Thống kê XSQNG 00 - 99

Thống kê XSQNG 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Quảng Ngãi 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Ngãi từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 19/09/2020
01 7 lần quay 08/08/2020
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 8 lần quay 01/08/2020
05 19 lần quay 16/05/2020
06 2 lần quay 12/09/2020
07 2 lần quay 12/09/2020
08 5 lần quay 22/08/2020
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 2 lần quay 12/09/2020
11 16 lần quay 06/06/2020
12 6 lần quay 15/08/2020
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 1 lần quay 19/09/2020
15 1 lần quay 19/09/2020
16 7 lần quay 08/08/2020
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 12 lần quay 04/07/2020
19 1 lần quay 19/09/2020
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 1 lần quay 19/09/2020
22 1 lần quay 19/09/2020
23 6 lần quay 15/08/2020
24 4 lần quay 29/08/2020
25 4 lần quay 29/08/2020
26 1 lần quay 19/09/2020
27 5 lần quay 22/08/2020
28 6 lần quay 15/08/2020
29 8 lần quay 01/08/2020
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 2 lần quay 12/09/2020
32 13 lần quay 27/06/2020
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 3 lần quay 05/09/2020
35 3 lần quay 05/09/2020
36 6 lần quay 15/08/2020
37 3 lần quay 05/09/2020
38 12 lần quay 04/07/2020
39 8 lần quay 01/08/2020
40 21 lần quay 02/05/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 4 lần quay 29/08/2020
43 7 lần quay 08/08/2020
44 19 lần quay 16/05/2020
45 5 lần quay 22/08/2020
46 2 lần quay 12/09/2020
47 1 lần quay 19/09/2020
48 1 lần quay 19/09/2020
49 2 lần quay 12/09/2020
50 1 lần quay 19/09/2020
51 3 lần quay 05/09/2020
52 12 lần quay 04/07/2020
53 2 lần quay 12/09/2020
54 4 lần quay 29/08/2020
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 1 lần quay 19/09/2020
57 6 lần quay 15/08/2020
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 1 lần quay 19/09/2020
61 8 lần quay 01/08/2020
62 16 lần quay 06/06/2020
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 12 lần quay 04/07/2020
65 13 lần quay 27/06/2020
66 2 lần quay 12/09/2020
67 12 lần quay 04/07/2020
68 10 lần quay 18/07/2020
69 4 lần quay 29/08/2020
70 14 lần quay 20/06/2020
71 2 lần quay 12/09/2020
72 4 lần quay 29/08/2020
73 14 lần quay 20/06/2020
74 2 lần quay 12/09/2020
75 2 lần quay 12/09/2020
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 5 lần quay 22/08/2020
78 10 lần quay 18/07/2020
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 3 lần quay 05/09/2020
82 2 lần quay 12/09/2020
83 6 lần quay 15/08/2020
84 3 lần quay 05/09/2020
85 4 lần quay 29/08/2020
86 9 lần quay 25/07/2020
87 12 lần quay 04/07/2020
88 2 lần quay 12/09/2020
89 5 lần quay 22/08/2020
90 30 lần quay 08/02/2020
91 9 lần quay 25/07/2020
92 3 lần quay 05/09/2020
93 4 lần quay 29/08/2020
94 2 lần quay 12/09/2020
95 4 lần quay 29/08/2020
96 10 lần quay 18/07/2020
97 4 lần quay 29/08/2020
98 1 lần quay 19/09/2020
99 3 lần quay 05/09/2020