XSHCM 30 Ngày - Kết Quả XSHCM 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 19/4/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 19/4/2021
G.8 89
G.7 910
G.6 4291 1661 2822
G.5 5303
G.4 51122 74574 79971 04314 56794 83760 62225
G.3 25027 62044
G.2 08179
G.1 93126
ĐB 566558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 17/4/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 17/4/2021
G.8 72
G.7 436
G.6 7263 6038 1492
G.5 1447
G.4 67221 61957 62331 45474 35425 66489 83995
G.3 21253 63542
G.2 30851
G.1 91036
ĐB 601679
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 12/4/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 12/4/2021
G.8 67
G.7 914
G.6 6205 9006 7868
G.5 0299
G.4 12765 37524 81654 06493 43071 64715 80248
G.3 19120 94749
G.2 86783
G.1 59941
ĐB 266470
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 10/4/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 10/4/2021
G.8 11
G.7 833
G.6 6042 0354 9946
G.5 6185
G.4 91553 26545 39987 38269 07584 36917 80181
G.3 21235 69611
G.2 90198
G.1 21834
ĐB 481593
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 5/4/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 5/4/2021
G.8 16
G.7 254
G.6 0121 6886 7986
G.5 7454
G.4 08128 99773 08541 20778 16372 64295 36207
G.3 11992 50430
G.2 08806
G.1 01856
ĐB 361554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 3/4/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 3/4/2021
G.8 85
G.7 946
G.6 7690 3115 8099
G.5 0439
G.4 81086 36786 57920 93808 02194 54849 74208
G.3 58286 12340
G.2 38492
G.1 03281
ĐB 670845
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 29/3/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 29/3/2021
G.8 50
G.7 964
G.6 1369 0311 0506
G.5 1043
G.4 45536 71878 75713 39913 56989 39244 24181
G.3 55331 18081
G.2 28485
G.1 85674
ĐB 989963
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 27/3/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 27/3/2021
G.8 61
G.7 574
G.6 2670 2006 5292
G.5 3430
G.4 92874 82405 63219 16871 31765 20483 70325
G.3 89948 42785
G.2 39118
G.1 88781
ĐB 039862
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 22/3/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 22/3/2021
G.8 96
G.7 626
G.6 6859 1788 5596
G.5 9470
G.4 77732 16067 34239 59793 30316 70468 68504
G.3 08553 55909
G.2 56468
G.1 13619
ĐB 554890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 20/3/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 20/3/2021
G.8 72
G.7 273
G.6 0090 2319 7055
G.5 6653
G.4 95177 68940 70696 01334 43228 38433 29684
G.3 02017 71590
G.2 14895
G.1 75058
ĐB 701332
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 15/3/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 15/3/2021
G.8 63
G.7 243
G.6 0071 1867 1876
G.5 3237
G.4 50043 82103 75410 63234 51278 60569 70129
G.3 57385 86024
G.2 10664
G.1 15418
ĐB 387903
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 13/3/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 13/3/2021
G.8 65
G.7 279
G.6 1642 9437 4511
G.5 5600
G.4 35406 45590 79501 66088 92358 01473 35276
G.3 26255 74490
G.2 15884
G.1 62636
ĐB 320441
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 8/3/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 8/3/2021
G.8 64
G.7 000
G.6 7179 1630 6937
G.5 0964
G.4 98739 66845 86589 20115 58555 31450 16304
G.3 57991 82614
G.2 66732
G.1 68186
ĐB 527556
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 6/3/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 6/3/2021
G.8 55
G.7 862
G.6 8323 7793 1281
G.5 7477
G.4 97704 43421 23511 13149 41374 55624 84772
G.3 15118 06547
G.2 08668
G.1 63633
ĐB 514750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 1/3/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 1/3/2021
G.8 15
G.7 273
G.6 9327 6022 9019
G.5 1636
G.4 23371 74160 42730 48603 60509 86404 97037
G.3 31158 10215
G.2 71448
G.1 80451
ĐB 000507
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 27/2/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 27/2/2021
