Thống kê XSST 00 - 99

Thống kê XSST 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Sóc Trăng 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Sóc Trăng từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 20/01/2021
01 3 lần quay 06/01/2021
02 16 lần quay 07/10/2020
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 6 lần quay 16/12/2020
06 6 lần quay 16/12/2020
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 1 lần quay 20/01/2021
09 4 lần quay 30/12/2020
10 1 lần quay 20/01/2021
11 8 lần quay 02/12/2020
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 11 lần quay 11/11/2020
14 2 lần quay 13/01/2021
15 11 lần quay 11/11/2020
16 4 lần quay 30/12/2020
17 3 lần quay 06/01/2021
18 5 lần quay 23/12/2020
19 5 lần quay 23/12/2020
20 3 lần quay 06/01/2021
21 5 lần quay 23/12/2020
22 6 lần quay 16/12/2020
23 1 lần quay 20/01/2021
24 8 lần quay 02/12/2020
25 11 lần quay 11/11/2020
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 4 lần quay 30/12/2020
28 3 lần quay 06/01/2021
29 3 lần quay 06/01/2021
30 6 lần quay 16/12/2020
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 1 lần quay 20/01/2021
33 1 lần quay 20/01/2021
34 6 lần quay 16/12/2020
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 4 lần quay 30/12/2020
37 2 lần quay 13/01/2021
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 7 lần quay 09/12/2020
40 1 lần quay 20/01/2021
41 2 lần quay 13/01/2021
42 14 lần quay 21/10/2020
43 5 lần quay 23/12/2020
44 1 lần quay 20/01/2021
45 6 lần quay 16/12/2020
46 2 lần quay 13/01/2021
47 2 lần quay 13/01/2021
48 8 lần quay 02/12/2020
49 5 lần quay 23/12/2020
50 7 lần quay 09/12/2020
51 1 lần quay 20/01/2021
52 4 lần quay 30/12/2020
53 2 lần quay 13/01/2021
54 1 lần quay 20/01/2021
55 18 lần quay 23/09/2020
56 4 lần quay 30/12/2020
57 3 lần quay 06/01/2021
58 5 lần quay 23/12/2020
59 9 lần quay 25/11/2020
60 2 lần quay 13/01/2021
61 3 lần quay 06/01/2021
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 1 lần quay 20/01/2021
64 4 lần quay 30/12/2020
65 13 lần quay 28/10/2020
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 1 lần quay 20/01/2021
68 9 lần quay 25/11/2020
69 9 lần quay 25/11/2020
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 2 lần quay 13/01/2021
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 4 lần quay 30/12/2020
74 19 lần quay 16/09/2020
75 1 lần quay 20/01/2021
76 2 lần quay 13/01/2021
77 6 lần quay 16/12/2020
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 11 lần quay 11/11/2020
80 1 lần quay 20/01/2021
81 5 lần quay 23/12/2020
82 21 lần quay 02/09/2020
83 14 lần quay 21/10/2020
84 1 lần quay 20/01/2021
85 2 lần quay 13/01/2021
86 4 lần quay 30/12/2020
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 5 lần quay 23/12/2020
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 5 lần quay 23/12/2020
93 2 lần quay 13/01/2021
94 19 lần quay 16/09/2020
95 6 lần quay 16/12/2020
96 6 lần quay 16/12/2020
97 13 lần quay 28/10/2020
98 6 lần quay 16/12/2020
99 4 lần quay 30/12/2020