Thống kê XSTG 00 - 99

Thống kê XSTG 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Tiền Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Tiền Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 5 lần quay 13/12/2020
01 1 lần quay 10/01/2021
02 4 lần quay 20/12/2020
03 3 lần quay 27/12/2020
04 4 lần quay 20/12/2020
05 6 lần quay 06/12/2020
06 7 lần quay 29/11/2020
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 2 lần quay 03/01/2021
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 4 lần quay 20/12/2020
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 20 lần quay 30/08/2020
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 10 lần quay 08/11/2020
18 7 lần quay 29/11/2020
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 5 lần quay 13/12/2020
21 2 lần quay 03/01/2021
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 9 lần quay 15/11/2020
24 1 lần quay 10/01/2021
25 3 lần quay 27/12/2020
26 1 lần quay 10/01/2021
27 3 lần quay 27/12/2020
28 9 lần quay 15/11/2020
29 1 lần quay 10/01/2021
30 2 lần quay 03/01/2021
31 18 lần quay 13/09/2020
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 3 lần quay 27/12/2020
34 13 lần quay 18/10/2020
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 1 lần quay 10/01/2021
37 7 lần quay 29/11/2020
38 2 lần quay 03/01/2021
39 13 lần quay 18/10/2020
40 8 lần quay 22/11/2020
41 6 lần quay 06/12/2020
42 3 lần quay 27/12/2020
43 3 lần quay 27/12/2020
44 3 lần quay 27/12/2020
45 2 lần quay 03/01/2021
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 7 lần quay 29/11/2020
48 3 lần quay 27/12/2020
49 3 lần quay 27/12/2020
50 2 lần quay 03/01/2021
51 4 lần quay 20/12/2020
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 1 lần quay 10/01/2021
54 1 lần quay 10/01/2021
55 10 lần quay 08/11/2020
56 3 lần quay 27/12/2020
57 3 lần quay 27/12/2020
58 11 lần quay 01/11/2020
59 2 lần quay 03/01/2021
60 6 lần quay 06/12/2020
61 1 lần quay 10/01/2021
62 7 lần quay 29/11/2020
63 7 lần quay 29/11/2020
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 11 lần quay 01/11/2020
66 3 lần quay 27/12/2020
67 9 lần quay 15/11/2020
68 1 lần quay 10/01/2021
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 2 lần quay 03/01/2021
71 7 lần quay 29/11/2020
72 1 lần quay 10/01/2021
73 4 lần quay 20/12/2020
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 16 lần quay 27/09/2020
76 9 lần quay 15/11/2020
77 4 lần quay 20/12/2020
78 5 lần quay 13/12/2020
79 13 lần quay 18/10/2020
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 9 lần quay 15/11/2020
82 12 lần quay 25/10/2020
83 1 lần quay 10/01/2021
84 7 lần quay 29/11/2020
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 4 lần quay 20/12/2020
88 1 lần quay 10/01/2021
89 9 lần quay 15/11/2020
90 6 lần quay 06/12/2020
91 1 lần quay 10/01/2021
92 1 lần quay 10/01/2021
93 7 lần quay 29/11/2020
94 2 lần quay 03/01/2021
95 5 lần quay 13/12/2020
96 10 lần quay 08/11/2020
97 1 lần quay 10/01/2021
98 3 lần quay 27/12/2020
99 5 lần quay 13/12/2020