Thống kê XSVL 00 - 99

Thống kê XSVL 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Vĩnh Long 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Vĩnh Long từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 26 lần quay 28/08/2020
02 1 lần quay 19/02/2021
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 3 lần quay 05/02/2021
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 2 lần quay 12/02/2021
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 2 lần quay 12/02/2021
09 2 lần quay 12/02/2021
10 9 lần quay 25/12/2020
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 14 lần quay 20/11/2020
13 6 lần quay 15/01/2021
14 5 lần quay 22/01/2021
15 3 lần quay 05/02/2021
16 1 lần quay 19/02/2021
17 6 lần quay 15/01/2021
18 20 lần quay 09/10/2020
19 9 lần quay 25/12/2020
20 2 lần quay 12/02/2021
21 1 lần quay 19/02/2021
22 5 lần quay 22/01/2021
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 4 lần quay 29/01/2021
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 7 lần quay 08/01/2021
27 2 lần quay 12/02/2021
28 5 lần quay 22/01/2021
29 1 lần quay 19/02/2021
30 10 lần quay 18/12/2020
31 3 lần quay 05/02/2021
32 1 lần quay 19/02/2021
33 12 lần quay 04/12/2020
34 23 lần quay 18/09/2020
35 4 lần quay 29/01/2021
36 1 lần quay 19/02/2021
37 1 lần quay 19/02/2021
38 1 lần quay 19/02/2021
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 1 lần quay 19/02/2021
41 11 lần quay 11/12/2020
42 2 lần quay 12/02/2021
43 1 lần quay 19/02/2021
44 4 lần quay 29/01/2021
45 1 lần quay 19/02/2021
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 6 lần quay 15/01/2021
48 4 lần quay 29/01/2021
49 5 lần quay 22/01/2021
50 5 lần quay 22/01/2021
51 4 lần quay 29/01/2021
52 9 lần quay 25/12/2020
53 2 lần quay 12/02/2021
54 4 lần quay 29/01/2021
55 2 lần quay 12/02/2021
56 3 lần quay 05/02/2021
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 4 lần quay 29/01/2021
59 1 lần quay 19/02/2021
60 10 lần quay 18/12/2020
61 7 lần quay 08/01/2021
62 28 lần quay 14/08/2020
63 4 lần quay 29/01/2021
64 10 lần quay 18/12/2020
65 11 lần quay 11/12/2020
66 12 lần quay 04/12/2020
67 2 lần quay 12/02/2021
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 5 lần quay 22/01/2021
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 3 lần quay 05/02/2021
73 11 lần quay 11/12/2020
74 13 lần quay 27/11/2020
75 1 lần quay 19/02/2021
76 3 lần quay 05/02/2021
77 8 lần quay 01/01/2021
78 6 lần quay 15/01/2021
79 3 lần quay 05/02/2021
80 10 lần quay 18/12/2020
81 2 lần quay 12/02/2021
82 9 lần quay 25/12/2020
83 9 lần quay 25/12/2020
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 4 lần quay 29/01/2021
86 2 lần quay 12/02/2021
87 3 lần quay 05/02/2021
88 2 lần quay 12/02/2021
89 4 lần quay 29/01/2021
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 5 lần quay 22/01/2021
93 1 lần quay 19/02/2021
94 6 lần quay 15/01/2021
95 5 lần quay 22/01/2021
96 19 lần quay 16/10/2020
97 15 lần quay 13/11/2020
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 4 lần quay 29/01/2021