Thống kê XSVL 00 - 99

Thống kê XSVL 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Vĩnh Long 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Vĩnh Long từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 12 lần quay 26/06/2020
01 3 lần quay 28/08/2020
02 1 lần quay 11/09/2020
03 22 lần quay 20/03/2020
04 4 lần quay 21/08/2020
05 2 lần quay 04/09/2020
06 9 lần quay 17/07/2020
07 19 lần quay 08/05/2020
08 7 lần quay 31/07/2020
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 1 lần quay 11/09/2020
11 5 lần quay 14/08/2020
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 1 lần quay 11/09/2020
14 6 lần quay 07/08/2020
15 11 lần quay 03/07/2020
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 2 lần quay 04/09/2020
18 11 lần quay 03/07/2020
19 8 lần quay 24/07/2020
20 5 lần quay 14/08/2020
21 5 lần quay 14/08/2020
22 13 lần quay 19/06/2020
23 17 lần quay 22/05/2020
24 2 lần quay 04/09/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 5 lần quay 14/08/2020
27 6 lần quay 07/08/2020
28 2 lần quay 04/09/2020
29 8 lần quay 24/07/2020
30 16 lần quay 29/05/2020
31 9 lần quay 17/07/2020
32 6 lần quay 07/08/2020
33 1 lần quay 11/09/2020
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 1 lần quay 11/09/2020
36 21 lần quay 27/03/2020
37 1 lần quay 11/09/2020
38 4 lần quay 21/08/2020
39 2 lần quay 04/09/2020
40 2 lần quay 04/09/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 11 lần quay 03/07/2020
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 1 lần quay 11/09/2020
45 1 lần quay 11/09/2020
46 1 lần quay 11/09/2020
47 9 lần quay 17/07/2020
48 2 lần quay 04/09/2020
49 4 lần quay 21/08/2020
50 18 lần quay 15/05/2020
51 7 lần quay 31/07/2020
52 1 lần quay 11/09/2020
53 8 lần quay 24/07/2020
54 3 lần quay 28/08/2020
55 7 lần quay 31/07/2020
56 3 lần quay 28/08/2020
57 1 lần quay 11/09/2020
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 2 lần quay 04/09/2020
61 3 lần quay 28/08/2020
62 5 lần quay 14/08/2020
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 10 lần quay 10/07/2020
65 1 lần quay 11/09/2020
66 2 lần quay 04/09/2020
67 4 lần quay 21/08/2020
68 2 lần quay 04/09/2020
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 3 lần quay 28/08/2020
71 2 lần quay 04/09/2020
72 1 lần quay 11/09/2020
73 2 lần quay 04/09/2020
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 6 lần quay 07/08/2020
76 5 lần quay 14/08/2020
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 10 lần quay 10/07/2020
79 3 lần quay 28/08/2020
80 2 lần quay 04/09/2020
81 10 lần quay 10/07/2020
82 18 lần quay 15/05/2020
83 3 lần quay 28/08/2020
84 9 lần quay 17/07/2020
85 4 lần quay 21/08/2020
86 9 lần quay 17/07/2020
87 13 lần quay 19/06/2020
88 5 lần quay 14/08/2020
89 3 lần quay 28/08/2020
90 7 lần quay 31/07/2020
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 5 lần quay 14/08/2020
93 4 lần quay 21/08/2020
94 13 lần quay 19/06/2020
95 4 lần quay 21/08/2020
96 7 lần quay 31/07/2020
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 8 lần quay 24/07/2020
99 1 lần quay 11/09/2020