Thống kê XSKONTUM 00 - 99

Thống kê XSKONTUM 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Kon Tum 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Kon Tum từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 2 lần quay 15/11/2020
01 7 lần quay 11/10/2020
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 1 lần quay 22/11/2020
04 4 lần quay 01/11/2020
05 4 lần quay 01/11/2020
06 7 lần quay 11/10/2020
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 18 lần quay 26/07/2020
11 8 lần quay 04/10/2020
12 4 lần quay 01/11/2020
13 13 lần quay 30/08/2020
14 1 lần quay 22/11/2020
15 1 lần quay 22/11/2020
16 7 lần quay 11/10/2020
17 2 lần quay 15/11/2020
18 7 lần quay 11/10/2020
19 5 lần quay 25/10/2020
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 2 lần quay 15/11/2020
22 1 lần quay 22/11/2020
23 13 lần quay 30/08/2020
24 21 lần quay 05/07/2020
25 8 lần quay 04/10/2020
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 1 lần quay 22/11/2020
29 2 lần quay 15/11/2020
30 4 lần quay 01/11/2020
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 7 lần quay 11/10/2020
33 4 lần quay 01/11/2020
34 1 lần quay 22/11/2020
35 9 lần quay 27/09/2020
36 5 lần quay 25/10/2020
37 27 lần quay 24/05/2020
38 2 lần quay 15/11/2020
39 1 lần quay 22/11/2020
40 4 lần quay 01/11/2020
41 5 lần quay 25/10/2020
42 2 lần quay 15/11/2020
43 3 lần quay 08/11/2020
44 5 lần quay 25/10/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 2 lần quay 15/11/2020
47 1 lần quay 22/11/2020
48 12 lần quay 06/09/2020
49 6 lần quay 18/10/2020
50 3 lần quay 08/11/2020
51 3 lần quay 08/11/2020
52 5 lần quay 25/10/2020
53 14 lần quay 23/08/2020
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 16 lần quay 09/08/2020
56 1 lần quay 22/11/2020
57 4 lần quay 01/11/2020
58 14 lần quay 23/08/2020
59 5 lần quay 25/10/2020
60 3 lần quay 08/11/2020
61 7 lần quay 11/10/2020
62 8 lần quay 04/10/2020
63 3 lần quay 08/11/2020
64 4 lần quay 01/11/2020
65 4 lần quay 01/11/2020
66 6 lần quay 18/10/2020
67 2 lần quay 15/11/2020
68 2 lần quay 15/11/2020
69 1 lần quay 22/11/2020
70 7 lần quay 11/10/2020
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 6 lần quay 18/10/2020
74 1 lần quay 22/11/2020
75 2 lần quay 15/11/2020
76 2 lần quay 15/11/2020
77 1 lần quay 22/11/2020
78 1 lần quay 22/11/2020
79 20 lần quay 12/07/2020
80 2 lần quay 15/11/2020
81 12 lần quay 06/09/2020
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 17 lần quay 02/08/2020
85 4 lần quay 01/11/2020
86 6 lần quay 18/10/2020
87 16 lần quay 09/08/2020
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 9 lần quay 27/09/2020
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 4 lần quay 01/11/2020
92 16 lần quay 09/08/2020
93 3 lần quay 08/11/2020
94 7 lần quay 11/10/2020
95 13 lần quay 30/08/2020
96 1 lần quay 22/11/2020
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 4 lần quay 01/11/2020
99 11 lần quay 13/09/2020