Thống kê XSTV 00 - 99

Thống kê XSTV 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Trà Vinh 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Trà Vinh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 8 lần quay 24/07/2020
01 3 lần quay 28/08/2020
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 1 lần quay 11/09/2020
04 2 lần quay 04/09/2020
05 2 lần quay 04/09/2020
06 12 lần quay 26/06/2020
07 7 lần quay 31/07/2020
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 2 lần quay 04/09/2020
10 5 lần quay 14/08/2020
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 3 lần quay 28/08/2020
13 8 lần quay 24/07/2020
14 2 lần quay 04/09/2020
15 13 lần quay 19/06/2020
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 3 lần quay 28/08/2020
18 6 lần quay 07/08/2020
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 9 lần quay 17/07/2020
21 30 lần quay 24/01/2020
22 8 lần quay 24/07/2020
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 1 lần quay 11/09/2020
25 6 lần quay 07/08/2020
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 11 lần quay 03/07/2020
28 2 lần quay 04/09/2020
29 9 lần quay 17/07/2020
30 12 lần quay 26/06/2020
31 2 lần quay 04/09/2020
32 13 lần quay 19/06/2020
33 1 lần quay 11/09/2020
34 6 lần quay 07/08/2020
35 3 lần quay 28/08/2020
36 8 lần quay 24/07/2020
37 5 lần quay 14/08/2020
38 21 lần quay 27/03/2020
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 9 lần quay 17/07/2020
41 4 lần quay 21/08/2020
42 17 lần quay 22/05/2020
43 4 lần quay 21/08/2020
44 8 lần quay 24/07/2020
45 7 lần quay 31/07/2020
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 2 lần quay 04/09/2020
48 4 lần quay 21/08/2020
49 13 lần quay 19/06/2020
50 6 lần quay 07/08/2020
51 10 lần quay 10/07/2020
52 3 lần quay 28/08/2020
53 4 lần quay 21/08/2020
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 8 lần quay 24/07/2020
56 11 lần quay 03/07/2020
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 1 lần quay 11/09/2020
60 8 lần quay 24/07/2020
61 21 lần quay 27/03/2020
62 3 lần quay 28/08/2020
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 1 lần quay 11/09/2020
65 3 lần quay 28/08/2020
66 3 lần quay 28/08/2020
67 2 lần quay 04/09/2020
68 3 lần quay 28/08/2020
69 3 lần quay 28/08/2020
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 3 lần quay 28/08/2020
73 5 lần quay 14/08/2020
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 5 lần quay 14/08/2020
76 2 lần quay 04/09/2020
77 1 lần quay 11/09/2020
78 13 lần quay 19/06/2020
79 6 lần quay 07/08/2020
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 3 lần quay 28/08/2020
82 7 lần quay 31/07/2020
83 4 lần quay 21/08/2020
84 2 lần quay 04/09/2020
85 3 lần quay 28/08/2020
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 2 lần quay 04/09/2020
88 1 lần quay 11/09/2020
89 10 lần quay 10/07/2020
90 4 lần quay 21/08/2020
91 23 lần quay 13/03/2020
92 15 lần quay 05/06/2020
93 15 lần quay 05/06/2020
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
95 4 lần quay 21/08/2020
96 1 lần quay 11/09/2020
97 5 lần quay 14/08/2020
98 4 lần quay 21/08/2020
99 12 lần quay 26/06/2020