Thống kê XSVL 00 - 99

Thống kê XSVL 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Vĩnh Long 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Vĩnh Long từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 10 lần quay 25/09/2020
01 14 lần quay 28/08/2020
02 12 lần quay 11/09/2020
03 9 lần quay 02/10/2020
04 5 lần quay 30/10/2020
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 20 lần quay 17/07/2020
07 30 lần quay 08/05/2020
08 8 lần quay 09/10/2020
09 11 lần quay 18/09/2020
10 2 lần quay 20/11/2020
11 5 lần quay 30/10/2020
12 2 lần quay 20/11/2020
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 6 lần quay 23/10/2020
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 2 lần quay 20/11/2020
17 10 lần quay 25/09/2020
18 8 lần quay 09/10/2020
19 19 lần quay 24/07/2020
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 2 lần quay 20/11/2020
22 4 lần quay 06/11/2020
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 1 lần quay 27/11/2020
25 5 lần quay 30/10/2020
26 6 lần quay 23/10/2020
27 17 lần quay 07/08/2020
28 2 lần quay 20/11/2020
29 19 lần quay 24/07/2020
30 2 lần quay 20/11/2020
31 6 lần quay 23/10/2020
32 8 lần quay 09/10/2020
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 11 lần quay 18/09/2020
35 1 lần quay 27/11/2020
36 2 lần quay 20/11/2020
37 3 lần quay 13/11/2020
38 1 lần quay 27/11/2020
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 3 lần quay 13/11/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 11 lần quay 18/09/2020
44 3 lần quay 13/11/2020
45 4 lần quay 06/11/2020
46 1 lần quay 27/11/2020
47 9 lần quay 02/10/2020
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 6 lần quay 23/10/2020
50 29 lần quay 15/05/2020
51 2 lần quay 20/11/2020
52 3 lần quay 13/11/2020
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 8 lần quay 09/10/2020
55 1 lần quay 27/11/2020
56 14 lần quay 28/08/2020
57 5 lần quay 30/10/2020
58 1 lần quay 27/11/2020
59 5 lần quay 30/10/2020
60 3 lần quay 13/11/2020
61 14 lần quay 28/08/2020
62 16 lần quay 14/08/2020
63 1 lần quay 27/11/2020
64 21 lần quay 10/07/2020
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 6 lần quay 23/10/2020
68 10 lần quay 25/09/2020
69 2 lần quay 20/11/2020
70 14 lần quay 28/08/2020
71 3 lần quay 13/11/2020
72 8 lần quay 09/10/2020
73 4 lần quay 06/11/2020
74 1 lần quay 27/11/2020
75 5 lần quay 30/10/2020
76 2 lần quay 20/11/2020
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 21 lần quay 10/07/2020
79 3 lần quay 13/11/2020
80 3 lần quay 13/11/2020
81 4 lần quay 06/11/2020
82 29 lần quay 15/05/2020
83 14 lần quay 28/08/2020
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 8 lần quay 09/10/2020
86 2 lần quay 20/11/2020
87 1 lần quay 27/11/2020
88 16 lần quay 14/08/2020
89 1 lần quay 27/11/2020
90 4 lần quay 06/11/2020
91 10 lần quay 25/09/2020
92 1 lần quay 27/11/2020
93 7 lần quay 16/10/2020
94 5 lần quay 30/10/2020
95 2 lần quay 20/11/2020
96 7 lần quay 16/10/2020
97 3 lần quay 13/11/2020
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay