Thống kê XSTTH 00 - 99

Thống kê XSTTH 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Huế 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Huế từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 3 lần quay 31/08/2020
01 7 lần quay 03/08/2020
02 18 lần quay 18/05/2020
03 6 lần quay 10/08/2020
04 12 lần quay 29/06/2020
05 6 lần quay 10/08/2020
06 10 lần quay 13/07/2020
07 8 lần quay 27/07/2020
08 1 lần quay 14/09/2020
09 5 lần quay 17/08/2020
10 4 lần quay 24/08/2020
11 2 lần quay 07/09/2020
12 1 lần quay 14/09/2020
13 10 lần quay 13/07/2020
14 1 lần quay 14/09/2020
15 9 lần quay 20/07/2020
16 6 lần quay 10/08/2020
17 7 lần quay 03/08/2020
18 2 lần quay 07/09/2020
19 14 lần quay 15/06/2020
20 1 lần quay 14/09/2020
21 4 lần quay 24/08/2020
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 2 lần quay 07/09/2020
24 4 lần quay 24/08/2020
25 6 lần quay 10/08/2020
26 17 lần quay 25/05/2020
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 3 lần quay 31/08/2020
29 1 lần quay 14/09/2020
30 1 lần quay 14/09/2020
31 5 lần quay 17/08/2020
32 1 lần quay 14/09/2020
33 5 lần quay 17/08/2020
34 8 lần quay 27/07/2020
35 1 lần quay 14/09/2020
36 2 lần quay 07/09/2020
37 5 lần quay 17/08/2020
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 1 lần quay 14/09/2020
41 7 lần quay 03/08/2020
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 4 lần quay 24/08/2020
44 9 lần quay 20/07/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 11 lần quay 06/07/2020
47 3 lần quay 31/08/2020
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 1 lần quay 14/09/2020
50 18 lần quay 18/05/2020
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 10 lần quay 13/07/2020
53 1 lần quay 14/09/2020
54 1 lần quay 14/09/2020
55 9 lần quay 20/07/2020
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 4 lần quay 24/08/2020
58 8 lần quay 27/07/2020
59 1 lần quay 14/09/2020
60 30 lần quay 03/02/2020
61 14 lần quay 15/06/2020
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 4 lần quay 24/08/2020
64 2 lần quay 07/09/2020
65 10 lần quay 13/07/2020
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 4 lần quay 24/08/2020
69 4 lần quay 24/08/2020
70 3 lần quay 31/08/2020
71 1 lần quay 14/09/2020
72 1 lần quay 14/09/2020
73 2 lần quay 07/09/2020
74 13 lần quay 22/06/2020
75 2 lần quay 07/09/2020
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 2 lần quay 07/09/2020
78 5 lần quay 17/08/2020
79 6 lần quay 10/08/2020
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 3 lần quay 31/08/2020
82 1 lần quay 14/09/2020
83 11 lần quay 06/07/2020
84 2 lần quay 07/09/2020
85 12 lần quay 29/06/2020
86 2 lần quay 07/09/2020
87 3 lần quay 31/08/2020
88 3 lần quay 31/08/2020
89 6 lần quay 10/08/2020
90 7 lần quay 03/08/2020
91 3 lần quay 31/08/2020
92 8 lần quay 27/07/2020
93 5 lần quay 17/08/2020
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
95 5 lần quay 17/08/2020
96 2 lần quay 07/09/2020
97 6 lần quay 10/08/2020
98 17 lần quay 25/05/2020
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay