Thống kê XSVT 00 - 99

Thống kê XSVT 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Vũng Tàu 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Vũng Tàu từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 4 lần quay 02/02/2021
01 14 lần quay 24/11/2020
02 5 lần quay 26/01/2021
03 30 lần quay 04/08/2020
04 1 lần quay 23/02/2021
05 4 lần quay 02/02/2021
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 10 lần quay 22/12/2020
08 14 lần quay 24/11/2020
09 2 lần quay 16/02/2021
10 4 lần quay 02/02/2021
11 5 lần quay 26/01/2021
12 3 lần quay 09/02/2021
13 8 lần quay 05/01/2021
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 8 lần quay 05/01/2021
16 6 lần quay 19/01/2021
17 2 lần quay 16/02/2021
18 27 lần quay 25/08/2020
19 9 lần quay 29/12/2020
20 3 lần quay 09/02/2021
21 8 lần quay 05/01/2021
22 12 lần quay 08/12/2020
23 4 lần quay 02/02/2021
24 15 lần quay 17/11/2020
25 9 lần quay 29/12/2020
26 1 lần quay 23/02/2021
27 7 lần quay 12/01/2021
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 8 lần quay 05/01/2021
30 7 lần quay 12/01/2021
31 7 lần quay 12/01/2021
32 4 lần quay 02/02/2021
33 6 lần quay 19/01/2021
34 2 lần quay 16/02/2021
35 2 lần quay 16/02/2021
36 1 lần quay 23/02/2021
37 7 lần quay 12/01/2021
38 5 lần quay 26/01/2021
39 12 lần quay 08/12/2020
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 3 lần quay 09/02/2021
42 5 lần quay 26/01/2021
43 12 lần quay 08/12/2020
44 16 lần quay 10/11/2020
45 5 lần quay 26/01/2021
46 4 lần quay 02/02/2021
47 1 lần quay 23/02/2021
48 14 lần quay 24/11/2020
49 1 lần quay 23/02/2021
50 15 lần quay 17/11/2020
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 8 lần quay 05/01/2021
53 2 lần quay 16/02/2021
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 5 lần quay 26/01/2021
56 3 lần quay 09/02/2021
57 6 lần quay 19/01/2021
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 6 lần quay 19/01/2021
60 8 lần quay 05/01/2021
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 2 lần quay 16/02/2021
63 2 lần quay 16/02/2021
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 3 lần quay 09/02/2021
66 1 lần quay 23/02/2021
67 6 lần quay 19/01/2021
68 1 lần quay 23/02/2021
69 10 lần quay 22/12/2020
70 1 lần quay 23/02/2021
71 2 lần quay 16/02/2021
72 1 lần quay 23/02/2021
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 23 lần quay 22/09/2020
75 1 lần quay 23/02/2021
76 2 lần quay 16/02/2021
77 1 lần quay 23/02/2021
78 6 lần quay 19/01/2021
79 5 lần quay 26/01/2021
80 6 lần quay 19/01/2021
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 12 lần quay 08/12/2020
83 7 lần quay 12/01/2021
84 1 lần quay 23/02/2021
85 12 lần quay 08/12/2020
86 3 lần quay 09/02/2021
87 4 lần quay 02/02/2021
88 2 lần quay 16/02/2021
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 3 lần quay 09/02/2021
91 1 lần quay 23/02/2021
92 11 lần quay 15/12/2020
93 4 lần quay 02/02/2021
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
95 2 lần quay 16/02/2021
96 1 lần quay 23/02/2021
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 9 lần quay 29/12/2020
99 5 lần quay 26/01/2021