Thống kê XSQB 00 - 99

Thống kê XSQB 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Quảng Bình 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Bình từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 6 lần quay 10/12/2020
01 9 lần quay 19/11/2020
02 12 lần quay 29/10/2020
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 3 lần quay 31/12/2020
07 3 lần quay 31/12/2020
08 4 lần quay 24/12/2020
09 1 lần quay 14/01/2021
10 9 lần quay 19/11/2020
11 7 lần quay 03/12/2020
12 1 lần quay 14/01/2021
13 10 lần quay 12/11/2020
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 7 lần quay 03/12/2020
16 3 lần quay 31/12/2020
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 5 lần quay 17/12/2020
19 2 lần quay 07/01/2021
20 1 lần quay 14/01/2021
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 2 lần quay 07/01/2021
23 11 lần quay 05/11/2020
24 1 lần quay 14/01/2021
25 16 lần quay 01/10/2020
26 3 lần quay 31/12/2020
27 7 lần quay 03/12/2020
28 3 lần quay 31/12/2020
29 8 lần quay 26/11/2020
30 16 lần quay 01/10/2020
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 7 lần quay 03/12/2020
33 2 lần quay 07/01/2021
34 26 lần quay 23/07/2020
35 11 lần quay 05/11/2020
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 8 lần quay 26/11/2020
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 5 lần quay 17/12/2020
41 7 lần quay 03/12/2020
42 11 lần quay 05/11/2020
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 1 lần quay 14/01/2021
45 5 lần quay 17/12/2020
46 4 lần quay 24/12/2020
47 4 lần quay 24/12/2020
48 2 lần quay 07/01/2021
49 1 lần quay 14/01/2021
50 18 lần quay 17/09/2020
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 1 lần quay 14/01/2021
54 2 lần quay 07/01/2021
55 7 lần quay 03/12/2020
56 4 lần quay 24/12/2020
57 1 lần quay 14/01/2021
58 2 lần quay 07/01/2021
59 6 lần quay 10/12/2020
60 6 lần quay 10/12/2020
61 5 lần quay 17/12/2020
62 5 lần quay 17/12/2020
63 2 lần quay 07/01/2021
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 1 lần quay 14/01/2021
66 7 lần quay 03/12/2020
67 10 lần quay 12/11/2020
68 8 lần quay 26/11/2020
69 8 lần quay 26/11/2020
70 1 lần quay 14/01/2021
71 10 lần quay 12/11/2020
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 10 lần quay 12/11/2020
74 2 lần quay 07/01/2021
75 1 lần quay 14/01/2021
76 14 lần quay 15/10/2020
77 1 lần quay 14/01/2021
78 14 lần quay 15/10/2020
79 15 lần quay 08/10/2020
80 9 lần quay 19/11/2020
81 6 lần quay 10/12/2020
82 1 lần quay 14/01/2021
83 20 lần quay 03/09/2020
84 15 lần quay 08/10/2020
85 3 lần quay 31/12/2020
86 3 lần quay 31/12/2020
87 1 lần quay 14/01/2021
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 4 lần quay 24/12/2020
91 16 lần quay 01/10/2020
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 4 lần quay 24/12/2020
94 5 lần quay 17/12/2020
95 3 lần quay 31/12/2020
96 3 lần quay 31/12/2020
97 3 lần quay 31/12/2020
98 3 lần quay 31/12/2020
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay