Thống kê XSQNG 00 - 99

Thống kê XSQNG 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Quảng Ngãi 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Ngãi từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 13 lần quay 17/10/2020
01 13 lần quay 17/10/2020
02 3 lần quay 26/12/2020
03 3 lần quay 26/12/2020
04 6 lần quay 05/12/2020
05 7 lần quay 28/11/2020
06 8 lần quay 21/11/2020
07 1 lần quay 09/01/2021
08 3 lần quay 26/12/2020
09 2 lần quay 02/01/2021
10 8 lần quay 21/11/2020
11 10 lần quay 07/11/2020
12 5 lần quay 12/12/2020
13 2 lần quay 02/01/2021
14 10 lần quay 07/11/2020
15 3 lần quay 26/12/2020
16 6 lần quay 05/12/2020
17 3 lần quay 26/12/2020
18 4 lần quay 19/12/2020
19 1 lần quay 09/01/2021
20 1 lần quay 09/01/2021
21 2 lần quay 02/01/2021
22 2 lần quay 02/01/2021
23 3 lần quay 26/12/2020
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 2 lần quay 02/01/2021
26 10 lần quay 07/11/2020
27 3 lần quay 26/12/2020
28 3 lần quay 26/12/2020
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 12 lần quay 24/10/2020
31 18 lần quay 12/09/2020
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 3 lần quay 26/12/2020
34 7 lần quay 28/11/2020
35 4 lần quay 19/12/2020
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 15 lần quay 03/10/2020
38 1 lần quay 09/01/2021
39 1 lần quay 09/01/2021
40 7 lần quay 28/11/2020
41 1 lần quay 09/01/2021
42 1 lần quay 09/01/2021
43 9 lần quay 14/11/2020
44 4 lần quay 19/12/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 5 lần quay 12/12/2020
47 1 lần quay 09/01/2021
48 2 lần quay 02/01/2021
49 4 lần quay 19/12/2020
50 5 lần quay 12/12/2020
51 4 lần quay 19/12/2020
52 5 lần quay 12/12/2020
53 1 lần quay 09/01/2021
54 2 lần quay 02/01/2021
55 3 lần quay 26/12/2020
56 4 lần quay 19/12/2020
57 14 lần quay 10/10/2020
58 5 lần quay 12/12/2020
59 4 lần quay 19/12/2020
60 2 lần quay 02/01/2021
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 1 lần quay 09/01/2021
63 1 lần quay 09/01/2021
64 28 lần quay 04/07/2020
65 1 lần quay 09/01/2021
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 6 lần quay 05/12/2020
69 6 lần quay 05/12/2020
70 3 lần quay 26/12/2020
71 2 lần quay 02/01/2021
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 2 lần quay 02/01/2021
74 5 lần quay 12/12/2020
75 7 lần quay 28/11/2020
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 8 lần quay 21/11/2020
78 4 lần quay 19/12/2020
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 3 lần quay 26/12/2020
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 4 lần quay 19/12/2020
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 15 lần quay 03/10/2020
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 1 lần quay 09/01/2021
87 2 lần quay 02/01/2021
88 11 lần quay 31/10/2020
89 2 lần quay 02/01/2021
90 9 lần quay 14/11/2020
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 9 lần quay 14/11/2020
93 8 lần quay 21/11/2020
94 18 lần quay 12/09/2020
95 8 lần quay 21/11/2020
96 2 lần quay 02/01/2021
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 5 lần quay 12/12/2020
99 12 lần quay 24/10/2020