Thống kê XSPY 00 - 99

Thống kê XSPY 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Phú Yên 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Phú Yên từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 14 lần quay 15/06/2020
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 14 lần quay 15/06/2020
03 4 lần quay 24/08/2020
04 3 lần quay 31/08/2020
05 5 lần quay 17/08/2020
06 1 lần quay 14/09/2020
07 1 lần quay 14/09/2020
08 3 lần quay 31/08/2020
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 1 lần quay 14/09/2020
11 4 lần quay 24/08/2020
12 5 lần quay 17/08/2020
13 17 lần quay 25/05/2020
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 12 lần quay 29/06/2020
16 1 lần quay 14/09/2020
17 7 lần quay 03/08/2020
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 3 lần quay 31/08/2020
21 2 lần quay 07/09/2020
22 12 lần quay 29/06/2020
23 6 lần quay 10/08/2020
24 4 lần quay 24/08/2020
25 1 lần quay 14/09/2020
26 21 lần quay 27/04/2020
27 9 lần quay 20/07/2020
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 2 lần quay 07/09/2020
30 5 lần quay 17/08/2020
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 1 lần quay 14/09/2020
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 8 lần quay 27/07/2020
35 6 lần quay 10/08/2020
36 2 lần quay 07/09/2020
37 1 lần quay 14/09/2020
38 2 lần quay 07/09/2020
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 4 lần quay 24/08/2020
41 6 lần quay 10/08/2020
42 13 lần quay 22/06/2020
43 3 lần quay 31/08/2020
44 1 lần quay 14/09/2020
45 4 lần quay 24/08/2020
46 5 lần quay 17/08/2020
47 8 lần quay 27/07/2020
48 4 lần quay 24/08/2020
49 5 lần quay 17/08/2020
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 6 lần quay 10/08/2020
52 16 lần quay 01/06/2020
53 5 lần quay 17/08/2020
54 9 lần quay 20/07/2020
55 9 lần quay 20/07/2020
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 10 lần quay 13/07/2020
58 1 lần quay 14/09/2020
59 7 lần quay 03/08/2020
60 3 lần quay 31/08/2020
61 1 lần quay 14/09/2020
62 3 lần quay 31/08/2020
63 1 lần quay 14/09/2020
64 8 lần quay 27/07/2020
65 9 lần quay 20/07/2020
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 28 lần quay 17/02/2020
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 2 lần quay 07/09/2020
70 2 lần quay 07/09/2020
71 2 lần quay 07/09/2020
72 2 lần quay 07/09/2020
73 2 lần quay 07/09/2020
74 6 lần quay 10/08/2020
75 2 lần quay 07/09/2020
76 4 lần quay 24/08/2020
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 7 lần quay 03/08/2020
80 8 lần quay 27/07/2020
81 4 lần quay 24/08/2020
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 5 lần quay 17/08/2020
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 9 lần quay 20/07/2020
86 13 lần quay 22/06/2020
87 10 lần quay 13/07/2020
88 5 lần quay 17/08/2020
89 3 lần quay 31/08/2020
90 4 lần quay 24/08/2020
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 7 lần quay 03/08/2020
93 5 lần quay 17/08/2020
94 2 lần quay 07/09/2020
95 2 lần quay 07/09/2020
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 1 lần quay 14/09/2020
98 3 lần quay 31/08/2020
99 20 lần quay 04/05/2020