Thống kê XSTP 00 - 99

Thống kê XSTP 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Hồ Chí Minh 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 2 lần quay 16/11/2020
01 4 lần quay 09/11/2020
02 2 lần quay 16/11/2020
03 5 lần quay 07/11/2020
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 3 lần quay 14/11/2020
06 12 lần quay 12/10/2020
07 19 lần quay 19/09/2020
08 1 lần quay 21/11/2020
09 2 lần quay 16/11/2020
10 4 lần quay 09/11/2020
11 4 lần quay 09/11/2020
12 1 lần quay 21/11/2020
13 2 lần quay 16/11/2020
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 3 lần quay 14/11/2020
16 8 lần quay 26/10/2020
17 1 lần quay 21/11/2020
18 7 lần quay 31/10/2020
19 1 lần quay 21/11/2020
20 17 lần quay 26/09/2020
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 2 lần quay 16/11/2020
23 6 lần quay 02/11/2020
24 1 lần quay 21/11/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 4 lần quay 09/11/2020
27 6 lần quay 02/11/2020
28 15 lần quay 03/10/2020
29 5 lần quay 07/11/2020
30 7 lần quay 31/10/2020
31 1 lần quay 21/11/2020
32 1 lần quay 21/11/2020
33 14 lần quay 05/10/2020
34 7 lần quay 31/10/2020
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 10 lần quay 19/10/2020
37 4 lần quay 09/11/2020
38 4 lần quay 09/11/2020
39 4 lần quay 09/11/2020
40 1 lần quay 21/11/2020
41 2 lần quay 16/11/2020
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 3 lần quay 14/11/2020
45 9 lần quay 24/10/2020
46 6 lần quay 02/11/2020
47 7 lần quay 31/10/2020
48 5 lần quay 07/11/2020
49 3 lần quay 14/11/2020
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 11 lần quay 17/10/2020
54 1 lần quay 21/11/2020
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 2 lần quay 16/11/2020
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 5 lần quay 07/11/2020
59 5 lần quay 07/11/2020
60 3 lần quay 14/11/2020
61 10 lần quay 19/10/2020
62 9 lần quay 24/10/2020
63 1 lần quay 21/11/2020
64 3 lần quay 14/11/2020
65 9 lần quay 24/10/2020
66 1 lần quay 21/11/2020
67 9 lần quay 24/10/2020
68 4 lần quay 09/11/2020
69 2 lần quay 16/11/2020
70 8 lần quay 26/10/2020
71 1 lần quay 21/11/2020
72 1 lần quay 21/11/2020
73 5 lần quay 07/11/2020
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 1 lần quay 21/11/2020
78 3 lần quay 14/11/2020
79 2 lần quay 16/11/2020
80 5 lần quay 07/11/2020
81 6 lần quay 02/11/2020
82 7 lần quay 31/10/2020
83 3 lần quay 14/11/2020
84 1 lần quay 21/11/2020
85 5 lần quay 07/11/2020
86 2 lần quay 16/11/2020
87 11 lần quay 17/10/2020
88 17 lần quay 26/09/2020
89 15 lần quay 03/10/2020
90 21 lần quay 12/09/2020
91 19 lần quay 19/09/2020
92 15 lần quay 03/10/2020
93 8 lần quay 26/10/2020
94 4 lần quay 09/11/2020
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 13 lần quay 10/10/2020
97 5 lần quay 07/11/2020
98 4 lần quay 09/11/2020
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay