Thống kê XSDT 00 - 99

Thống kê XSDT 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đồng Tháp 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đồng Tháp từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 15 lần quay 16/11/2020
02 4 lần quay 01/02/2021
03 1 lần quay 22/02/2021
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 3 lần quay 08/02/2021
06 1 lần quay 22/02/2021
07 3 lần quay 08/02/2021
08 1 lần quay 22/02/2021
09 4 lần quay 01/02/2021
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 10 lần quay 21/12/2020
12 3 lần quay 08/02/2021
13 2 lần quay 15/02/2021
14 1 lần quay 22/02/2021
15 5 lần quay 25/01/2021
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 1 lần quay 22/02/2021
18 2 lần quay 15/02/2021
19 21 lần quay 05/10/2020
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 4 lần quay 01/02/2021
22 14 lần quay 23/11/2020
23 1 lần quay 22/02/2021
24 9 lần quay 28/12/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 5 lần quay 25/01/2021
27 4 lần quay 01/02/2021
28 11 lần quay 14/12/2020
29 3 lần quay 08/02/2021
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 18 lần quay 26/10/2020
32 2 lần quay 15/02/2021
33 15 lần quay 16/11/2020
34 11 lần quay 14/12/2020
35 2 lần quay 15/02/2021
36 1 lần quay 22/02/2021
37 2 lần quay 15/02/2021
38 14 lần quay 23/11/2020
39 7 lần quay 11/01/2021
40 5 lần quay 25/01/2021
41 16 lần quay 09/11/2020
42 14 lần quay 23/11/2020
43 2 lần quay 15/02/2021
44 4 lần quay 01/02/2021
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 1 lần quay 22/02/2021
47 2 lần quay 15/02/2021
48 2 lần quay 15/02/2021
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 8 lần quay 04/01/2021
51 5 lần quay 25/01/2021
52 13 lần quay 30/11/2020
53 14 lần quay 23/11/2020
54 6 lần quay 18/01/2021
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 1 lần quay 22/02/2021
57 3 lần quay 08/02/2021
58 1 lần quay 22/02/2021
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 3 lần quay 08/02/2021
64 1 lần quay 22/02/2021
65 3 lần quay 08/02/2021
66 13 lần quay 30/11/2020
67 8 lần quay 04/01/2021
68 5 lần quay 25/01/2021
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 2 lần quay 15/02/2021
71 6 lần quay 18/01/2021
72 2 lần quay 15/02/2021
73 25 lần quay 07/09/2020
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 2 lần quay 15/02/2021
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 3 lần quay 08/02/2021
78 7 lần quay 11/01/2021
79 3 lần quay 08/02/2021
80 10 lần quay 21/12/2020
81 8 lần quay 04/01/2021
82 4 lần quay 01/02/2021
83 7 lần quay 11/01/2021
84 3 lần quay 08/02/2021
85 3 lần quay 08/02/2021
86 4 lần quay 01/02/2021
87 3 lần quay 08/02/2021
88 2 lần quay 15/02/2021
89 6 lần quay 18/01/2021
90 1 lần quay 22/02/2021
91 1 lần quay 22/02/2021
92 7 lần quay 11/01/2021
93 9 lần quay 28/12/2020
94 1 lần quay 22/02/2021
95 9 lần quay 28/12/2020
96 5 lần quay 25/01/2021
97 22 lần quay 28/09/2020
98 3 lần quay 08/02/2021
99 1 lần quay 22/02/2021