Thống kê XSDT 00 - 99

Thống kê XSDT 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đồng Tháp 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đồng Tháp từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 4 lần quay 26/10/2020
01 1 lần quay 16/11/2020
02 3 lần quay 02/11/2020
03 3 lần quay 02/11/2020
04 9 lần quay 21/09/2020
05 2 lần quay 09/11/2020
06 3 lần quay 02/11/2020
07 2 lần quay 09/11/2020
08 18 lần quay 20/07/2020
09 13 lần quay 24/08/2020
10 1 lần quay 16/11/2020
11 9 lần quay 21/09/2020
12 4 lần quay 26/10/2020
13 2 lần quay 09/11/2020
14 1 lần quay 16/11/2020
15 2 lần quay 09/11/2020
16 6 lần quay 12/10/2020
17 2 lần quay 09/11/2020
18 27 lần quay 18/05/2020
19 7 lần quay 05/10/2020
20 4 lần quay 26/10/2020
21 10 lần quay 14/09/2020
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 9 lần quay 21/09/2020
24 1 lần quay 16/11/2020
25 10 lần quay 14/09/2020
26 4 lần quay 26/10/2020
27 4 lần quay 26/10/2020
28 9 lần quay 21/09/2020
29 5 lần quay 19/10/2020
30 12 lần quay 31/08/2020
31 4 lần quay 26/10/2020
32 1 lần quay 16/11/2020
33 1 lần quay 16/11/2020
34 12 lần quay 31/08/2020
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 2 lần quay 09/11/2020
37 17 lần quay 27/07/2020
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 2 lần quay 09/11/2020
40 3 lần quay 02/11/2020
41 2 lần quay 09/11/2020
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 8 lần quay 28/09/2020
44 4 lần quay 26/10/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 1 lần quay 16/11/2020
47 3 lần quay 02/11/2020
48 8 lần quay 28/09/2020
49 2 lần quay 09/11/2020
50 9 lần quay 21/09/2020
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 12 lần quay 31/08/2020
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 3 lần quay 02/11/2020
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 10 lần quay 14/09/2020
57 3 lần quay 02/11/2020
58 1 lần quay 16/11/2020
59 9 lần quay 21/09/2020
60 4 lần quay 26/10/2020
61 12 lần quay 31/08/2020
62 12 lần quay 31/08/2020
63 3 lần quay 02/11/2020
64 6 lần quay 12/10/2020
65 7 lần quay 05/10/2020
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 2 lần quay 09/11/2020
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 12 lần quay 31/08/2020
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 10 lần quay 14/09/2020
72 8 lần quay 28/09/2020
73 11 lần quay 07/09/2020
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 3 lần quay 02/11/2020
76 3 lần quay 02/11/2020
77 1 lần quay 16/11/2020
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 2 lần quay 09/11/2020
80 3 lần quay 02/11/2020
81 2 lần quay 09/11/2020
82 7 lần quay 05/10/2020
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 10 lần quay 14/09/2020
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 11 lần quay 07/09/2020
87 3 lần quay 02/11/2020
88 11 lần quay 07/09/2020
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 1 lần quay 16/11/2020
91 1 lần quay 16/11/2020
92 4 lần quay 26/10/2020
93 4 lần quay 26/10/2020
94 1 lần quay 16/11/2020
95 1 lần quay 16/11/2020
96 8 lần quay 28/09/2020
97 8 lần quay 28/09/2020
98 4 lần quay 26/10/2020
99 11 lần quay 07/09/2020