Thống kê XSTN 00 - 99

Thống kê XSTN 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Tây Ninh 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 7 lần quay 03/12/2020
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 5 lần quay 17/12/2020
03 12 lần quay 29/10/2020
04 8 lần quay 26/11/2020
05 1 lần quay 14/01/2021
06 1 lần quay 14/01/2021
07 3 lần quay 31/12/2020
08 6 lần quay 10/12/2020
09 5 lần quay 17/12/2020
10 20 lần quay 03/09/2020
11 16 lần quay 01/10/2020
12 9 lần quay 19/11/2020
13 1 lần quay 14/01/2021
14 10 lần quay 12/11/2020
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 8 lần quay 26/11/2020
17 2 lần quay 07/01/2021
18 2 lần quay 07/01/2021
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 3 lần quay 31/12/2020
21 4 lần quay 24/12/2020
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 7 lần quay 03/12/2020
24 2 lần quay 07/01/2021
25 1 lần quay 14/01/2021
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 4 lần quay 24/12/2020
28 2 lần quay 07/01/2021
29 7 lần quay 03/12/2020
30 6 lần quay 10/12/2020
31 3 lần quay 31/12/2020
32 1 lần quay 14/01/2021
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 3 lần quay 31/12/2020
35 6 lần quay 10/12/2020
36 6 lần quay 10/12/2020
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 9 lần quay 19/11/2020
39 9 lần quay 19/11/2020
40 7 lần quay 03/12/2020
41 1 lần quay 14/01/2021
42 3 lần quay 31/12/2020
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 4 lần quay 24/12/2020
45 7 lần quay 03/12/2020
46 13 lần quay 22/10/2020
47 16 lần quay 01/10/2020
48 2 lần quay 07/01/2021
49 1 lần quay 14/01/2021
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 9 lần quay 19/11/2020
54 4 lần quay 24/12/2020
55 8 lần quay 26/11/2020
56 15 lần quay 08/10/2020
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 1 lần quay 14/01/2021
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 3 lần quay 31/12/2020
62 10 lần quay 12/11/2020
63 3 lần quay 31/12/2020
64 10 lần quay 12/11/2020
65 20 lần quay 03/09/2020
66 9 lần quay 19/11/2020
67 5 lần quay 17/12/2020
68 9 lần quay 19/11/2020
69 14 lần quay 15/10/2020
70 2 lần quay 07/01/2021
71 8 lần quay 26/11/2020
72 2 lần quay 07/01/2021
73 2 lần quay 07/01/2021
74 4 lần quay 24/12/2020
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 2 lần quay 07/01/2021
77 19 lần quay 10/09/2020
78 14 lần quay 15/10/2020
79 2 lần quay 07/01/2021
80 1 lần quay 14/01/2021
81 1 lần quay 14/01/2021
82 8 lần quay 26/11/2020
83 6 lần quay 10/12/2020
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 5 lần quay 17/12/2020
86 12 lần quay 29/10/2020
87 5 lần quay 17/12/2020
88 1 lần quay 14/01/2021
89 20 lần quay 03/09/2020
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 4 lần quay 24/12/2020
93 2 lần quay 07/01/2021
94 6 lần quay 10/12/2020
95 3 lần quay 31/12/2020
96 1 lần quay 14/01/2021
97 11 lần quay 05/11/2020
98 2 lần quay 07/01/2021
99 1 lần quay 14/01/2021