XSDNG 30 Ngày - Kết Quả XSDNG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 17/4/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 17/4/2021
G.8 19
G.7 145
G.6 8273 9372 6709
G.5 9046
G.4 39083 79184 01489 12099 93217 02282 71397
G.3 74667 10844
G.2 08039
G.1 03918
ĐB 030891
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 14/4/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 14/4/2021
G.8 14
G.7 434
G.6 5551 4332 9691
G.5 6838
G.4 52583 72196 29376 32619 01470 15938 66183
G.3 17655 02920
G.2 40157
G.1 76597
ĐB 894278
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 10/4/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 10/4/2021
G.8 52
G.7 835
G.6 9902 4970 1129
G.5 2076
G.4 13444 23727 04826 57789 07987 67572 91431
G.3 03163 97956
G.2 93324
G.1 22077
ĐB 085401
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 7/4/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 7/4/2021
G.8 04
G.7 962
G.6 3034 8848 6679
G.5 0926
G.4 59270 74060 89148 89668 07732 19966 19806
G.3 29348 92180
G.2 69766
G.1 60187
ĐB 475497
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 3/4/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 3/4/2021
G.8 39
G.7 354
G.6 6144 2745 7767
G.5 9558
G.4 04245 65021 06260 31049 57996 07555 04285
G.3 78977 78314
G.2 26174
G.1 32380
ĐB 045532
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 31/3/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 31/3/2021
G.8 19
G.7 598
G.6 4592 9894 7854
G.5 0582
G.4 51261 61985 34644 07808 53504 11797 96142
G.3 93932 39126
G.2 72510
G.1 83487
ĐB 926725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 27/3/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 27/3/2021
G.8 90
G.7 357
G.6 2778 1869 2363
G.5 2384
G.4 71363 78033 84771 30850 04434 40940 94577
G.3 55378 57219
G.2 02933
G.1 60686
ĐB 122369
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 24/3/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 24/3/2021
G.8 89
G.7 127
G.6 6374 5610 1818
G.5 0975
G.4 82955 80868 92946 96895 14426 38480 27709
G.3 85032 77815
G.2 38299
G.1 72927
ĐB 776113
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 20/3/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 20/3/2021
G.8 27
G.7 573
G.6 4370 5931 6205
G.5 1785
G.4 94019 71991 37456 35163 83473 24944 64769
G.3 25900 23402
G.2 77725
G.1 88439
ĐB 446544
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 17/3/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 17/3/2021
G.8 46
G.7 980
G.6 7682 0397 6517
G.5 7254
G.4 43299 55274 12134 79565 92494 32230 92285
G.3 08057 92141
G.2 87807
G.1 75202
ĐB 585423
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 13/3/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 13/3/2021
G.8 03
G.7 439
G.6 2799 2249 0601
G.5 5797
G.4 11665 41206 13989 26124 79903 44176 52164
G.3 24443 77719
G.2 25329
G.1 59821
ĐB 405857
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 10/3/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 10/3/2021
G.8 16
G.7 180
G.6 8843 1543 8996
G.5 2479
G.4 26595 95981 59356 43467 50601 59197 59554
G.3 96020 98034
G.2 33991
G.1 53882
ĐB 680082
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 6/3/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 6/3/2021
G.8 56
G.7 878
G.6 2648 2662 8193
G.5 4979
G.4 22492 21282 66164 82582 76640 46639 50563
G.3 97395 49810
G.2 72465
G.1 58566
ĐB 017250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 3/3/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 3/3/2021
G.8 04
G.7 921
G.6 7683 5506 7311
G.5 2147
G.4 34305 38752 54537 19812 86324 34390 65971
G.3 65165 96191
G.2 25388
G.1 21619
ĐB 974173
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 27/2/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 27/2/2021
G.8 76
G.7 612
G.6 2053 4860 8654
G.5 9734
G.4 10458 10246 09336 52418 23913 56346 83635
G.3 16097 13502
G.2 35455
G.1 69493
ĐB 515085
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 24/2/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 24/2/2021
G.8 85
G.7 807
G.6 8753 8578 8171
G.5 4468
