Thống kê XSTTH 00 - 99

Thống kê XSTTH 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Huế 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Huế từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 3 lần quay 09/11/2020
02 6 lần quay 19/10/2020
03 7 lần quay 12/10/2020
04 7 lần quay 12/10/2020
05 16 lần quay 10/08/2020
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 1 lần quay 23/11/2020
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 15 lần quay 17/08/2020
10 5 lần quay 26/10/2020
11 2 lần quay 16/11/2020
12 4 lần quay 02/11/2020
13 4 lần quay 02/11/2020
14 2 lần quay 16/11/2020
15 1 lần quay 23/11/2020
16 3 lần quay 09/11/2020
17 9 lần quay 28/09/2020
18 2 lần quay 16/11/2020
19 24 lần quay 15/06/2020
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 1 lần quay 23/11/2020
22 10 lần quay 21/09/2020
23 1 lần quay 23/11/2020
24 2 lần quay 16/11/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 27 lần quay 25/05/2020
27 8 lần quay 05/10/2020
28 1 lần quay 23/11/2020
29 2 lần quay 16/11/2020
30 1 lần quay 23/11/2020
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 4 lần quay 02/11/2020
33 1 lần quay 23/11/2020
34 9 lần quay 28/09/2020
35 6 lần quay 19/10/2020
36 6 lần quay 19/10/2020
37 3 lần quay 09/11/2020
38 7 lần quay 12/10/2020
39 2 lần quay 16/11/2020
40 4 lần quay 02/11/2020
41 3 lần quay 09/11/2020
42 4 lần quay 02/11/2020
43 1 lần quay 23/11/2020
44 19 lần quay 20/07/2020
45 10 lần quay 21/09/2020
46 5 lần quay 26/10/2020
47 1 lần quay 23/11/2020
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 6 lần quay 19/10/2020
50 4 lần quay 02/11/2020
51 7 lần quay 12/10/2020
52 2 lần quay 16/11/2020
53 2 lần quay 16/11/2020
54 11 lần quay 14/09/2020
55 9 lần quay 28/09/2020
56 4 lần quay 02/11/2020
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 18 lần quay 27/07/2020
59 3 lần quay 09/11/2020
60 5 lần quay 26/10/2020
61 3 lần quay 09/11/2020
62 1 lần quay 23/11/2020
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 3 lần quay 09/11/2020
65 20 lần quay 13/07/2020
66 10 lần quay 21/09/2020
67 2 lần quay 16/11/2020
68 8 lần quay 05/10/2020
69 2 lần quay 16/11/2020
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 6 lần quay 19/10/2020
72 2 lần quay 16/11/2020
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 23 lần quay 22/06/2020
75 3 lần quay 09/11/2020
76 5 lần quay 26/10/2020
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 8 lần quay 05/10/2020
79 7 lần quay 12/10/2020
80 6 lần quay 19/10/2020
81 8 lần quay 05/10/2020
82 3 lần quay 09/11/2020
83 1 lần quay 23/11/2020
84 3 lần quay 09/11/2020
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 3 lần quay 09/11/2020
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 5 lần quay 26/10/2020
89 1 lần quay 23/11/2020
90 17 lần quay 03/08/2020
91 3 lần quay 09/11/2020
92 8 lần quay 05/10/2020
93 1 lần quay 23/11/2020
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
95 2 lần quay 16/11/2020
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 1 lần quay 23/11/2020
99 2 lần quay 16/11/2020