Thống kê XSTV 00 - 99

Thống kê XSTV 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Trà Vinh 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Trà Vinh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 1 lần quay 20/11/2020
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 3 lần quay 06/11/2020
03 11 lần quay 11/09/2020
04 3 lần quay 06/11/2020
05 1 lần quay 20/11/2020
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 2 lần quay 13/11/2020
08 1 lần quay 20/11/2020
09 6 lần quay 16/10/2020
10 4 lần quay 30/10/2020
11 5 lần quay 23/10/2020
12 5 lần quay 23/10/2020
13 2 lần quay 13/11/2020
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 2 lần quay 13/11/2020
16 5 lần quay 23/10/2020
17 6 lần quay 16/10/2020
18 3 lần quay 06/11/2020
19 5 lần quay 23/10/2020
20 19 lần quay 17/07/2020
21 4 lần quay 30/10/2020
22 18 lần quay 24/07/2020
23 10 lần quay 18/09/2020
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 1 lần quay 20/11/2020
27 3 lần quay 06/11/2020
28 8 lần quay 02/10/2020
29 19 lần quay 17/07/2020
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 3 lần quay 06/11/2020
33 11 lần quay 11/09/2020
34 16 lần quay 07/08/2020
35 6 lần quay 16/10/2020
36 1 lần quay 20/11/2020
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 4 lần quay 30/10/2020
39 9 lần quay 25/09/2020
40 3 lần quay 06/11/2020
41 6 lần quay 16/10/2020
42 5 lần quay 23/10/2020
43 2 lần quay 13/11/2020
44 5 lần quay 23/10/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 2 lần quay 13/11/2020
47 6 lần quay 16/10/2020
48 1 lần quay 20/11/2020
49 1 lần quay 20/11/2020
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 20 lần quay 10/07/2020
52 13 lần quay 28/08/2020
53 9 lần quay 25/09/2020
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 9 lần quay 25/09/2020
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 4 lần quay 30/10/2020
58 5 lần quay 23/10/2020
59 1 lần quay 20/11/2020
60 7 lần quay 09/10/2020
61 3 lần quay 06/11/2020
62 2 lần quay 13/11/2020
63 2 lần quay 13/11/2020
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 2 lần quay 13/11/2020
66 5 lần quay 23/10/2020
67 4 lần quay 30/10/2020
68 9 lần quay 25/09/2020
69 6 lần quay 16/10/2020
70 1 lần quay 20/11/2020
71 7 lần quay 09/10/2020
72 1 lần quay 20/11/2020
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 4 lần quay 30/10/2020
75 2 lần quay 13/11/2020
76 1 lần quay 20/11/2020
77 1 lần quay 20/11/2020
78 23 lần quay 19/06/2020
79 4 lần quay 30/10/2020
80 1 lần quay 20/11/2020
81 6 lần quay 16/10/2020
82 3 lần quay 06/11/2020
83 2 lần quay 13/11/2020
84 2 lần quay 13/11/2020
85 13 lần quay 28/08/2020
86 10 lần quay 18/09/2020
87 1 lần quay 20/11/2020
88 7 lần quay 09/10/2020
89 6 lần quay 16/10/2020
90 9 lần quay 25/09/2020
91 2 lần quay 13/11/2020
92 4 lần quay 30/10/2020
93 9 lần quay 25/09/2020
94 10 lần quay 18/09/2020
95 2 lần quay 13/11/2020
96 3 lần quay 06/11/2020
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 5 lần quay 23/10/2020
99 8 lần quay 02/10/2020