Thống kê XSTN 00 - 99

Thống kê XSTN 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Tây Ninh 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 17 lần quay 28/05/2020
02 10 lần quay 16/07/2020
03 12 lần quay 02/07/2020
04 1 lần quay 17/09/2020
05 10 lần quay 16/07/2020
06 1 lần quay 17/09/2020
07 4 lần quay 27/08/2020
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 4 lần quay 27/08/2020
10 3 lần quay 03/09/2020
11 7 lần quay 06/08/2020
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 2 lần quay 10/09/2020
15 6 lần quay 13/08/2020
16 1 lần quay 17/09/2020
17 3 lần quay 03/09/2020
18 1 lần quay 17/09/2020
19 5 lần quay 20/08/2020
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 1 lần quay 17/09/2020
22 3 lần quay 03/09/2020
23 4 lần quay 27/08/2020
24 7 lần quay 06/08/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 4 lần quay 27/08/2020
27 7 lần quay 06/08/2020
28 2 lần quay 10/09/2020
29 1 lần quay 17/09/2020
30 1 lần quay 17/09/2020
31 4 lần quay 27/08/2020
32 1 lần quay 17/09/2020
33 1 lần quay 17/09/2020
34 6 lần quay 13/08/2020
35 9 lần quay 23/07/2020
36 18 lần quay 21/05/2020
37 4 lần quay 27/08/2020
38 2 lần quay 10/09/2020
39 26 lần quay 27/02/2020
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 2 lần quay 10/09/2020
42 3 lần quay 03/09/2020
43 4 lần quay 27/08/2020
44 11 lần quay 09/07/2020
45 6 lần quay 13/08/2020
46 2 lần quay 10/09/2020
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 2 lần quay 10/09/2020
49 2 lần quay 10/09/2020
50 17 lần quay 28/05/2020
51 5 lần quay 20/08/2020
52 5 lần quay 20/08/2020
53 14 lần quay 18/06/2020
54 2 lần quay 10/09/2020
55 1 lần quay 17/09/2020
56 10 lần quay 16/07/2020
57 2 lần quay 10/09/2020
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 4 lần quay 27/08/2020
60 1 lần quay 17/09/2020
61 3 lần quay 03/09/2020
62 13 lần quay 25/06/2020
63 9 lần quay 23/07/2020
64 10 lần quay 16/07/2020
65 3 lần quay 03/09/2020
66 6 lần quay 13/08/2020
67 2 lần quay 10/09/2020
68 5 lần quay 20/08/2020
69 4 lần quay 27/08/2020
70 1 lần quay 17/09/2020
71 5 lần quay 20/08/2020
72 8 lần quay 30/07/2020
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 3 lần quay 03/09/2020
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 6 lần quay 13/08/2020
77 2 lần quay 10/09/2020
78 12 lần quay 02/07/2020
79 1 lần quay 17/09/2020
80 6 lần quay 13/08/2020
81 13 lần quay 25/06/2020
82 3 lần quay 03/09/2020
83 1 lần quay 17/09/2020
84 8 lần quay 30/07/2020
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 7 lần quay 06/08/2020
89 3 lần quay 03/09/2020
90 1 lần quay 17/09/2020
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 16 lần quay 04/06/2020
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 3 lần quay 03/09/2020
95 2 lần quay 10/09/2020
96 6 lần quay 13/08/2020
97 7 lần quay 06/08/2020
98 5 lần quay 20/08/2020
99 4 lần quay 27/08/2020