Thống kê XSHG 00 - 99

Thống kê XSHG 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Hậu Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Hậu Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 6 lần quay 15/08/2020
01 12 lần quay 04/07/2020
02 2 lần quay 12/09/2020
03 1 lần quay 19/09/2020
04 1 lần quay 19/09/2020
05 7 lần quay 08/08/2020
06 11 lần quay 11/07/2020
07 1 lần quay 19/09/2020
08 2 lần quay 12/09/2020
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 4 lần quay 29/08/2020
12 9 lần quay 25/07/2020
13 5 lần quay 22/08/2020
14 1 lần quay 19/09/2020
15 4 lần quay 29/08/2020
16 8 lần quay 01/08/2020
17 4 lần quay 29/08/2020
18 2 lần quay 12/09/2020
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 3 lần quay 05/09/2020
22 8 lần quay 01/08/2020
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 13 lần quay 27/06/2020
25 5 lần quay 22/08/2020
26 6 lần quay 15/08/2020
27 26 lần quay 29/02/2020
28 9 lần quay 25/07/2020
29 2 lần quay 12/09/2020
30 4 lần quay 29/08/2020
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 1 lần quay 19/09/2020
33 8 lần quay 01/08/2020
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 4 lần quay 29/08/2020
36 6 lần quay 15/08/2020
37 4 lần quay 29/08/2020
38 1 lần quay 19/09/2020
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 1 lần quay 19/09/2020
41 2 lần quay 12/09/2020
42 3 lần quay 05/09/2020
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 4 lần quay 29/08/2020
45 16 lần quay 06/06/2020
46 2 lần quay 12/09/2020
47 6 lần quay 15/08/2020
48 9 lần quay 25/07/2020
49 11 lần quay 11/07/2020
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 2 lần quay 12/09/2020
52 6 lần quay 15/08/2020
53 12 lần quay 04/07/2020
54 1 lần quay 19/09/2020
55 5 lần quay 22/08/2020
56 3 lần quay 05/09/2020
57 2 lần quay 12/09/2020
58 4 lần quay 29/08/2020
59 1 lần quay 19/09/2020
60 7 lần quay 08/08/2020
61 3 lần quay 05/09/2020
62 12 lần quay 04/07/2020
63 3 lần quay 05/09/2020
64 11 lần quay 11/07/2020
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 7 lần quay 08/08/2020
68 7 lần quay 08/08/2020
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 15 lần quay 13/06/2020
72 3 lần quay 05/09/2020
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 1 lần quay 19/09/2020
75 3 lần quay 05/09/2020
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 3 lần quay 05/09/2020
78 1 lần quay 19/09/2020
79 6 lần quay 15/08/2020
80 4 lần quay 29/08/2020
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 2 lần quay 12/09/2020
84 1 lần quay 19/09/2020
85 8 lần quay 01/08/2020
86 7 lần quay 08/08/2020
87 1 lần quay 19/09/2020
88 1 lần quay 19/09/2020
89 5 lần quay 22/08/2020
90 7 lần quay 08/08/2020
91 2 lần quay 12/09/2020
92 7 lần quay 08/08/2020
93 1 lần quay 19/09/2020
94 6 lần quay 15/08/2020
95 7 lần quay 08/08/2020
96 22 lần quay 28/03/2020
97 14 lần quay 20/06/2020
98 3 lần quay 05/09/2020
99 2 lần quay 12/09/2020