Thống kê XSTP 00 - 99

Thống kê XSTP 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Hồ Chí Minh 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 6 lần quay 08/02/2021
01 13 lần quay 16/01/2021
02 8 lần quay 01/02/2021
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 7 lần quay 06/02/2021
06 7 lần quay 06/02/2021
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 6 lần quay 08/02/2021
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 3 lần quay 20/02/2021
11 1 lần quay 27/02/2021
12 2 lần quay 22/02/2021
13 7 lần quay 06/02/2021
14 7 lần quay 06/02/2021
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 1 lần quay 27/02/2021
17 6 lần quay 08/02/2021
18 3 lần quay 20/02/2021
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 5 lần quay 13/02/2021
21 1 lần quay 27/02/2021
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 3 lần quay 20/02/2021
24 10 lần quay 25/01/2021
25 2 lần quay 22/02/2021
26 3 lần quay 20/02/2021
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 7 lần quay 06/02/2021
29 1 lần quay 27/02/2021
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 9 lần quay 30/01/2021
32 8 lần quay 01/02/2021
33 3 lần quay 20/02/2021
34 8 lần quay 01/02/2021
35 6 lần quay 08/02/2021
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 22 lần quay 14/12/2020
39 2 lần quay 22/02/2021
40 5 lần quay 13/02/2021
41 16 lần quay 04/01/2021
42 7 lần quay 06/02/2021
43 3 lần quay 20/02/2021
44 1 lần quay 27/02/2021
45 10 lần quay 25/01/2021
46 10 lần quay 25/01/2021
47 9 lần quay 30/01/2021
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 1 lần quay 27/02/2021
50 2 lần quay 22/02/2021
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 4 lần quay 15/02/2021
53 11 lần quay 23/01/2021
54 1 lần quay 27/02/2021
55 1 lần quay 27/02/2021
56 4 lần quay 15/02/2021
57 24 lần quay 07/12/2020
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 22 lần quay 14/12/2020
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 11 lần quay 23/01/2021
62 3 lần quay 20/02/2021
63 13 lần quay 16/01/2021
64 2 lần quay 22/02/2021
65 1 lần quay 27/02/2021
66 4 lần quay 15/02/2021
67 1 lần quay 27/02/2021
68 9 lần quay 30/01/2021
69 2 lần quay 22/02/2021
70 17 lần quay 02/01/2021
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 1 lần quay 27/02/2021
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 8 lần quay 01/02/2021
75 1 lần quay 27/02/2021
76 1 lần quay 27/02/2021
77 12 lần quay 18/01/2021
78 1 lần quay 27/02/2021
79 4 lần quay 15/02/2021
80 8 lần quay 01/02/2021
81 6 lần quay 08/02/2021
82 5 lần quay 13/02/2021
83 10 lần quay 25/01/2021
84 10 lần quay 25/01/2021
85 3 lần quay 20/02/2021
86 2 lần quay 22/02/2021
87 17 lần quay 02/01/2021
88 2 lần quay 22/02/2021
89 5 lần quay 13/02/2021
90 2 lần quay 22/02/2021
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 7 lần quay 06/02/2021
93 3 lần quay 20/02/2021
94 2 lần quay 22/02/2021
95 1 lần quay 27/02/2021
96 4 lần quay 15/02/2021
97 5 lần quay 13/02/2021
98 9 lần quay 30/01/2021
99 9 lần quay 30/01/2021