Thống kê XSNT 00 - 99

Thống kê XSNT 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Ninh Thuận 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Ninh Thuận từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 4 lần quay 28/08/2020
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 3 lần quay 04/09/2020
03 18 lần quay 22/05/2020
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 1 lần quay 18/09/2020
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 9 lần quay 24/07/2020
08 3 lần quay 04/09/2020
09 2 lần quay 11/09/2020
10 6 lần quay 14/08/2020
11 3 lần quay 04/09/2020
12 1 lần quay 18/09/2020
13 1 lần quay 18/09/2020
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 9 lần quay 24/07/2020
16 10 lần quay 17/07/2020
17 4 lần quay 28/08/2020
18 2 lần quay 11/09/2020
19 1 lần quay 18/09/2020
20 6 lần quay 14/08/2020
21 6 lần quay 14/08/2020
22 1 lần quay 18/09/2020
23 1 lần quay 18/09/2020
24 4 lần quay 28/08/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 5 lần quay 21/08/2020
27 4 lần quay 28/08/2020
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 5 lần quay 21/08/2020
30 2 lần quay 11/09/2020
31 8 lần quay 31/07/2020
32 14 lần quay 19/06/2020
33 2 lần quay 11/09/2020
34 6 lần quay 14/08/2020
35 6 lần quay 14/08/2020
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 5 lần quay 21/08/2020
38 1 lần quay 18/09/2020
39 2 lần quay 11/09/2020
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 17 lần quay 29/05/2020
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 3 lần quay 04/09/2020
44 1 lần quay 18/09/2020
45 14 lần quay 19/06/2020
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 5 lần quay 21/08/2020
49 6 lần quay 14/08/2020
50 5 lần quay 21/08/2020
51 11 lần quay 10/07/2020
52 6 lần quay 14/08/2020
53 5 lần quay 21/08/2020
54 2 lần quay 11/09/2020
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 3 lần quay 04/09/2020
57 2 lần quay 11/09/2020
58 12 lần quay 03/07/2020
59 4 lần quay 28/08/2020
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 1 lần quay 18/09/2020
63 1 lần quay 18/09/2020
64 7 lần quay 07/08/2020
65 4 lần quay 28/08/2020
66 8 lần quay 31/07/2020
67 3 lần quay 04/09/2020
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 4 lần quay 28/08/2020
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 2 lần quay 11/09/2020
72 8 lần quay 31/07/2020
73 17 lần quay 29/05/2020
74 6 lần quay 14/08/2020
75 13 lần quay 26/06/2020
76 2 lần quay 11/09/2020
77 1 lần quay 18/09/2020
78 3 lần quay 04/09/2020
79 12 lần quay 03/07/2020
80 8 lần quay 31/07/2020
81 1 lần quay 18/09/2020
82 4 lần quay 28/08/2020
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 1 lần quay 18/09/2020
85 9 lần quay 24/07/2020
86 19 lần quay 15/05/2020
87 11 lần quay 10/07/2020
88 12 lần quay 03/07/2020
89 7 lần quay 07/08/2020
90 3 lần quay 04/09/2020
91 6 lần quay 14/08/2020
92 6 lần quay 14/08/2020
93 4 lần quay 28/08/2020
94 2 lần quay 11/09/2020
95 5 lần quay 21/08/2020
96 1 lần quay 18/09/2020
97 22 lần quay 24/04/2020
98 4 lần quay 28/08/2020
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay