XSHCM 30 Ngày - Kết Quả XSHCM 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 23/10/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 23/10/2021
G.8 91
G.7 631
G.6 8007 6125 1909
G.5 5024
G.4 42338 05116 86520 12643 95692 71048 74235
G.3 65156 39751
G.2 92695
G.1 55565
ĐB 749782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 5/7/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 5/7/2021
G.8 54
G.7 546
G.6 5488 9218 8403
G.5 3629
G.4 08158 71260 87652 11529 63707 54402 72607
G.3 75030 81061
G.2 73298
G.1 32520
ĐB 472296
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 3/7/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 3/7/2021
G.8 92
G.7 697
G.6 5758 7479 3907
G.5 1736
G.4 44925 58228 39503 75956 71478 49975 82152
G.3 57839 84380
G.2 32995
G.1 01660
ĐB 643631
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 28/6/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 28/6/2021
G.8 69
G.7 413
G.6 2327 4799 3058
G.5 9717
G.4 34272 17647 86245 13458 49247 51822 86166
G.3 95699 82845
G.2 15898
G.1 23029
ĐB 830771
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 26/6/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 26/6/2021
G.8 26
G.7 143
G.6 6910 1667 6594
G.5 8580
G.4 33720 90132 53727 78229 99988 76582 05132
G.3 37542 63283
G.2 19928
G.1 91886
ĐB 108196
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 21/6/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 21/6/2021
G.8 66
G.7 205
G.6 2705 9030 7944
G.5 8227
G.4 90510 07492 61888 52573 38138 58514 46855
G.3 35538 14870
G.2 60803
G.1 33208
ĐB 373557
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 19/6/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 19/6/2021
G.8 68
G.7 164
G.6 5490 1672 7159
G.5 6198
G.4 20399 15976 61345 32703 07790 12787 14289
G.3 53233 05269
G.2 69334
G.1 01152
ĐB 664980
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 14/6/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 14/6/2021
G.8 40
G.7 161
G.6 9867 7393 1212
G.5 0141
G.4 97508 77506 86064 74161 86971 90560 23536
G.3 75585 03527
G.2 97226
G.1 79195
ĐB 546072
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 12/6/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 12/6/2021
G.8 04
G.7 188
G.6 2763 1913 7957
G.5 9506
G.4 27987 47741 63069 31967 26228 18272 45361
G.3 97087 32917
G.2 82353
G.1 61608
ĐB 062117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 7/6/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 7/6/2021
G.8 88
G.7 630
G.6 5324 1013 5063
G.5 4785
G.4 56091 00410 66639 79546 67125 48971 17006
G.3 13757 78493
G.2 07611
G.1 30906
ĐB 633890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 5/6/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 5/6/2021
G.8 51
G.7 922
G.6 9995 9535 8800
G.5 8738
G.4 35768 72465 40475 62780 79385 82727 07339
G.3 57555 36463
G.2 13347
G.1 90825
ĐB 301978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 31/5/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 31/5/2021
G.8 42
G.7 420
G.6 1928 7375 7257
G.5 4526
G.4 61435 73883 19392 70474 71134 28260 46570
G.3 89924 61128
G.2 51044
G.1 54543
ĐB 237960
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 29/5/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 29/5/2021
G.8 47
G.7 394
G.6 4762 9308 1708
G.5 2209
G.4 39268 98476 56237 02578 77467 54227 60307
G.3 57477 89042
G.2 56998
G.1 24205
ĐB 561270
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 24/5/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 24/5/2021
G.8 57
G.7 390
G.6 5911 0210 2435
G.5 2337
G.4 68337 36475 19007 93582 36501 66087 04334
G.3 72163 53302
G.2 71326
G.1 72599
ĐB 705121
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 22/5/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 22/5/2021
G.8 31
G.7 241
G.6 6104 7268 3768
G.5 9611
G.4 34706 74143 64399 61006 62935 74515 30075
G.3 51168 42579
G.2 99307
G.1 21049
ĐB 095548
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 17/5/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 17/5/2021
