XSDNG 30 Ngày - Kết Quả XSDNG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 14/5/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 14/5/2022
G.8 56
G.7 591
G.6 7479 4247 1944
G.5 6898
G.4 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270
G.3 11094 40212
G.2 00877
G.1 40654
ĐB 512793
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 11/5/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 11/5/2022
G.8 93
G.7 415
G.6 9055 5514 3547
G.5 0322
G.4 96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416
G.3 43649 02529
G.2 18365
G.1 24790
ĐB 828046
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 7/5/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 7/5/2022
G.8 08
G.7 218
G.6 6697 1208 3719
G.5 2858
G.4 66018 69055 93928 70869 12780 85280 66127
G.3 19168 52301
G.2 54632
G.1 26173
ĐB 027769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 4/5/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 4/5/2022
G.8 49
G.7 755
G.6 9713 8641 7574
G.5 3075
G.4 79857 39575 81340 57493 82591 71804 02080
G.3 71394 61856
G.2 62457
G.1 77232
ĐB 330108
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 30/4/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 30/4/2022
G.8 04
G.7 714
G.6 0557 8443 5278
G.5 2599
G.4 81382 07562 00059 29077 59133 40638 14288
G.3 38606 91778
G.2 61867
G.1 26096
ĐB 775659
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 27/4/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 27/4/2022
G.8 97
G.7 693
G.6 7981 8104 2230
G.5 1178
G.4 41598 29984 46664 75572 34631 91774 12290
G.3 46103 63930
G.2 18198
G.1 29288
ĐB 784144
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 23/4/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 23/4/2022
G.8 67
G.7 474
G.6 4777 6563 2754
G.5 7762
G.4 07135 77362 64609 38704 15642 13835 22550
G.3 90197 68701
G.2 28515
G.1 14507
ĐB 057488
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 20/4/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 20/4/2022
G.8 74
G.7 423
G.6 5353 9460 9431
G.5 7325
G.4 22251 40824 65920 38354 54630 25458 32381
G.3 36868 82548
G.2 21634
G.1 62060
ĐB 350639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 16/4/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 16/4/2022
G.8 33
G.7 071
G.6 3312 7765 8943
G.5 1548
G.4 43513 89875 84166 62031 76133 73074 17605
G.3 90210 16977
G.2 82035
G.1 66271
ĐB 957353
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 13/4/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 13/4/2022
G.8 57
G.7 239
G.6 0157 7556 0675
G.5 9684
G.4 79127 26759 34663 12941 50543 64923 40017
G.3 01062 19266
G.2 90903
G.1 48082
ĐB 119564
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 9/4/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 9/4/2022
G.8 49
G.7 946
G.6 1949 2318 0771
G.5 1197
G.4 01765 72797 58432 84088 02298 32377 83034
G.3 03270 63178
G.2 07317
G.1 12256
ĐB 995169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 6/4/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 6/4/2022
G.8 36
G.7 293
G.6 8128 2028 9665
G.5 7321
G.4 43256 88502 84615 60969 77286 22616 99042
G.3 75954 03871
G.2 40031
G.1 36435
ĐB 936017
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 2/4/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 2/4/2022
G.8 59
G.7 494
G.6 4128 7593 3151
G.5 0895
G.4 00621 52883 57974 10697 28919 12093 18007
G.3 73064 49572
G.2 22945
G.1 69600
ĐB 641990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 30/3/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 30/3/2022
G.8 45
G.7 838
G.6 2488 9295 7753
G.5 7161
G.4 54096 01899 89311 35979 55491 44755 75878
G.3 19583 85602
G.2 60139
G.1 12057
ĐB 990332
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 26/3/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 26/3/2022
G.8 09
G.7 292
G.6 8644 7841 0719
G.5 7321
G.4 80522 17110 17097 09054 40467 20976 51303
G.3 56921 74346
G.2 22087
G.1 89535
ĐB 165869
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 23/3/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 23/3/2022
G.8 99
