Thống kê XSLA 00 - 99

Thống kê XSLA 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Long An 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Long An từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 19/09/2020
01 3 lần quay 05/09/2020
02 1 lần quay 19/09/2020
03 6 lần quay 15/08/2020
04 2 lần quay 12/09/2020
05 4 lần quay 29/08/2020
06 2 lần quay 12/09/2020
07 1 lần quay 19/09/2020
08 4 lần quay 29/08/2020
09 8 lần quay 01/08/2020
10 6 lần quay 15/08/2020
11 7 lần quay 08/08/2020
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 5 lần quay 22/08/2020
14 4 lần quay 29/08/2020
15 4 lần quay 29/08/2020
16 4 lần quay 29/08/2020
17 6 lần quay 15/08/2020
18 2 lần quay 12/09/2020
19 15 lần quay 13/06/2020
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 2 lần quay 12/09/2020
22 16 lần quay 06/06/2020
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 3 lần quay 05/09/2020
25 1 lần quay 19/09/2020
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 3 lần quay 05/09/2020
28 13 lần quay 27/06/2020
29 19 lần quay 16/05/2020
30 3 lần quay 05/09/2020
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 6 lần quay 15/08/2020
33 3 lần quay 05/09/2020
34 2 lần quay 12/09/2020
35 6 lần quay 15/08/2020
36 5 lần quay 22/08/2020
37 3 lần quay 05/09/2020
38 4 lần quay 29/08/2020
39 14 lần quay 20/06/2020
40 17 lần quay 30/05/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 1 lần quay 19/09/2020
44 1 lần quay 19/09/2020
45 1 lần quay 19/09/2020
46 1 lần quay 19/09/2020
47 12 lần quay 04/07/2020
48 3 lần quay 05/09/2020
49 11 lần quay 11/07/2020
50 2 lần quay 12/09/2020
51 1 lần quay 19/09/2020
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 1 lần quay 19/09/2020
54 4 lần quay 29/08/2020
55 3 lần quay 05/09/2020
56 14 lần quay 20/06/2020
57 13 lần quay 27/06/2020
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 5 lần quay 22/08/2020
60 14 lần quay 20/06/2020
61 1 lần quay 19/09/2020
62 16 lần quay 06/06/2020
63 1 lần quay 19/09/2020
64 4 lần quay 29/08/2020
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 3 lần quay 05/09/2020
67 2 lần quay 12/09/2020
68 7 lần quay 08/08/2020
69 4 lần quay 29/08/2020
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 16 lần quay 06/06/2020
73 23 lần quay 21/03/2020
74 3 lần quay 05/09/2020
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 2 lần quay 12/09/2020
77 18 lần quay 23/05/2020
78 12 lần quay 04/07/2020
79 1 lần quay 19/09/2020
80 1 lần quay 19/09/2020
81 7 lần quay 08/08/2020
82 7 lần quay 08/08/2020
83 3 lần quay 05/09/2020
84 5 lần quay 22/08/2020
85 4 lần quay 29/08/2020
86 9 lần quay 25/07/2020
87 9 lần quay 25/07/2020
88 7 lần quay 08/08/2020
89 5 lần quay 22/08/2020
90 3 lần quay 05/09/2020
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 15 lần quay 13/06/2020
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 2 lần quay 12/09/2020
95 3 lần quay 05/09/2020
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 27 lần quay 22/02/2020
98 5 lần quay 22/08/2020
99 5 lần quay 22/08/2020