G.8 35
G.7 433
G.6 5415 1884 1229
G.5 3379
G.4 29581 64358 17331 09711 87588 57989 19091
G.3 34211 02429
G.2 93874
G.1 05037
ĐB 168761
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 15/5/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 15/5/2021
G.8 53
G.7 211
G.6 7652 6398 9818
G.5 6983
G.4 24659 74459 40782 95475 79349 30477 34636
G.3 29405 64970
G.2 04671
G.1 68391
ĐB 323053
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 10/5/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 10/5/2021
G.8 26
G.7 384
G.6 8780 6146 7132
G.5 9152
G.4 85331 14171 17163 32153 62970 71269 38560
G.3 92929 57915
G.2 03254
G.1 52214
ĐB 333878
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 8/5/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 8/5/2021
G.8 79
G.7 418
G.6 8262 8049 4999
G.5 2549
G.4 77645 55451 71546 82520 09878 27795 61975
G.3 01753 07113
G.2 21704
G.1 24518
ĐB 807073
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 3/5/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 3/5/2021
G.8 57
G.7 230
G.6 3716 0110 4432
G.5 4335
G.4 70795 84128 19524 05066 88548 80281 21503
G.3 66923 86790
G.2 43508
G.1 16666
ĐB 349046
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 1/5/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 1/5/2021
G.8 32
G.7 798
G.6 4692 7245 9191
G.5 4272
G.4 18068 18835 14969 30502 91466 56585 19296
G.3 05951 27173
G.2 91077
G.1 79095
ĐB 971634
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 26/4/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 26/4/2021
G.8 27
G.7 430
G.6 4416 8436 4149
G.5 2871
G.4 66941 75532 15723 30953 48133 24864 86403
G.3 00314 94737
G.2 84370
G.1 08297
ĐB 744616
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 24/4/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 24/4/2021
G.8 86
G.7 021
G.6 0533 0697 4880
G.5 5314
G.4 06254 31692 34514 30000 46118 34829 09218
G.3 10185 30658
G.2 92009
G.1 17611
ĐB 760273
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 19/4/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 19/4/2021
G.8 89
G.7 910
G.6 4291 1661 2822
G.5 5303
G.4 51122 74574 79971 04314 56794 83760 62225
G.3 25027 62044
G.2 08179
G.1 93126
ĐB 566558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 17/4/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 17/4/2021
G.8 72
G.7 436
G.6 7263 6038 1492
G.5 1447
G.4 67221 61957 62331 45474 35425 66489 83995
G.3 21253 63542
G.2 30851
G.1 91036
ĐB 601679
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 12/4/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 12/4/2021
G.8 67
G.7 914
G.6 6205 9006 7868
G.5 0299
G.4 12765 37524 81654 06493 43071 64715 80248
G.3 19120 94749
G.2 86783
G.1 59941
ĐB 266470
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 10/4/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 10/4/2021
G.8 11
G.7 833
G.6 6042 0354 9946
G.5 6185
G.4 91553 26545 39987 38269 07584 36917 80181
G.3 21235 69611
G.2 90198
G.1 21834
ĐB 481593
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 5/4/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 5/4/2021
G.8 16
G.7 254
G.6 0121 6886 7986
G.5 7454
G.4 08128 99773 08541 20778 16372 64295 36207
G.3 11992 50430
G.2 08806
G.1 01856
ĐB 361554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 3/4/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 3/4/2021
G.8 85
G.7 946
G.6 7690 3115 8099
G.5 0439
G.4 81086 36786 57920 93808 02194 54849 74208
G.3 58286 12340
G.2 38492
G.1 03281
ĐB 670845
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 29/3/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 29/3/2021
G.8 50
G.7 964
G.6 1369 0311 0506
G.5 1043
G.4 45536 71878 75713 39913 56989 39244 24181
G.3 55331 18081
G.2 28485
G.1 85674
ĐB 989963
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Hồ Chí Minh

XSHCM 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSHCM 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSHCM trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.