Thống kê XSKG 00 - 99

Thống kê XSKG 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Kiên Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Kiên Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 11 lần quay 13/09/2020
01 6 lần quay 18/10/2020
02 2 lần quay 15/11/2020
03 5 lần quay 25/10/2020
04 3 lần quay 08/11/2020
05 14 lần quay 23/08/2020
06 10 lần quay 20/09/2020
07 2 lần quay 15/11/2020
08 8 lần quay 04/10/2020
09 2 lần quay 15/11/2020
10 2 lần quay 15/11/2020
11 1 lần quay 22/11/2020
12 1 lần quay 22/11/2020
13 5 lần quay 25/10/2020
14 10 lần quay 20/09/2020
15 10 lần quay 20/09/2020
16 1 lần quay 22/11/2020
17 6 lần quay 18/10/2020
18 3 lần quay 08/11/2020
19 10 lần quay 20/09/2020
20 1 lần quay 22/11/2020
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 5 lần quay 25/10/2020
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 18 lần quay 26/07/2020
25 7 lần quay 11/10/2020
26 9 lần quay 27/09/2020
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 25 lần quay 07/06/2020
29 14 lần quay 23/08/2020
30 4 lần quay 01/11/2020
31 9 lần quay 27/09/2020
32 5 lần quay 25/10/2020
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 2 lần quay 15/11/2020
35 2 lần quay 15/11/2020
36 2 lần quay 15/11/2020
37 9 lần quay 27/09/2020
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 2 lần quay 15/11/2020
41 4 lần quay 01/11/2020
42 7 lần quay 11/10/2020
43 8 lần quay 04/10/2020
44 3 lần quay 08/11/2020
45 3 lần quay 08/11/2020
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 3 lần quay 08/11/2020
48 21 lần quay 05/07/2020
49 1 lần quay 22/11/2020
50 2 lần quay 15/11/2020
51 3 lần quay 08/11/2020
52 13 lần quay 30/08/2020
53 7 lần quay 11/10/2020
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 2 lần quay 15/11/2020
57 4 lần quay 01/11/2020
58 1 lần quay 22/11/2020
59 5 lần quay 25/10/2020
60 1 lần quay 22/11/2020
61 15 lần quay 16/08/2020
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 7 lần quay 11/10/2020
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 1 lần quay 22/11/2020
66 1 lần quay 22/11/2020
67 3 lần quay 08/11/2020
68 1 lần quay 22/11/2020
69 4 lần quay 01/11/2020
70 2 lần quay 15/11/2020
71 7 lần quay 11/10/2020
72 11 lần quay 13/09/2020
73 4 lần quay 01/11/2020
74 8 lần quay 04/10/2020
75 12 lần quay 06/09/2020
76 2 lần quay 15/11/2020
77 1 lần quay 22/11/2020
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 11 lần quay 13/09/2020
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 1 lần quay 22/11/2020
83 2 lần quay 15/11/2020
84 3 lần quay 08/11/2020
85 17 lần quay 02/08/2020
86 3 lần quay 08/11/2020
87 1 lần quay 22/11/2020
88 8 lần quay 04/10/2020
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 5 lần quay 25/10/2020
91 18 lần quay 26/07/2020
92 8 lần quay 04/10/2020
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 1 lần quay 22/11/2020
95 6 lần quay 18/10/2020
96 10 lần quay 20/09/2020
97 10 lần quay 20/09/2020
98 2 lần quay 15/11/2020
99 1 lần quay 22/11/2020