Thống kê XSQNA 00 - 99

Thống kê XSQNA 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Quảng Nam 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Nam từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 5 lần quay 18/08/2020
01 13 lần quay 23/06/2020
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 1 lần quay 15/09/2020
05 29 lần quay 11/02/2020
06 2 lần quay 08/09/2020
07 1 lần quay 15/09/2020
08 3 lần quay 01/09/2020
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 6 lần quay 11/08/2020
11 2 lần quay 08/09/2020
12 4 lần quay 25/08/2020
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 1 lần quay 15/09/2020
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 6 lần quay 11/08/2020
17 7 lần quay 04/08/2020
18 13 lần quay 23/06/2020
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 10 lần quay 14/07/2020
21 20 lần quay 05/05/2020
22 4 lần quay 25/08/2020
23 5 lần quay 18/08/2020
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 2 lần quay 08/09/2020
26 5 lần quay 18/08/2020
27 1 lần quay 15/09/2020
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 2 lần quay 08/09/2020
30 2 lần quay 08/09/2020
31 2 lần quay 08/09/2020
32 11 lần quay 07/07/2020
33 5 lần quay 18/08/2020
34 4 lần quay 25/08/2020
35 19 lần quay 12/05/2020
36 1 lần quay 15/09/2020
37 4 lần quay 25/08/2020
38 3 lần quay 01/09/2020
39 10 lần quay 14/07/2020
40 5 lần quay 18/08/2020
41 13 lần quay 23/06/2020
42 2 lần quay 08/09/2020
43 1 lần quay 15/09/2020
44 5 lần quay 18/08/2020
45 1 lần quay 15/09/2020
46 2 lần quay 08/09/2020
47 7 lần quay 04/08/2020
48 12 lần quay 30/06/2020
49 5 lần quay 18/08/2020
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 5 lần quay 18/08/2020
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 3 lần quay 01/09/2020
55 8 lần quay 28/07/2020
56 13 lần quay 23/06/2020
57 4 lần quay 25/08/2020
58 10 lần quay 14/07/2020
59 7 lần quay 04/08/2020
60 7 lần quay 04/08/2020
61 2 lần quay 08/09/2020
62 11 lần quay 07/07/2020
63 20 lần quay 05/05/2020
64 4 lần quay 25/08/2020
65 7 lần quay 04/08/2020
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 3 lần quay 01/09/2020
68 3 lần quay 01/09/2020
69 4 lần quay 25/08/2020
70 1 lần quay 15/09/2020
71 14 lần quay 16/06/2020
72 6 lần quay 11/08/2020
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 17 lần quay 26/05/2020
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 5 lần quay 18/08/2020
77 2 lần quay 08/09/2020
78 5 lần quay 18/08/2020
79 6 lần quay 11/08/2020
80 3 lần quay 01/09/2020
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 2 lần quay 08/09/2020
83 8 lần quay 28/07/2020
84 3 lần quay 01/09/2020
85 1 lần quay 15/09/2020
86 10 lần quay 14/07/2020
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 7 lần quay 04/08/2020
89 3 lần quay 01/09/2020
90 5 lần quay 18/08/2020
91 9 lần quay 21/07/2020
92 1 lần quay 15/09/2020
93 5 lần quay 18/08/2020
94 2 lần quay 08/09/2020
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 3 lần quay 01/09/2020
97 5 lần quay 18/08/2020
98 7 lần quay 04/08/2020
99 1 lần quay 15/09/2020