Thống kê XSVT 00 - 99

Thống kê XSVT 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Vũng Tàu 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Vũng Tàu từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 10 lần quay 22/09/2020
01 1 lần quay 24/11/2020
02 9 lần quay 29/09/2020
03 17 lần quay 04/08/2020
04 10 lần quay 22/09/2020
05 1 lần quay 24/11/2020
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 1 lần quay 24/11/2020
09 18 lần quay 28/07/2020
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 1 lần quay 24/11/2020
12 8 lần quay 06/10/2020
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 22 lần quay 30/06/2020
15 4 lần quay 03/11/2020
16 6 lần quay 20/10/2020
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 14 lần quay 25/08/2020
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 1 lần quay 24/11/2020
21 4 lần quay 03/11/2020
22 10 lần quay 22/09/2020
23 4 lần quay 03/11/2020
24 2 lần quay 17/11/2020
25 7 lần quay 13/10/2020
26 2 lần quay 17/11/2020
27 10 lần quay 22/09/2020
28 2 lần quay 17/11/2020
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 2 lần quay 17/11/2020
31 22 lần quay 30/06/2020
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 2 lần quay 17/11/2020
34 5 lần quay 27/10/2020
35 4 lần quay 03/11/2020
36 14 lần quay 25/08/2020
37 2 lần quay 17/11/2020
38 6 lần quay 20/10/2020
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 1 lần quay 24/11/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 2 lần quay 17/11/2020
43 6 lần quay 20/10/2020
44 3 lần quay 10/11/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 1 lần quay 24/11/2020
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 1 lần quay 24/11/2020
49 2 lần quay 17/11/2020
50 2 lần quay 17/11/2020
51 3 lần quay 10/11/2020
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 5 lần quay 27/10/2020
54 1 lần quay 24/11/2020
55 5 lần quay 27/10/2020
56 2 lần quay 17/11/2020
57 11 lần quay 15/09/2020
58 18 lần quay 28/07/2020
59 4 lần quay 03/11/2020
60 4 lần quay 03/11/2020
61 4 lần quay 03/11/2020
62 3 lần quay 10/11/2020
63 17 lần quay 04/08/2020
64 3 lần quay 10/11/2020
65 7 lần quay 13/10/2020
66 2 lần quay 17/11/2020
67 8 lần quay 06/10/2020
68 12 lần quay 08/09/2020
69 4 lần quay 03/11/2020
70 7 lần quay 13/10/2020
71 1 lần quay 24/11/2020
72 8 lần quay 06/10/2020
73 8 lần quay 06/10/2020
74 10 lần quay 22/09/2020
75 4 lần quay 03/11/2020
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 15 lần quay 18/08/2020
80 5 lần quay 27/10/2020
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 2 lần quay 17/11/2020
83 12 lần quay 08/09/2020
84 1 lần quay 24/11/2020
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 12 lần quay 08/09/2020
87 2 lần quay 17/11/2020
88 11 lần quay 15/09/2020
89 8 lần quay 06/10/2020
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 1 lần quay 24/11/2020
93 5 lần quay 27/10/2020
94 9 lần quay 29/09/2020
95 3 lần quay 10/11/2020
96 3 lần quay 10/11/2020
97 1 lần quay 24/11/2020
98 4 lần quay 03/11/2020
99 3 lần quay 10/11/2020