Thống kê XSKG 00 - 99

Thống kê XSKG 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Kiên Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Kiên Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 13/09/2020
01 22 lần quay 22/03/2020
02 3 lần quay 30/08/2020
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 2 lần quay 06/09/2020
05 4 lần quay 23/08/2020
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 1 lần quay 13/09/2020
08 4 lần quay 23/08/2020
09 19 lần quay 10/05/2020
10 2 lần quay 06/09/2020
11 28 lần quay 09/02/2020
12 8 lần quay 26/07/2020
13 15 lần quay 07/06/2020
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 15 lần quay 07/06/2020
17 22 lần quay 22/03/2020
18 5 lần quay 16/08/2020
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 9 lần quay 19/07/2020
21 10 lần quay 12/07/2020
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 8 lần quay 26/07/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 8 lần quay 26/07/2020
27 7 lần quay 02/08/2020
28 15 lần quay 07/06/2020
29 4 lần quay 23/08/2020
30 1 lần quay 13/09/2020
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 23 lần quay 15/03/2020
33 1 lần quay 13/09/2020
34 3 lần quay 30/08/2020
35 6 lần quay 09/08/2020
36 3 lần quay 30/08/2020
37 3 lần quay 30/08/2020
38 16 lần quay 31/05/2020
39 2 lần quay 06/09/2020
40 6 lần quay 09/08/2020
41 7 lần quay 02/08/2020
42 9 lần quay 19/07/2020
43 6 lần quay 09/08/2020
44 3 lần quay 30/08/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 7 lần quay 02/08/2020
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 11 lần quay 05/07/2020
49 2 lần quay 06/09/2020
50 3 lần quay 30/08/2020
51 3 lần quay 30/08/2020
52 3 lần quay 30/08/2020
53 12 lần quay 28/06/2020
54 10 lần quay 12/07/2020
55 5 lần quay 16/08/2020
56 2 lần quay 06/09/2020
57 1 lần quay 13/09/2020
58 1 lần quay 13/09/2020
59 2 lần quay 06/09/2020
60 5 lần quay 16/08/2020
61 5 lần quay 16/08/2020
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 1 lần quay 13/09/2020
64 4 lần quay 23/08/2020
65 15 lần quay 07/06/2020
66 3 lần quay 30/08/2020
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 1 lần quay 13/09/2020
69 4 lần quay 23/08/2020
70 9 lần quay 19/07/2020
71 1 lần quay 13/09/2020
72 1 lần quay 13/09/2020
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 4 lần quay 23/08/2020
75 2 lần quay 06/09/2020
76 1 lần quay 13/09/2020
77 5 lần quay 16/08/2020
78 5 lần quay 16/08/2020
79 6 lần quay 09/08/2020
80 1 lần quay 13/09/2020
81 5 lần quay 16/08/2020
82 1 lần quay 13/09/2020
83 20 lần quay 03/05/2020
84 13 lần quay 21/06/2020
85 7 lần quay 02/08/2020
86 1 lần quay 13/09/2020
87 5 lần quay 16/08/2020
88 3 lần quay 30/08/2020
89 6 lần quay 09/08/2020
90 5 lần quay 16/08/2020
91 8 lần quay 26/07/2020
92 2 lần quay 06/09/2020
93 1 lần quay 13/09/2020
94 2 lần quay 06/09/2020
95 5 lần quay 16/08/2020
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 4 lần quay 23/08/2020
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay