Thống kê XSKONTUM 00 - 99

Thống kê XSKONTUM 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Kon Tum 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Kon Tum từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 13/09/2020
01 4 lần quay 23/08/2020
02 8 lần quay 26/07/2020
03 4 lần quay 23/08/2020
04 1 lần quay 13/09/2020
05 5 lần quay 16/08/2020
06 12 lần quay 28/06/2020
07 4 lần quay 23/08/2020
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 11 lần quay 05/07/2020
10 8 lần quay 26/07/2020
11 10 lần quay 12/07/2020
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 3 lần quay 30/08/2020
14 4 lần quay 23/08/2020
15 1 lần quay 13/09/2020
16 2 lần quay 06/09/2020
17 5 lần quay 16/08/2020
18 2 lần quay 06/09/2020
19 27 lần quay 23/02/2020
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 5 lần quay 16/08/2020
22 1 lần quay 13/09/2020
23 3 lần quay 30/08/2020
24 11 lần quay 05/07/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 2 lần quay 06/09/2020
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 4 lần quay 23/08/2020
29 1 lần quay 13/09/2020
30 8 lần quay 26/07/2020
31 6 lần quay 09/08/2020
32 4 lần quay 23/08/2020
33 9 lần quay 19/07/2020
34 3 lần quay 30/08/2020
35 3 lần quay 30/08/2020
36 2 lần quay 06/09/2020
37 17 lần quay 24/05/2020
38 7 lần quay 02/08/2020
39 6 lần quay 09/08/2020
40 9 lần quay 19/07/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 4 lần quay 23/08/2020
43 7 lần quay 02/08/2020
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 2 lần quay 06/09/2020
46 15 lần quay 07/06/2020
47 5 lần quay 16/08/2020
48 2 lần quay 06/09/2020
49 6 lần quay 09/08/2020
50 12 lần quay 28/06/2020
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 10 lần quay 12/07/2020
53 4 lần quay 23/08/2020
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 6 lần quay 09/08/2020
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 4 lần quay 23/08/2020
58 4 lần quay 23/08/2020
59 2 lần quay 06/09/2020
60 1 lần quay 13/09/2020
61 7 lần quay 02/08/2020
62 2 lần quay 06/09/2020
63 1 lần quay 13/09/2020
64 4 lần quay 23/08/2020
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 1 lần quay 13/09/2020
67 1 lần quay 13/09/2020
68 2 lần quay 06/09/2020
69 3 lần quay 30/08/2020
70 4 lần quay 23/08/2020
71 3 lần quay 30/08/2020
72 4 lần quay 23/08/2020
73 7 lần quay 02/08/2020
74 14 lần quay 14/06/2020
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 20 lần quay 03/05/2020
77 3 lần quay 30/08/2020
78 4 lần quay 23/08/2020
79 10 lần quay 12/07/2020
80 3 lần quay 30/08/2020
81 2 lần quay 06/09/2020
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 7 lần quay 02/08/2020
85 13 lần quay 21/06/2020
86 2 lần quay 06/09/2020
87 6 lần quay 09/08/2020
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 7 lần quay 02/08/2020
91 1 lần quay 13/09/2020
92 6 lần quay 09/08/2020
93 19 lần quay 10/05/2020
94 1 lần quay 13/09/2020
95 3 lần quay 30/08/2020
96 1 lần quay 13/09/2020
97 5 lần quay 16/08/2020
98 19 lần quay 10/05/2020
99 1 lần quay 13/09/2020