G.4 66502 44713 20948 93653 97141 30843 45094
G.3 96420 87778
G.2 76584
G.1 42758
ĐB 267051
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 20/2/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 20/2/2021
G.8 02
G.7 242
G.6 7322 3562 2548
G.5 6545
G.4 31091 79115 79545 31527 03455 30692 79316
G.3 17300 82534
G.2 98588
G.1 18037
ĐB 555802
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 17/2/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 17/2/2021
G.8 96
G.7 667
G.6 3910 9484 0158
G.5 0934
G.4 53262 51926 97214 93000 05068 05803 66982
G.3 14512 98642
G.2 73994
G.1 60494
ĐB 322589
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 13/2/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 13/2/2021
G.8 48
G.7 592
G.6 5901 5737 4040
G.5 8693
G.4 07381 42579 63496 55677 53404 32672 66333
G.3 05065 96583
G.2 31505
G.1 24445
ĐB 262891
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 10/2/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 10/2/2021
G.8 08
G.7 358
G.6 4115 0705 8851
G.5 5794
G.4 49142 82233 96864 17625 54097 66645 59652
G.3 35266 68827
G.2 73699
G.1 05177
ĐB 625143
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 6/2/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 6/2/2021
G.8 96
G.7 436
G.6 7950 2404 3142
G.5 0060
G.4 41796 73067 95072 71021 56475 74440 91837
G.3 48640 58797
G.2 02978
G.1 07003
ĐB 548102
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 3/2/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 3/2/2021
G.8 08
G.7 627
G.6 7550 0794 0500
G.5 8129
G.4 04564 09973 41275 51114 86982 18117 85297
G.3 21451 34855
G.2 86252
G.1 12119
ĐB 634263
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 30/1/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 30/1/2021
G.8 13
G.7 512
G.6 5793 3616 8887
G.5 7129
G.4 82440 47052 10272 66288 96580 53366 32101
G.3 06906 64470
G.2 91389
G.1 72380
ĐB 995913
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 27/1/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 27/1/2021
G.8 01
G.7 997
G.6 2456 6175 4416
G.5 7008
G.4 26947 63449 79524 60822 85238 56683 97627
G.3 59518 85723
G.2 94628
G.1 21320
ĐB 050697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 23/1/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 23/1/2021
G.8 81
G.7 870
G.6 7159 3248 7230
G.5 4828
G.4 16137 93823 98892 74866 63777 61750 37736
G.3 89648 68246
G.2 10661
G.1 15179
ĐB 198182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 20/1/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 20/1/2021
G.8 29
G.7 336
G.6 9516 9162 7233
G.5 9910
G.4 10743 18367 23014 54849 45059 02362 03103
G.3 62214 43127
G.2 08540
G.1 96804
ĐB 154152
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 16/1/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 16/1/2021
G.8 42
G.7 024
G.6 4141 2308 6128
G.5 0997
G.4 97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703
G.3 98283 44378
G.2 24808
G.1 68119
ĐB 729537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 13/1/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 13/1/2021
G.8 58
G.7 057
G.6 8714 4714 8862
G.5 1114
G.4 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870
G.3 62287 92163
G.2 49754
G.1 10277
ĐB 351910
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 9/1/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 9/1/2021
G.8 22
G.7 017
G.6 9100 9066 2862
G.5 5401
G.4 98864 45558 99906 13269 75965 79993 67278
G.3 14926 43947
G.2 28584
G.1 26351
ĐB 342110
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 6/1/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 6/1/2021
G.8 81
G.7 112
G.6 7989 5121 6280
G.5 0998
G.4 49440 16551 15279 98564 04120 30463 46077
G.3 00386 17596
G.2 14028
G.1 83227
ĐB 062301
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Đà Nẵng

XSDNG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Đà Nẵng 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSDNG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Đà Nẵng 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSDNG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.