Thống kê XSDT 00 - 99

Thống kê XSDT 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Đồng Tháp 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đồng Tháp từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 07/09/2020
01 4 lần quay 17/08/2020
02 1 lần quay 07/09/2020
03 3 lần quay 24/08/2020
04 16 lần quay 25/05/2020
05 6 lần quay 03/08/2020
06 11 lần quay 29/06/2020
07 4 lần quay 17/08/2020
08 8 lần quay 20/07/2020
09 3 lần quay 24/08/2020
10 2 lần quay 31/08/2020
11 8 lần quay 20/07/2020
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 9 lần quay 13/07/2020
14 1 lần quay 07/09/2020
15 6 lần quay 03/08/2020
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 12 lần quay 22/06/2020
18 17 lần quay 18/05/2020
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 21 lần quay 23/03/2020
24 10 lần quay 06/07/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 9 lần quay 13/07/2020
27 1 lần quay 07/09/2020
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 2 lần quay 31/08/2020
31 4 lần quay 17/08/2020
32 3 lần quay 24/08/2020
33 3 lần quay 24/08/2020
34 2 lần quay 31/08/2020
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 7 lần quay 27/07/2020
37 7 lần quay 27/07/2020
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 7 lần quay 27/07/2020
40 4 lần quay 17/08/2020
41 8 lần quay 20/07/2020
42 2 lần quay 31/08/2020
43 4 lần quay 17/08/2020
44 6 lần quay 03/08/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 4 lần quay 17/08/2020
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 7 lần quay 27/07/2020
49 1 lần quay 07/09/2020
50 13 lần quay 15/06/2020
51 1 lần quay 07/09/2020
52 2 lần quay 31/08/2020
53 9 lần quay 13/07/2020
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 7 lần quay 27/07/2020
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 4 lần quay 17/08/2020
58 8 lần quay 20/07/2020
59 17 lần quay 18/05/2020
60 3 lần quay 24/08/2020
61 2 lần quay 31/08/2020
62 2 lần quay 31/08/2020
63 12 lần quay 22/06/2020
64 2 lần quay 31/08/2020
65 3 lần quay 24/08/2020
66 2 lần quay 31/08/2020
67 8 lần quay 20/07/2020
68 11 lần quay 29/06/2020
69 2 lần quay 31/08/2020
70 3 lần quay 24/08/2020
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 3 lần quay 24/08/2020
73 1 lần quay 07/09/2020
74 18 lần quay 11/05/2020
75 6 lần quay 03/08/2020
76 5 lần quay 10/08/2020
77 1 lần quay 07/09/2020
78 4 lần quay 17/08/2020
79 3 lần quay 24/08/2020
80 6 lần quay 03/08/2020
81 1 lần quay 07/09/2020
82 1 lần quay 07/09/2020
83 4 lần quay 17/08/2020
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 5 lần quay 10/08/2020
86 1 lần quay 07/09/2020
87 10 lần quay 06/07/2020
88 1 lần quay 07/09/2020
89 2 lần quay 31/08/2020
90 11 lần quay 29/06/2020
91 3 lần quay 24/08/2020
92 4 lần quay 17/08/2020
93 1 lần quay 07/09/2020
94 1 lần quay 07/09/2020
95 2 lần quay 31/08/2020
96 3 lần quay 24/08/2020
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 8 lần quay 20/07/2020
99 1 lần quay 07/09/2020