Thống kê XSKONTUM 00 - 99

Thống kê XSKONTUM 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Kon Tum 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Kon Tum từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 5 lần quay 24/01/2021
01 5 lần quay 24/01/2021
02 3 lần quay 07/02/2021
03 2 lần quay 14/02/2021
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 8 lần quay 03/01/2021
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 3 lần quay 07/02/2021
08 11 lần quay 13/12/2020
09 13 lần quay 29/11/2020
10 5 lần quay 24/01/2021
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 1 lần quay 21/02/2021
13 6 lần quay 17/01/2021
14 9 lần quay 27/12/2020
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 7 lần quay 10/01/2021
17 3 lần quay 07/02/2021
18 3 lần quay 07/02/2021
19 3 lần quay 07/02/2021
20 2 lần quay 14/02/2021
21 15 lần quay 15/11/2020
22 1 lần quay 21/02/2021
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 8 lần quay 03/01/2021
25 11 lần quay 13/12/2020
26 4 lần quay 31/01/2021
27 4 lần quay 31/01/2021
28 8 lần quay 03/01/2021
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 6 lần quay 17/01/2021
31 4 lần quay 31/01/2021
32 4 lần quay 31/01/2021
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 10 lần quay 20/12/2020
35 2 lần quay 14/02/2021
36 5 lần quay 24/01/2021
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 11 lần quay 13/12/2020
40 9 lần quay 27/12/2020
41 18 lần quay 25/10/2020
42 1 lần quay 21/02/2021
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 18 lần quay 25/10/2020
45 4 lần quay 31/01/2021
46 2 lần quay 14/02/2021
47 2 lần quay 14/02/2021
48 5 lần quay 24/01/2021
49 4 lần quay 31/01/2021
50 7 lần quay 10/01/2021
51 16 lần quay 08/11/2020
52 2 lần quay 14/02/2021
53 1 lần quay 21/02/2021
54 1 lần quay 21/02/2021
55 29 lần quay 09/08/2020
56 14 lần quay 22/11/2020
57 4 lần quay 31/01/2021
58 6 lần quay 17/01/2021
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 1 lần quay 21/02/2021
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 1 lần quay 21/02/2021
63 5 lần quay 24/01/2021
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 3 lần quay 07/02/2021
66 4 lần quay 31/01/2021
67 9 lần quay 27/12/2020
68 6 lần quay 17/01/2021
69 14 lần quay 22/11/2020
70 2 lần quay 14/02/2021
71 2 lần quay 14/02/2021
72 2 lần quay 14/02/2021
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 2 lần quay 14/02/2021
75 2 lần quay 14/02/2021
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 2 lần quay 14/02/2021
78 3 lần quay 07/02/2021
79 1 lần quay 21/02/2021
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 6 lần quay 17/01/2021
82 10 lần quay 20/12/2020
83 11 lần quay 13/12/2020
84 5 lần quay 24/01/2021
85 9 lần quay 27/12/2020
86 6 lần quay 17/01/2021
87 3 lần quay 07/02/2021
88 8 lần quay 03/01/2021
89 2 lần quay 14/02/2021
90 1 lần quay 21/02/2021
91 9 lần quay 27/12/2020
92 1 lần quay 21/02/2021
93 8 lần quay 03/01/2021
94 20 lần quay 11/10/2020
95 1 lần quay 21/02/2021
96 3 lần quay 07/02/2021
97 1 lần quay 21/02/2021
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 7 lần quay 10/01/2021