Thống kê XSQT 00 - 99

Thống kê XSQT 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Quảng Trị 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Trị từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 7 lần quay 08/10/2020
02 9 lần quay 24/09/2020
03 22 lần quay 25/06/2020
04 3 lần quay 05/11/2020
05 8 lần quay 01/10/2020
06 1 lần quay 19/11/2020
07 8 lần quay 01/10/2020
08 6 lần quay 15/10/2020
09 3 lần quay 05/11/2020
10 11 lần quay 10/09/2020
11 23 lần quay 18/06/2020
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 4 lần quay 29/10/2020
14 4 lần quay 29/10/2020
15 1 lần quay 19/11/2020
16 1 lần quay 19/11/2020
17 6 lần quay 15/10/2020
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 7 lần quay 08/10/2020
20 6 lần quay 15/10/2020
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 3 lần quay 05/11/2020
24 3 lần quay 05/11/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 2 lần quay 12/11/2020
27 17 lần quay 30/07/2020
28 6 lần quay 15/10/2020
29 7 lần quay 08/10/2020
30 3 lần quay 05/11/2020
31 5 lần quay 22/10/2020
32 27 lần quay 21/05/2020
33 1 lần quay 19/11/2020
34 1 lần quay 19/11/2020
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 2 lần quay 12/11/2020
38 5 lần quay 22/10/2020
39 6 lần quay 15/10/2020
40 2 lần quay 12/11/2020
41 1 lần quay 19/11/2020
42 5 lần quay 22/10/2020
43 13 lần quay 27/08/2020
44 2 lần quay 12/11/2020
45 6 lần quay 15/10/2020
46 17 lần quay 30/07/2020
47 9 lần quay 24/09/2020
48 1 lần quay 19/11/2020
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 12 lần quay 03/09/2020
51 1 lần quay 19/11/2020
52 7 lần quay 08/10/2020
53 12 lần quay 03/09/2020
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 3 lần quay 05/11/2020
56 2 lần quay 12/11/2020
57 6 lần quay 15/10/2020
58 3 lần quay 05/11/2020
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 3 lần quay 05/11/2020
62 4 lần quay 29/10/2020
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 6 lần quay 15/10/2020
65 1 lần quay 19/11/2020
66 12 lần quay 03/09/2020
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 3 lần quay 05/11/2020
69 4 lần quay 29/10/2020
70 9 lần quay 24/09/2020
71 1 lần quay 19/11/2020
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 9 lần quay 24/09/2020
74 2 lần quay 12/11/2020
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 12 lần quay 03/09/2020
77 4 lần quay 29/10/2020
78 4 lần quay 29/10/2020
79 2 lần quay 12/11/2020
80 2 lần quay 12/11/2020
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 4 lần quay 29/10/2020
83 10 lần quay 17/09/2020
84 10 lần quay 17/09/2020
85 1 lần quay 19/11/2020
86 5 lần quay 22/10/2020
87 2 lần quay 12/11/2020
88 10 lần quay 17/09/2020
89 11 lần quay 10/09/2020
90 8 lần quay 01/10/2020
91 1 lần quay 19/11/2020
92 1 lần quay 19/11/2020
93 15 lần quay 13/08/2020
94 2 lần quay 12/11/2020
95 3 lần quay 05/11/2020
96 5 lần quay 22/10/2020
97 4 lần quay 29/10/2020
98 2 lần quay 12/11/2020
99 11 lần quay 10/09/2020