G.7 384
G.6 1932 7963 0882
G.5 9408
G.4 77379 49765 16278 55325 03195 37882 54410
G.3 07297 06939
G.2 96349
G.1 84193
ĐB 877926
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 19/3/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 19/3/2022
G.8 69
G.7 718
G.6 6049 6418 8600
G.5 4980
G.4 34940 07852 77970 63368 98186 83119 98518
G.3 30783 33605
G.2 66586
G.1 49393
ĐB 831282
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 16/3/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 16/3/2022
G.8 31
G.7 398
G.6 6850 0737 0785
G.5 4061
G.4 44897 52787 14006 28740 80872 53719 67567
G.3 45787 81765
G.2 35072
G.1 31814
ĐB 618135
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 12/3/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 12/3/2022
G.8 74
G.7 765
G.6 5369 1954 9410
G.5 5681
G.4 59337 40436 91721 85735 14441 01788 67652
G.3 49251 54283
G.2 17220
G.1 40855
ĐB 704975
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 9/3/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 9/3/2022
G.8 08
G.7 597
G.6 0803 2030 5163
G.5 5354
G.4 69499 76331 81453 81142 00851 11031 74990
G.3 25506 76883
G.2 40639
G.1 01908
ĐB 439348
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 5/3/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 5/3/2022
G.8 14
G.7 795
G.6 5055 4506 1189
G.5 4586
G.4 91715 53904 98657 61788 32292 97552 09128
G.3 15294 04507
G.2 24427
G.1 35540
ĐB 620340
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 2/3/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 2/3/2022
G.8 35
G.7 833
G.6 2716 0016 8119
G.5 6685
G.4 27551 04152 04813 82434 14550 29515 91779
G.3 06300 73748
G.2 80511
G.1 99343
ĐB 030928
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 26/2/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 26/2/2022
G.8 58
G.7 331
G.6 2792 0512 5612
G.5 3394
G.4 00984 09354 75671 37409 98417 63217 05052
G.3 03202 56848
G.2 16406
G.1 95525
ĐB 315328
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 23/2/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 23/2/2022
G.8 73
G.7 802
G.6 4116 4785 7527
G.5 7400
G.4 62332 21118 95361 25745 52232 42773 94448
G.3 63294 71619
G.2 18732
G.1 13180
ĐB 936444
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 19/2/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 19/2/2022
G.8 97
G.7 748
G.6 8178 8485 7201
G.5 1869
G.4 12074 58197 99546 43089 42471 58418 65614
G.3 04503 11659
G.2 93889
G.1 48439
ĐB 554573
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 16/2/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 16/2/2022
G.8 94
G.7 297
G.6 5514 7018 4606
G.5 3858
G.4 90085 21405 71435 63675 28199 59593 02992
G.3 26367 02890
G.2 32398
G.1 68801
ĐB 583586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 12/2/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 12/2/2022
G.8 16
G.7 274
G.6 9983 3270 3042
G.5 7062
G.4 25942 75284 92429 05004 58256 52705 90178
G.3 20776 05302
G.2 70606
G.1 72903
ĐB 277661
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 9/2/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 9/2/2022
G.8 14
G.7 819
G.6 9710 2232 3863
G.5 0416
G.4 16294 84079 23384 28529 65662 56476 18505
G.3 18962 47648
G.2 08100
G.1 59914
ĐB 246330
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 5/2/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 5/2/2022
G.8 25
G.7 793
G.6 3759 0203 3277
G.5 8679
G.4 43124 85649 02979 90733 66577 66529 87668
G.3 63459 86501
G.2 87171
G.1 50282
ĐB 841711
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 2/2/2022

Giải XSDNG
»
XSDNG 2/2/2022
G.8 96
G.7 472
G.6 7996 3782 9684
G.5 7839
G.4 21980 40009 69476 58977 44479 26092 10907
G.3 33506 97063
G.2 98925
G.1 26744
ĐB 508818
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Đà Nẵng

XSDNG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Đà Nẵng 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSDNG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Đà Nẵng 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSDNG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.