Thống kê XSTTH 00 - 99

Thống kê XSTTH 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Huế 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Huế từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 8 lần quay 04/01/2021
02 5 lần quay 25/01/2021
03 1 lần quay 22/02/2021
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 29 lần quay 10/08/2020
06 9 lần quay 28/12/2020
07 1 lần quay 22/02/2021
08 6 lần quay 18/01/2021
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 5 lần quay 25/01/2021
11 1 lần quay 22/02/2021
12 8 lần quay 04/01/2021
13 2 lần quay 15/02/2021
14 5 lần quay 25/01/2021
15 2 lần quay 15/02/2021
16 8 lần quay 04/01/2021
17 7 lần quay 11/01/2021
18 3 lần quay 08/02/2021
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 1 lần quay 22/02/2021
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 5 lần quay 25/01/2021
23 2 lần quay 15/02/2021
24 2 lần quay 15/02/2021
25 2 lần quay 15/02/2021
26 8 lần quay 04/01/2021
27 9 lần quay 28/12/2020
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 10 lần quay 21/12/2020
30 2 lần quay 15/02/2021
31 10 lần quay 21/12/2020
32 11 lần quay 14/12/2020
33 1 lần quay 22/02/2021
34 5 lần quay 25/01/2021
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 7 lần quay 11/01/2021
37 9 lần quay 28/12/2020
38 3 lần quay 08/02/2021
39 5 lần quay 25/01/2021
40 11 lần quay 14/12/2020
41 9 lần quay 28/12/2020
42 1 lần quay 22/02/2021
43 2 lần quay 15/02/2021
44 6 lần quay 18/01/2021
45 3 lần quay 08/02/2021
46 2 lần quay 15/02/2021
47 1 lần quay 22/02/2021
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 4 lần quay 01/02/2021
50 7 lần quay 11/01/2021
51 3 lần quay 08/02/2021
52 4 lần quay 01/02/2021
53 1 lần quay 22/02/2021
54 2 lần quay 15/02/2021
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 2 lần quay 15/02/2021
57 3 lần quay 08/02/2021
58 1 lần quay 22/02/2021
59 5 lần quay 25/01/2021
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 7 lần quay 11/01/2021
63 4 lần quay 01/02/2021
64 1 lần quay 22/02/2021
65 4 lần quay 01/02/2021
66 2 lần quay 15/02/2021
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 4 lần quay 01/02/2021
70 2 lần quay 15/02/2021
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 3 lần quay 08/02/2021
74 5 lần quay 25/01/2021
75 16 lần quay 09/11/2020
76 1 lần quay 22/02/2021
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 5 lần quay 25/01/2021
79 4 lần quay 01/02/2021
80 7 lần quay 11/01/2021
81 2 lần quay 15/02/2021
82 2 lần quay 15/02/2021
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 3 lần quay 08/02/2021
85 10 lần quay 21/12/2020
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 1 lần quay 22/02/2021
88 4 lần quay 01/02/2021
89 3 lần quay 08/02/2021
90 1 lần quay 22/02/2021
91 3 lần quay 08/02/2021
92 9 lần quay 28/12/2020
93 10 lần quay 21/12/2020
94 4 lần quay 01/02/2021
95 1 lần quay 22/02/2021
96 7 lần quay 11/01/2021
97 2 lần quay 15/02/2021
98 14 lần quay 23/11/2020
99 5 lần quay 25/01/2021