Thống kê XSQT 00 - 99

Thống kê XSQT 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Quảng Trị 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Trị từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 17/09/2020
01 1 lần quay 17/09/2020
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 13 lần quay 25/06/2020
04 5 lần quay 20/08/2020
05 2 lần quay 10/09/2020
06 6 lần quay 13/08/2020
07 8 lần quay 30/07/2020
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 5 lần quay 20/08/2020
10 2 lần quay 10/09/2020
11 14 lần quay 18/06/2020
12 5 lần quay 20/08/2020
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 3 lần quay 03/09/2020
15 20 lần quay 07/05/2020
16 4 lần quay 27/08/2020
17 12 lần quay 02/07/2020
18 3 lần quay 03/09/2020
19 3 lần quay 03/09/2020
20 16 lần quay 04/06/2020
21 6 lần quay 13/08/2020
22 2 lần quay 10/09/2020
23 20 lần quay 07/05/2020
24 4 lần quay 27/08/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 8 lần quay 30/07/2020
27 8 lần quay 30/07/2020
28 5 lần quay 20/08/2020
29 1 lần quay 17/09/2020
30 2 lần quay 10/09/2020
31 25 lần quay 05/03/2020
32 18 lần quay 21/05/2020
33 16 lần quay 04/06/2020
34 1 lần quay 17/09/2020
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 5 lần quay 20/08/2020
37 6 lần quay 13/08/2020
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 7 lần quay 06/08/2020
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 5 lần quay 20/08/2020
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 4 lần quay 27/08/2020
44 1 lần quay 17/09/2020
45 1 lần quay 17/09/2020
46 8 lần quay 30/07/2020
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 6 lần quay 13/08/2020
49 2 lần quay 10/09/2020
50 3 lần quay 03/09/2020
51 3 lần quay 03/09/2020
52 2 lần quay 10/09/2020
53 3 lần quay 03/09/2020
54 7 lần quay 06/08/2020
55 5 lần quay 20/08/2020
56 5 lần quay 20/08/2020
57 1 lần quay 17/09/2020
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 3 lần quay 03/09/2020
61 9 lần quay 23/07/2020
62 10 lần quay 16/07/2020
63 1 lần quay 17/09/2020
64 4 lần quay 27/08/2020
65 3 lần quay 03/09/2020
66 3 lần quay 03/09/2020
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 4 lần quay 27/08/2020
69 2 lần quay 10/09/2020
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 3 lần quay 03/09/2020
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 2 lần quay 10/09/2020
75 1 lần quay 17/09/2020
76 3 lần quay 03/09/2020
77 2 lần quay 10/09/2020
78 16 lần quay 04/06/2020
79 1 lần quay 17/09/2020
80 4 lần quay 27/08/2020
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 4 lần quay 27/08/2020
83 1 lần quay 17/09/2020
84 1 lần quay 17/09/2020
85 4 lần quay 27/08/2020
86 15 lần quay 11/06/2020
87 7 lần quay 06/08/2020
88 1 lần quay 17/09/2020
89 2 lần quay 10/09/2020
90 4 lần quay 27/08/2020
91 1 lần quay 17/09/2020
92 6 lần quay 13/08/2020
93 6 lần quay 13/08/2020
94 16 lần quay 04/06/2020
95 6 lần quay 13/08/2020
96 17 lần quay 28/05/2020
97 10 lần quay 16/07/2020
98 18 lần quay 21/05/2020
99 2 lần quay 10/09/2020