Thống kê XSGL 00 - 99

Thống kê XSGL 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Gia Lai 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Gia Lai từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 20/11/2020
01 6 lần quay 16/10/2020
02 3 lần quay 06/11/2020
03 10 lần quay 18/09/2020
04 2 lần quay 13/11/2020
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 2 lần quay 13/11/2020
07 6 lần quay 16/10/2020
08 3 lần quay 06/11/2020
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 1 lần quay 20/11/2020
11 5 lần quay 23/10/2020
12 7 lần quay 09/10/2020
13 3 lần quay 06/11/2020
14 7 lần quay 09/10/2020
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 16 lần quay 07/08/2020
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 12 lần quay 04/09/2020
19 4 lần quay 30/10/2020
20 9 lần quay 25/09/2020
21 2 lần quay 13/11/2020
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 1 lần quay 20/11/2020
24 2 lần quay 13/11/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 9 lần quay 25/09/2020
27 4 lần quay 30/10/2020
28 10 lần quay 18/09/2020
29 3 lần quay 06/11/2020
30 11 lần quay 11/09/2020
31 1 lần quay 20/11/2020
32 2 lần quay 13/11/2020
33 5 lần quay 23/10/2020
34 4 lần quay 30/10/2020
35 28 lần quay 15/05/2020
36 7 lần quay 09/10/2020
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 9 lần quay 25/09/2020
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 9 lần quay 25/09/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 2 lần quay 13/11/2020
43 10 lần quay 18/09/2020
44 2 lần quay 13/11/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 1 lần quay 20/11/2020
47 1 lần quay 20/11/2020
48 3 lần quay 06/11/2020
49 12 lần quay 04/09/2020
50 3 lần quay 06/11/2020
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 8 lần quay 02/10/2020
53 2 lần quay 13/11/2020
54 12 lần quay 04/09/2020
55 21 lần quay 03/07/2020
56 4 lần quay 30/10/2020
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 5 lần quay 23/10/2020
59 1 lần quay 20/11/2020
60 2 lần quay 13/11/2020
61 3 lần quay 06/11/2020
62 9 lần quay 25/09/2020
63 2 lần quay 13/11/2020
64 2 lần quay 13/11/2020
65 5 lần quay 23/10/2020
66 15 lần quay 14/08/2020
67 6 lần quay 16/10/2020
68 16 lần quay 07/08/2020
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 7 lần quay 09/10/2020
71 5 lần quay 23/10/2020
72 8 lần quay 02/10/2020
73 7 lần quay 09/10/2020
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 3 lần quay 06/11/2020
76 2 lần quay 13/11/2020
77 6 lần quay 16/10/2020
78 8 lần quay 02/10/2020
79 1 lần quay 20/11/2020
80 4 lần quay 30/10/2020
81 4 lần quay 30/10/2020
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 1 lần quay 20/11/2020
84 1 lần quay 20/11/2020
85 4 lần quay 30/10/2020
86 1 lần quay 20/11/2020
87 6 lần quay 16/10/2020
88 5 lần quay 23/10/2020
89 5 lần quay 23/10/2020
90 11 lần quay 11/09/2020
91 7 lần quay 09/10/2020
92 7 lần quay 09/10/2020
93 16 lần quay 07/08/2020
94 5 lần quay 23/10/2020
95 20 lần quay 10/07/2020
96 3 lần quay 06/11/2020
97 2 lần quay 13/11/2020
98 2 lần quay 13/11/2020
99 8 lần quay 02/10/2020