Thống kê XSNT 00 - 99

Thống kê XSNT 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Ninh Thuận 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Ninh Thuận từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 4 lần quay 18/12/2020
01 5 lần quay 11/12/2020
02 1 lần quay 08/01/2021
03 1 lần quay 08/01/2021
04 16 lần quay 25/09/2020
05 6 lần quay 04/12/2020
06 1 lần quay 08/01/2021
07 8 lần quay 20/11/2020
08 7 lần quay 27/11/2020
09 1 lần quay 08/01/2021
10 2 lần quay 01/01/2021
11 1 lần quay 08/01/2021
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 8 lần quay 20/11/2020
15 11 lần quay 30/10/2020
16 8 lần quay 20/11/2020
17 20 lần quay 28/08/2020
18 8 lần quay 20/11/2020
19 6 lần quay 04/12/2020
20 2 lần quay 01/01/2021
21 6 lần quay 04/12/2020
22 2 lần quay 01/01/2021
23 5 lần quay 11/12/2020
24 3 lần quay 25/12/2020
25 9 lần quay 13/11/2020
26 2 lần quay 01/01/2021
27 4 lần quay 18/12/2020
28 16 lần quay 25/09/2020
29 4 lần quay 18/12/2020
30 1 lần quay 08/01/2021
31 4 lần quay 18/12/2020
32 10 lần quay 06/11/2020
33 15 lần quay 02/10/2020
34 5 lần quay 11/12/2020
35 1 lần quay 08/01/2021
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 17 lần quay 18/09/2020
39 1 lần quay 08/01/2021
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 2 lần quay 01/01/2021
42 2 lần quay 01/01/2021
43 6 lần quay 04/12/2020
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 1 lần quay 08/01/2021
46 9 lần quay 13/11/2020
47 2 lần quay 01/01/2021
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 13 lần quay 16/10/2020
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 6 lần quay 04/12/2020
52 4 lần quay 18/12/2020
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 6 lần quay 04/12/2020
55 3 lần quay 25/12/2020
56 5 lần quay 11/12/2020
57 2 lần quay 01/01/2021
58 3 lần quay 25/12/2020
59 6 lần quay 04/12/2020
60 16 lần quay 25/09/2020
61 2 lần quay 01/01/2021
62 3 lần quay 25/12/2020
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 13 lần quay 16/10/2020
65 5 lần quay 11/12/2020
66 24 lần quay 31/07/2020
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 7 lần quay 27/11/2020
69 3 lần quay 25/12/2020
70 13 lần quay 16/10/2020
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 1 lần quay 08/01/2021
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 6 lần quay 04/12/2020
75 1 lần quay 08/01/2021
76 2 lần quay 01/01/2021
77 2 lần quay 01/01/2021
78 5 lần quay 11/12/2020
79 4 lần quay 18/12/2020
80 6 lần quay 04/12/2020
81 5 lần quay 11/12/2020
82 2 lần quay 01/01/2021
83 1 lần quay 08/01/2021
84 4 lần quay 18/12/2020
85 3 lần quay 25/12/2020
86 4 lần quay 18/12/2020
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 3 lần quay 25/12/2020
89 2 lần quay 01/01/2021
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 10 lần quay 06/11/2020
92 13 lần quay 16/10/2020
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 4 lần quay 18/12/2020
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 4 lần quay 18/12/2020
97 3 lần quay 25/12/2020
98 20 lần quay 28/08/2020
99 2 lần quay 01/01/2021