Thống kê XSST 00 - 99

Thống kê XSST 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Sóc Trăng 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Sóc Trăng từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 23/09/2020
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 4 lần quay 02/09/2020
03 1 lần quay 23/09/2020
04 8 lần quay 05/08/2020
05 12 lần quay 08/07/2020
06 15 lần quay 17/06/2020
07 4 lần quay 02/09/2020
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 2 lần quay 16/09/2020
10 4 lần quay 02/09/2020
11 9 lần quay 29/07/2020
12 27 lần quay 26/02/2020
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 3 lần quay 09/09/2020
15 3 lần quay 09/09/2020
16 1 lần quay 23/09/2020
17 15 lần quay 17/06/2020
18 8 lần quay 05/08/2020
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 8 lần quay 05/08/2020
21 7 lần quay 12/08/2020
22 1 lần quay 23/09/2020
23 5 lần quay 26/08/2020
24 3 lần quay 09/09/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 1 lần quay 23/09/2020
28 7 lần quay 12/08/2020
29 3 lần quay 09/09/2020
30 16 lần quay 10/06/2020
31 5 lần quay 26/08/2020
32 1 lần quay 23/09/2020
33 13 lần quay 01/07/2020
34 5 lần quay 26/08/2020
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 2 lần quay 16/09/2020
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 6 lần quay 19/08/2020
39 6 lần quay 19/08/2020
40 6 lần quay 19/08/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 7 lần quay 12/08/2020
43 5 lần quay 26/08/2020
44 4 lần quay 02/09/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 1 lần quay 23/09/2020
47 1 lần quay 23/09/2020
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 2 lần quay 16/09/2020
50 8 lần quay 05/08/2020
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 1 lần quay 23/09/2020
54 1 lần quay 23/09/2020
55 1 lần quay 23/09/2020
56 11 lần quay 15/07/2020
57 2 lần quay 16/09/2020
58 11 lần quay 15/07/2020
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 4 lần quay 02/09/2020
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 2 lần quay 16/09/2020
63 1 lần quay 23/09/2020
64 10 lần quay 22/07/2020
65 4 lần quay 02/09/2020
66 10 lần quay 22/07/2020
67 5 lần quay 26/08/2020
68 8 lần quay 05/08/2020
69 3 lần quay 09/09/2020
70 16 lần quay 10/06/2020
71 3 lần quay 09/09/2020
72 7 lần quay 12/08/2020
73 4 lần quay 02/09/2020
74 2 lần quay 16/09/2020
75 2 lần quay 16/09/2020
76 8 lần quay 05/08/2020
77 16 lần quay 10/06/2020
78 15 lần quay 17/06/2020
79 2 lần quay 16/09/2020
80 8 lần quay 05/08/2020
81 2 lần quay 16/09/2020
82 4 lần quay 02/09/2020
83 3 lần quay 09/09/2020
84 23 lần quay 25/03/2020
85 2 lần quay 16/09/2020
86 4 lần quay 02/09/2020
87 3 lần quay 09/09/2020
88 2 lần quay 16/09/2020
89 5 lần quay 26/08/2020
90 5 lần quay 26/08/2020
91 1 lần quay 23/09/2020
92 9 lần quay 29/07/2020
93 12 lần quay 08/07/2020
94 2 lần quay 16/09/2020
95 16 lần quay 10/06/2020
96 6 lần quay 19/08/2020
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 9 lần quay 29/07/2020