Thống kê XSHG 00 - 99

Thống kê XSHG 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Hậu Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Hậu Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 8 lần quay 21/11/2020
01 3 lần quay 26/12/2020
02 18 lần quay 12/09/2020
03 10 lần quay 07/11/2020
04 1 lần quay 09/01/2021
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 2 lần quay 02/01/2021
07 8 lần quay 21/11/2020
08 18 lần quay 12/09/2020
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 2 lần quay 02/01/2021
11 1 lần quay 09/01/2021
12 3 lần quay 26/12/2020
13 3 lần quay 26/12/2020
14 3 lần quay 26/12/2020
15 4 lần quay 19/12/2020
16 13 lần quay 17/10/2020
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 5 lần quay 12/12/2020
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 16 lần quay 26/09/2020
21 7 lần quay 28/11/2020
22 24 lần quay 01/08/2020
23 6 lần quay 05/12/2020
24 2 lần quay 02/01/2021
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 4 lần quay 19/12/2020
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 1 lần quay 09/01/2021
29 5 lần quay 12/12/2020
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 16 lần quay 26/09/2020
32 3 lần quay 26/12/2020
33 6 lần quay 05/12/2020
34 4 lần quay 19/12/2020
35 2 lần quay 02/01/2021
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 6 lần quay 05/12/2020
38 9 lần quay 14/11/2020
39 7 lần quay 28/11/2020
40 3 lần quay 26/12/2020
41 4 lần quay 19/12/2020
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 7 lần quay 28/11/2020
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 10 lần quay 07/11/2020
46 2 lần quay 02/01/2021
47 1 lần quay 09/01/2021
48 4 lần quay 19/12/2020
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 9 lần quay 14/11/2020
51 13 lần quay 17/10/2020
52 1 lần quay 09/01/2021
53 6 lần quay 05/12/2020
54 5 lần quay 12/12/2020
55 12 lần quay 24/10/2020
56 10 lần quay 07/11/2020
57 18 lần quay 12/09/2020
58 8 lần quay 21/11/2020
59 4 lần quay 19/12/2020
60 1 lần quay 09/01/2021
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 1 lần quay 09/01/2021
63 3 lần quay 26/12/2020
64 1 lần quay 09/01/2021
65 9 lần quay 14/11/2020
66 3 lần quay 26/12/2020
67 7 lần quay 28/11/2020
68 4 lần quay 19/12/2020
69 10 lần quay 07/11/2020
70 14 lần quay 10/10/2020
71 2 lần quay 02/01/2021
72 3 lần quay 26/12/2020
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 5 lần quay 12/12/2020
75 5 lần quay 12/12/2020
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 1 lần quay 09/01/2021
78 17 lần quay 19/09/2020
79 6 lần quay 05/12/2020
80 5 lần quay 12/12/2020
81 16 lần quay 26/09/2020
82 8 lần quay 21/11/2020
83 2 lần quay 02/01/2021
84 5 lần quay 12/12/2020
85 4 lần quay 19/12/2020
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 1 lần quay 09/01/2021
89 8 lần quay 21/11/2020
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 2 lần quay 02/01/2021
92 1 lần quay 09/01/2021
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 1 lần quay 09/01/2021
95 2 lần quay 02/01/2021
96 4 lần quay 19/12/2020
97 4 lần quay 19/12/2020
98 3 lần quay 26/12/2020
99 1 lần quay 09/01/2021