Thống kê XSKG 00 - 99

Thống kê XSKG 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Kiên Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Kiên Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 12 lần quay 06/12/2020
01 9 lần quay 27/12/2020
02 15 lần quay 15/11/2020
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 11 lần quay 13/12/2020
05 3 lần quay 07/02/2021
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 6 lần quay 17/01/2021
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 15 lần quay 15/11/2020
10 5 lần quay 24/01/2021
11 12 lần quay 06/12/2020
12 11 lần quay 13/12/2020
13 3 lần quay 07/02/2021
14 7 lần quay 10/01/2021
15 1 lần quay 21/02/2021
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 6 lần quay 17/01/2021
18 16 lần quay 08/11/2020
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 3 lần quay 07/02/2021
21 1 lần quay 21/02/2021
22 18 lần quay 25/10/2020
23 1 lần quay 21/02/2021
24 1 lần quay 21/02/2021
25 10 lần quay 20/12/2020
26 2 lần quay 14/02/2021
27 9 lần quay 27/12/2020
28 2 lần quay 14/02/2021
29 4 lần quay 31/01/2021
30 6 lần quay 17/01/2021
31 22 lần quay 27/09/2020
32 4 lần quay 31/01/2021
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 15 lần quay 15/11/2020
36 15 lần quay 15/11/2020
37 3 lần quay 07/02/2021
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 2 lần quay 14/02/2021
40 7 lần quay 10/01/2021
41 4 lần quay 31/01/2021
42 20 lần quay 11/10/2020
43 7 lần quay 10/01/2021
44 1 lần quay 21/02/2021
45 2 lần quay 14/02/2021
46 1 lần quay 21/02/2021
47 16 lần quay 08/11/2020
48 3 lần quay 07/02/2021
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 2 lần quay 14/02/2021
51 3 lần quay 07/02/2021
52 4 lần quay 31/01/2021
53 6 lần quay 17/01/2021
54 6 lần quay 17/01/2021
55 1 lần quay 21/02/2021
56 2 lần quay 14/02/2021
57 17 lần quay 01/11/2020
58 2 lần quay 14/02/2021
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 1 lần quay 21/02/2021
61 1 lần quay 21/02/2021
62 4 lần quay 31/01/2021
63 1 lần quay 21/02/2021
64 12 lần quay 06/12/2020
65 5 lần quay 24/01/2021
66 8 lần quay 03/01/2021
67 1 lần quay 21/02/2021
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 9 lần quay 27/12/2020
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 2 lần quay 14/02/2021
72 3 lần quay 07/02/2021
73 1 lần quay 21/02/2021
74 4 lần quay 31/01/2021
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 4 lần quay 31/01/2021
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 2 lần quay 14/02/2021
79 2 lần quay 14/02/2021
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 1 lần quay 21/02/2021
82 1 lần quay 21/02/2021
83 15 lần quay 15/11/2020
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 7 lần quay 10/01/2021
86 4 lần quay 31/01/2021
87 4 lần quay 31/01/2021
88 8 lần quay 03/01/2021
89 1 lần quay 21/02/2021
90 11 lần quay 13/12/2020
91 2 lần quay 14/02/2021
92 6 lần quay 17/01/2021
93 3 lần quay 07/02/2021
94 2 lần quay 14/02/2021
95 3 lần quay 07/02/2021
96 3 lần quay 07/02/2021
97 23 lần quay 20/09/2020
98 9 lần quay 27/12/2020
99 5 lần quay 24/01/2021