Thống kê XSKH 00 - 99

Thống kê XSKH 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Khánh Hòa 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Khánh Hòa từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 13 lần quay 13/12/2020
02 2 lần quay 20/01/2021
03 7 lần quay 03/01/2021
04 4 lần quay 13/01/2021
05 4 lần quay 13/01/2021
06 2 lần quay 20/01/2021
07 3 lần quay 17/01/2021
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 1 lần quay 24/01/2021
10 1 lần quay 24/01/2021
11 7 lần quay 03/01/2021
12 9 lần quay 27/12/2020
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 8 lần quay 30/12/2020
15 14 lần quay 09/12/2020
16 2 lần quay 20/01/2021
17 3 lần quay 17/01/2021
18 1 lần quay 24/01/2021
19 2 lần quay 20/01/2021
20 3 lần quay 17/01/2021
21 1 lần quay 24/01/2021
22 3 lần quay 17/01/2021
23 1 lần quay 24/01/2021
24 5 lần quay 10/01/2021
25 3 lần quay 17/01/2021
26 13 lần quay 13/12/2020
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 4 lần quay 13/01/2021
29 6 lần quay 06/01/2021
30 2 lần quay 20/01/2021
31 8 lần quay 30/12/2020
32 5 lần quay 10/01/2021
33 1 lần quay 24/01/2021
34 5 lần quay 10/01/2021
35 1 lần quay 24/01/2021
36 1 lần quay 24/01/2021
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 7 lần quay 03/01/2021
40 3 lần quay 17/01/2021
41 5 lần quay 10/01/2021
42 2 lần quay 20/01/2021
43 6 lần quay 06/01/2021
44 4 lần quay 13/01/2021
45 7 lần quay 03/01/2021
46 3 lần quay 17/01/2021
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 3 lần quay 17/01/2021
49 2 lần quay 20/01/2021
50 1 lần quay 24/01/2021
51 2 lần quay 20/01/2021
52 7 lần quay 03/01/2021
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 4 lần quay 13/01/2021
55 20 lần quay 18/11/2020
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 11 lần quay 20/12/2020
59 11 lần quay 20/12/2020
60 11 lần quay 20/12/2020
61 1 lần quay 24/01/2021
62 7 lần quay 03/01/2021
63 4 lần quay 13/01/2021
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 3 lần quay 17/01/2021
66 11 lần quay 20/12/2020
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 14 lần quay 09/12/2020
69 13 lần quay 13/12/2020
70 4 lần quay 13/01/2021
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 11 lần quay 20/12/2020
73 12 lần quay 16/12/2020
74 3 lần quay 17/01/2021
75 1 lần quay 24/01/2021
76 8 lần quay 30/12/2020
77 2 lần quay 20/01/2021
78 11 lần quay 20/12/2020
79 9 lần quay 27/12/2020
80 1 lần quay 24/01/2021
81 3 lần quay 17/01/2021
82 7 lần quay 03/01/2021
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 5 lần quay 10/01/2021
85 18 lần quay 25/11/2020
86 1 lần quay 24/01/2021
87 3 lần quay 17/01/2021
88 21 lần quay 15/11/2020
89 4 lần quay 13/01/2021
90 3 lần quay 17/01/2021
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 6 lần quay 06/01/2021
93 4 lần quay 13/01/2021
94 3 lần quay 17/01/2021
95 2 lần quay 20/01/2021
96 10 lần quay 23/12/2020
97 1 lần quay 24/01/2021
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 2 lần quay 20/01/2021