Thống kê XSPY 00 - 99

Thống kê XSPY 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Phú Yên 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Phú Yên từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 5 lần quay 14/12/2020
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 12 lần quay 26/10/2020
03 1 lần quay 11/01/2021
04 6 lần quay 07/12/2020
05 2 lần quay 04/01/2021
06 3 lần quay 28/12/2020
07 4 lần quay 21/12/2020
08 9 lần quay 16/11/2020
09 1 lần quay 11/01/2021
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 1 lần quay 11/01/2021
13 2 lần quay 04/01/2021
14 11 lần quay 02/11/2020
15 1 lần quay 11/01/2021
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 1 lần quay 11/01/2021
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 7 lần quay 30/11/2020
20 4 lần quay 21/12/2020
21 2 lần quay 04/01/2021
22 4 lần quay 21/12/2020
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 2 lần quay 04/01/2021
25 2 lần quay 04/01/2021
26 1 lần quay 11/01/2021
27 16 lần quay 28/09/2020
28 8 lần quay 23/11/2020
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 6 lần quay 07/12/2020
31 17 lần quay 21/09/2020
32 1 lần quay 11/01/2021
33 7 lần quay 30/11/2020
34 1 lần quay 11/01/2021
35 8 lần quay 23/11/2020
36 4 lần quay 21/12/2020
37 1 lần quay 11/01/2021
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 5 lần quay 14/12/2020
40 3 lần quay 28/12/2020
41 5 lần quay 14/12/2020
42 6 lần quay 07/12/2020
43 5 lần quay 14/12/2020
44 1 lần quay 11/01/2021
45 2 lần quay 04/01/2021
46 3 lần quay 28/12/2020
47 1 lần quay 11/01/2021
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 4 lần quay 21/12/2020
51 14 lần quay 12/10/2020
52 1 lần quay 11/01/2021
53 4 lần quay 21/12/2020
54 5 lần quay 14/12/2020
55 2 lần quay 04/01/2021
56 1 lần quay 11/01/2021
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 8 lần quay 23/11/2020
59 5 lần quay 14/12/2020
60 10 lần quay 09/11/2020
61 5 lần quay 14/12/2020
62 1 lần quay 11/01/2021
63 1 lần quay 11/01/2021
64 25 lần quay 27/07/2020
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 4 lần quay 21/12/2020
67 4 lần quay 21/12/2020
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 3 lần quay 28/12/2020
70 19 lần quay 07/09/2020
71 2 lần quay 04/01/2021
72 7 lần quay 30/11/2020
73 6 lần quay 07/12/2020
74 3 lần quay 28/12/2020
75 3 lần quay 28/12/2020
76 5 lần quay 14/12/2020
77 6 lần quay 07/12/2020
78 4 lần quay 21/12/2020
79 3 lần quay 28/12/2020
80 5 lần quay 14/12/2020
81 7 lần quay 30/11/2020
82 2 lần quay 04/01/2021
83 9 lần quay 16/11/2020
84 11 lần quay 02/11/2020
85 4 lần quay 21/12/2020
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 9 lần quay 16/11/2020
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 21 lần quay 24/08/2020
91 12 lần quay 26/10/2020
92 2 lần quay 04/01/2021
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 8 lần quay 23/11/2020
95 4 lần quay 21/12/2020
96 1 lần quay 11/01/2021
97 12 lần quay 26/10/2020
98 9 lần quay 16/11/2020
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay