Thống kê XSTV 00 - 99

Thống kê XSTV 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Trà Vinh 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Trà Vinh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 4 lần quay 05/02/2021
01 3 lần quay 12/02/2021
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 5 lần quay 29/01/2021
05 2 lần quay 19/02/2021
06 1 lần quay 26/02/2021
07 2 lần quay 19/02/2021
08 9 lần quay 01/01/2021
09 3 lần quay 12/02/2021
10 3 lần quay 12/02/2021
11 8 lần quay 08/01/2021
12 3 lần quay 12/02/2021
13 3 lần quay 12/02/2021
14 1 lần quay 26/02/2021
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 4 lần quay 05/02/2021
17 3 lần quay 12/02/2021
18 2 lần quay 19/02/2021
19 12 lần quay 11/12/2020
20 5 lần quay 29/01/2021
21 7 lần quay 15/01/2021
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 3 lần quay 12/02/2021
24 2 lần quay 19/02/2021
25 6 lần quay 22/01/2021
26 6 lần quay 22/01/2021
27 17 lần quay 06/11/2020
28 1 lần quay 26/02/2021
29 4 lần quay 05/02/2021
30 5 lần quay 29/01/2021
31 2 lần quay 19/02/2021
32 9 lần quay 01/01/2021
33 1 lần quay 26/02/2021
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 12 lần quay 11/12/2020
36 3 lần quay 12/02/2021
37 1 lần quay 26/02/2021
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 4 lần quay 05/02/2021
40 2 lần quay 19/02/2021
41 13 lần quay 04/12/2020
42 2 lần quay 19/02/2021
43 1 lần quay 26/02/2021
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 5 lần quay 29/01/2021
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 4 lần quay 05/02/2021
48 5 lần quay 29/01/2021
49 5 lần quay 29/01/2021
50 1 lần quay 26/02/2021
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 4 lần quay 05/02/2021
53 1 lần quay 26/02/2021
54 8 lần quay 08/01/2021
55 7 lần quay 15/01/2021
56 1 lần quay 26/02/2021
57 5 lần quay 29/01/2021
58 5 lần quay 29/01/2021
59 3 lần quay 12/02/2021
60 21 lần quay 09/10/2020
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 9 lần quay 01/01/2021
63 1 lần quay 26/02/2021
64 4 lần quay 05/02/2021
65 4 lần quay 05/02/2021
66 4 lần quay 05/02/2021
67 2 lần quay 19/02/2021
68 3 lần quay 12/02/2021
69 13 lần quay 04/12/2020
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 2 lần quay 19/02/2021
72 1 lần quay 26/02/2021
73 14 lần quay 27/11/2020
74 3 lần quay 12/02/2021
75 11 lần quay 18/12/2020
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 3 lần quay 12/02/2021
78 1 lần quay 26/02/2021
79 9 lần quay 01/01/2021
80 11 lần quay 18/12/2020
81 20 lần quay 16/10/2020
82 2 lần quay 19/02/2021
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 1 lần quay 26/02/2021
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 4 lần quay 05/02/2021
87 6 lần quay 22/01/2021
88 1 lần quay 26/02/2021
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 2 lần quay 19/02/2021
91 4 lần quay 05/02/2021
92 18 lần quay 30/10/2020
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 1 lần quay 26/02/2021
95 2 lần quay 19/02/2021
96 7 lần quay 15/01/2021
97 3 lần quay 12/02/2021
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 22 lần quay 02/10/2020