần quay 29/08/2020
90 13 lần quay 20/06/2020
91 4 lần quay 22/08/2020
92 1 lần quay 12/09/2020
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 3 lần quay 29/08/2020
95 14 lần quay 13/06/2020
96 16 lần quay 30/05/2020
97 9 lần quay 18/07/2020
98 5 lần quay 15/08/2020
99 3 lần quay 29/08/2020