Thống kê XSVT 00 - 99

Thống kê XSVT 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Vũng Tàu 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Vũng Tàu từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 9 lần quay 14/07/2020
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 6 lần quay 04/08/2020
03 6 lần quay 04/08/2020
04 5 lần quay 11/08/2020
05 3 lần quay 25/08/2020
06 5 lần quay 11/08/2020
07 16 lần quay 26/05/2020
08 4 lần quay 18/08/2020
09 7 lần quay 28/07/2020
10 4 lần quay 18/08/2020
11 5 lần quay 11/08/2020
12 4 lần quay 18/08/2020
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 11 lần quay 30/06/2020
15 6 lần quay 04/08/2020
16 1 lần quay 08/09/2020
17 6 lần quay 04/08/2020
18 3 lần quay 25/08/2020
19 3 lần quay 25/08/2020
20 1 lần quay 08/09/2020
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 7 lần quay 28/07/2020
24 2 lần quay 01/09/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 5 lần quay 11/08/2020
27 5 lần quay 11/08/2020
28 4 lần quay 18/08/2020
29 1 lần quay 08/09/2020
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 11 lần quay 30/06/2020
32 2 lần quay 01/09/2020
33 1 lần quay 08/09/2020
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 3 lần quay 25/08/2020
36 3 lần quay 25/08/2020
37 5 lần quay 11/08/2020
38 6 lần quay 04/08/2020
39 13 lần quay 16/06/2020
40 2 lần quay 01/09/2020
41 13 lần quay 16/06/2020
42 5 lần quay 11/08/2020
43 9 lần quay 14/07/2020
44 2 lần quay 01/09/2020
45 27 lần quay 11/02/2020
46 1 lần quay 08/09/2020
47 2 lần quay 01/09/2020
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 8 lần quay 21/07/2020
50 3 lần quay 25/08/2020
51 3 lần quay 25/08/2020
52 3 lần quay 25/08/2020
53 11 lần quay 30/06/2020
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 3 lần quay 25/08/2020
56 2 lần quay 01/09/2020
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 7 lần quay 28/07/2020
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 16 lần quay 26/05/2020
61 5 lần quay 11/08/2020
62 4 lần quay 18/08/2020
63 6 lần quay 04/08/2020
64 3 lần quay 25/08/2020
65 4 lần quay 18/08/2020
66 7 lần quay 28/07/2020
67 9 lần quay 14/07/2020
68 1 lần quay 08/09/2020
69 6 lần quay 04/08/2020
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 4 lần quay 18/08/2020
72 1 lần quay 08/09/2020
73 3 lần quay 25/08/2020
74 5 lần quay 11/08/2020
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 1 lần quay 08/09/2020
77 1 lần quay 08/09/2020
78 3 lần quay 25/08/2020
79 4 lần quay 18/08/2020
80 2 lần quay 01/09/2020
81 11 lần quay 30/06/2020
82 2 lần quay 01/09/2020
83 1 lần quay 08/09/2020
84 6 lần quay 04/08/2020
85 2 lần quay 01/09/2020
86 1 lần quay 08/09/2020
87 12 lần quay 23/06/2020
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 4 lần quay 18/08/2020
90 25 lần quay 25/02/2020
91 1 lần quay 08/09/2020
92 5 lần quay 11/08/2020
93 8 lần quay 21/07/2020
94 1 lần quay 08/09/2020
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 2 lần quay 01/09/2020
98 12 lần quay 23/06/2020
99 1 lần quay 08/09/2020