Thống kê XSQB 00 - 99

Thống kê XSQB 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Quảng Bình 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Bình từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 2 lần quay 10/09/2020
01 2 lần quay 10/09/2020
02 6 lần quay 13/08/2020
03 17 lần quay 28/05/2020
04 10 lần quay 16/07/2020
05 4 lần quay 27/08/2020
06 1 lần quay 17/09/2020
07 4 lần quay 27/08/2020
08 15 lần quay 11/06/2020
09 13 lần quay 25/06/2020
10 1 lần quay 17/09/2020
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 5 lần quay 20/08/2020
14 1 lần quay 17/09/2020
15 1 lần quay 17/09/2020
16 1 lần quay 17/09/2020
17 3 lần quay 03/09/2020
18 10 lần quay 16/07/2020
19 3 lần quay 03/09/2020
20 2 lần quay 10/09/2020
21 3 lần quay 03/09/2020
22 16 lần quay 04/06/2020
23 14 lần quay 18/06/2020
24 20 lần quay 07/05/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 4 lần quay 27/08/2020
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 2 lần quay 10/09/2020
31 1 lần quay 17/09/2020
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 6 lần quay 13/08/2020
34 9 lần quay 23/07/2020
35 7 lần quay 06/08/2020
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 3 lần quay 03/09/2020
38 5 lần quay 20/08/2020
39 2 lần quay 10/09/2020
40 1 lần quay 17/09/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 16 lần quay 04/06/2020
43 16 lần quay 04/06/2020
44 2 lần quay 10/09/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 18 lần quay 21/05/2020
48 2 lần quay 10/09/2020
49 7 lần quay 06/08/2020
50 1 lần quay 17/09/2020
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 1 lần quay 17/09/2020
53 5 lần quay 20/08/2020
54 4 lần quay 27/08/2020
55 9 lần quay 23/07/2020
56 1 lần quay 17/09/2020
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 10 lần quay 16/07/2020
59 6 lần quay 13/08/2020
60 15 lần quay 11/06/2020
61 15 lần quay 11/06/2020
62 6 lần quay 13/08/2020
63 1 lần quay 17/09/2020
64 4 lần quay 27/08/2020
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 9 lần quay 23/07/2020
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 5 lần quay 20/08/2020
69 1 lần quay 17/09/2020
70 5 lần quay 20/08/2020
71 25 lần quay 05/03/2020
72 7 lần quay 06/08/2020
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 2 lần quay 10/09/2020
75 5 lần quay 20/08/2020
76 1 lần quay 17/09/2020
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 18 lần quay 21/05/2020
79 12 lần quay 02/07/2020
80 3 lần quay 03/09/2020
81 16 lần quay 04/06/2020
82 15 lần quay 11/06/2020
83 3 lần quay 03/09/2020
84 2 lần quay 10/09/2020
85 10 lần quay 16/07/2020
86 7 lần quay 06/08/2020
87 6 lần quay 13/08/2020
88 11 lần quay 09/07/2020
89 12 lần quay 02/07/2020
90 1 lần quay 17/09/2020
91 8 lần quay 30/07/2020
92 9 lần quay 23/07/2020
93 9 lần quay 23/07/2020
94 4 lần quay 27/08/2020
95 2 lần quay 10/09/2020
96 22 lần quay 26/03/2020
97 3 lần quay 03/09/2020
98 19 lần quay 14/05/2020
99 6 lần quay 13/08/2020