Thống kê XSTG 00 - 99

Thống kê XSTG 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Tiền Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Tiền Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 5 lần quay 23/08/2020
01 7 lần quay 09/08/2020
02 1 lần quay 20/09/2020
03 4 lần quay 30/08/2020
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 5 lần quay 23/08/2020
06 3 lần quay 06/09/2020
07 5 lần quay 23/08/2020
08 4 lần quay 30/08/2020
09 8 lần quay 02/08/2020
10 4 lần quay 30/08/2020
11 1 lần quay 20/09/2020
12 1 lần quay 20/09/2020
13 1 lần quay 20/09/2020
14 5 lần quay 23/08/2020
15 4 lần quay 30/08/2020
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 2 lần quay 13/09/2020
18 2 lần quay 13/09/2020
19 1 lần quay 20/09/2020
20 2 lần quay 13/09/2020
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 5 lần quay 23/08/2020
23 4 lần quay 30/08/2020
24 3 lần quay 06/09/2020
25 1 lần quay 20/09/2020
26 8 lần quay 02/08/2020
27 2 lần quay 13/09/2020
28 3 lần quay 06/09/2020
29 12 lần quay 05/07/2020
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 2 lần quay 13/09/2020
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 4 lần quay 30/08/2020
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 17 lần quay 31/05/2020
36 5 lần quay 23/08/2020
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 4 lần quay 30/08/2020
39 9 lần quay 26/07/2020
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 1 lần quay 20/09/2020
42 4 lần quay 30/08/2020
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 2 lần quay 13/09/2020
45 10 lần quay 19/07/2020
46 11 lần quay 12/07/2020
47 9 lần quay 26/07/2020
48 22 lần quay 29/03/2020
49 2 lần quay 13/09/2020
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 22 lần quay 29/03/2020
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 6 lần quay 16/08/2020
55 3 lần quay 06/09/2020
56 2 lần quay 13/09/2020
57 11 lần quay 12/07/2020
58 5 lần quay 23/08/2020
59 3 lần quay 06/09/2020
60 5 lần quay 23/08/2020
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 2 lần quay 13/09/2020
63 9 lần quay 26/07/2020
64 6 lần quay 16/08/2020
65 3 lần quay 06/09/2020
66 3 lần quay 06/09/2020
67 12 lần quay 05/07/2020
68 2 lần quay 13/09/2020
69 1 lần quay 20/09/2020
70 3 lần quay 06/09/2020
71 1 lần quay 20/09/2020
72 13 lần quay 28/06/2020
73 6 lần quay 16/08/2020
74 6 lần quay 16/08/2020
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 8 lần quay 02/08/2020
77 3 lần quay 06/09/2020
78 9 lần quay 26/07/2020
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 1 lần quay 20/09/2020
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 4 lần quay 30/08/2020
83 1 lần quay 20/09/2020
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 4 lần quay 30/08/2020
86 10 lần quay 19/07/2020
87 4 lần quay 30/08/2020
88 1 lần quay 20/09/2020
89 2 lần quay 13/09/2020
90 3 lần quay 06/09/2020
91 7 lần quay 09/08/2020
92 29 lần quay 09/02/2020
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 2 lần quay 13/09/2020
95 1 lần quay 20/09/2020
96 5 lần quay 23/08/2020
97 3 lần quay 06/09/2020
98 7 lần quay 09/08/2020
99 7 lần quay 09/08/2020