Thống kê XSGL 00 - 99

Thống kê XSGL 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Gia Lai 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Gia Lai từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 3 lần quay 12/02/2021
01 1 lần quay 26/02/2021
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 2 lần quay 19/02/2021
04 7 lần quay 15/01/2021
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 2 lần quay 19/02/2021
07 8 lần quay 08/01/2021
08 10 lần quay 25/12/2020
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 9 lần quay 01/01/2021
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 3 lần quay 12/02/2021
13 4 lần quay 05/02/2021
14 4 lần quay 05/02/2021
15 4 lần quay 05/02/2021
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 4 lần quay 05/02/2021
18 7 lần quay 15/01/2021
19 2 lần quay 19/02/2021
20 6 lần quay 22/01/2021
21 6 lần quay 22/01/2021
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 4 lần quay 05/02/2021
24 5 lần quay 29/01/2021
25 4 lần quay 05/02/2021
26 23 lần quay 25/09/2020
27 4 lần quay 05/02/2021
28 1 lần quay 26/02/2021
29 17 lần quay 06/11/2020
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 3 lần quay 12/02/2021
32 8 lần quay 08/01/2021
33 8 lần quay 08/01/2021
34 18 lần quay 30/10/2020
35 2 lần quay 19/02/2021
36 4 lần quay 05/02/2021
37 14 lần quay 27/11/2020
38 7 lần quay 15/01/2021
39 1 lần quay 26/02/2021
40 7 lần quay 15/01/2021
41 14 lần quay 27/11/2020
42 5 lần quay 29/01/2021
43 1 lần quay 26/02/2021
44 2 lần quay 19/02/2021
45 7 lần quay 15/01/2021
46 3 lần quay 12/02/2021
47 12 lần quay 11/12/2020
48 1 lần quay 26/02/2021
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 1 lần quay 26/02/2021
55 1 lần quay 26/02/2021
56 18 lần quay 30/10/2020
57 14 lần quay 27/11/2020
58 6 lần quay 22/01/2021
59 5 lần quay 29/01/2021
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 2 lần quay 19/02/2021
62 13 lần quay 04/12/2020
63 2 lần quay 19/02/2021
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 1 lần quay 26/02/2021
66 3 lần quay 12/02/2021
67 6 lần quay 22/01/2021
68 6 lần quay 22/01/2021
69 1 lần quay 26/02/2021
70 2 lần quay 19/02/2021
71 19 lần quay 23/10/2020
72 1 lần quay 26/02/2021
73 1 lần quay 26/02/2021
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 2 lần quay 19/02/2021
76 1 lần quay 26/02/2021
77 2 lần quay 19/02/2021
78 3 lần quay 12/02/2021
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 8 lần quay 08/01/2021
82 9 lần quay 01/01/2021
83 7 lần quay 15/01/2021
84 4 lần quay 05/02/2021
85 5 lần quay 29/01/2021
86 6 lần quay 22/01/2021
87 1 lần quay 26/02/2021
88 3 lần quay 12/02/2021
89 5 lần quay 29/01/2021
90 5 lần quay 29/01/2021
91 2 lần quay 19/02/2021
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 1 lần quay 26/02/2021
94 12 lần quay 11/12/2020
95 2 lần quay 19/02/2021
96 1 lần quay 26/02/2021
97 16 lần quay 13/11/2020
98 2 lần quay 19/02/2021
99 2 lần quay 19/02/2021