G.8 29
G.7 895
G.6 6967 1703 2465
G.5 6721
G.4 54111 93144 16876 92829 55975 90172 80837
G.3 04049 73555
G.2 41254
G.1 22578
ĐB 376616
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 22/2/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 22/2/2021
G.8 25
G.7 894
G.6 9050 9639 0790
G.5 1764
G.4 70494 83127 10371 00012 76269 57288 00036
G.3 06486 35244
G.2 68636
G.1 98007
ĐB 594003
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 20/2/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 20/2/2021
G.8 26
G.7 807
G.6 0907 8765 7529
G.5 0925
G.4 87033 63343 69754 32062 44910 08318 75885
G.3 78688 02493
G.2 96823
G.1 52110
ĐB 001723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 15/2/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 15/2/2021
G.8 52
G.7 458
G.6 1530 5196 4456
G.5 4429
G.4 38172 88029 61826 94869 50073 21718 63169
G.3 20166 85579
G.2 49575
G.1 83922
ĐB 569356
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 13/2/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 13/2/2021
G.8 33
G.7 789
G.6 8203 8964 1197
G.5 5336
G.4 16097 20404 53589 63340 01982 84821 97736
G.3 30527 26707
G.2 62044
G.1 72420
ĐB 346015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 8/2/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 8/2/2021
G.8 73
G.7 711
G.6 6308 3409 7873
G.5 5700
G.4 75778 46773 41235 44775 22681 59093 92033
G.3 88973 93760
G.2 67790
G.1 94856
ĐB 502117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 6/2/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 6/2/2021
G.8 14
G.7 519
G.6 4105 9528 7678
G.5 8254
G.4 59392 08342 78720 78075 14692 73513 65585
G.3 09862 83242
G.2 55007
G.1 90406
ĐB 530464
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 1/2/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 1/2/2021
G.8 80
G.7 115
G.6 6820 9332 9013
G.5 5348
G.4 19754 83442 81350 36206 86234 77258 66479
G.3 59402 81165
G.2 33303
G.1 08207
ĐB 722174
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 30/1/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 30/1/2021
G.8 50
G.7 381
G.6 8997 8935 5629
G.5 2088
G.4 26237 83912 18839 31530 05082 96847 53799
G.3 84098 87798
G.2 97968
G.1 64469
ĐB 034031
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 25/1/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 25/1/2021
G.8 24
G.7 842
G.6 0818 5602 3784
G.5 2871
G.4 52245 18337 19852 24244 02294 61708 21180
G.3 80895 39446
G.2 60660
G.1 53509
ĐB 145583
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 23/1/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 23/1/2021
G.8 19
G.7 261
G.6 7653 5615 1046
G.5 0078
G.4 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298
G.3 51420 68826
G.2 86955
G.1 97821
ĐB 705683
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 18/1/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 18/1/2021
G.8 64
G.7 349
G.6 9684 5220 0584
G.5 0521
G.4 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517
G.3 79682 68014
G.2 52279
G.1 10127
ĐB 777204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 16/1/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 16/1/2021
G.8 89
G.7 511
G.6 9316 4193 2075
G.5 5263
G.4 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884
G.3 58446 90985
G.2 05166
G.1 47776
ĐB 021628
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 11/1/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 11/1/2021
G.8 53
G.7 040
G.6 6075 8076 2899
G.5 3588
G.4 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306
G.3 14276 45418
G.2 83509
G.1 27479
ĐB 953126
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 9/1/2021

Giải XSHCM
»
XSHCM 9/1/2021
G.8 12
G.7 339
G.6 6653 4861 3807
G.5 2599
G.4 56533 27886 55899 18600 97026 45460 51488
G.3 18449 26401
G.2 40217
G.1 69065
ĐB 160248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Hồ Chí Minh

XSHCM 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSHCM 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSHCM trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.