XSQT 30 Ngày - Kết Quả XSQT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 22/7/2021

Giải XSQT
»
XSQT 22/7/2021
G.8 53
G.7 729
G.6 0969 5129 6007
G.5 1114
G.4 86903 45454 49576 85922 28676 75275 43992
G.3 72478 19784
G.2 67078
G.1 31770
ĐB 455972
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 15/7/2021

Giải XSQT
»
XSQT 15/7/2021
G.8 48
G.7 582
G.6 6882 9461 8250
G.5 7259
G.4 46406 47468 59406 79717 97305 82136 81746
G.3 14384 91780
G.2 20959
G.1 56831
ĐB 035507
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 8/7/2021

Giải XSQT
»
XSQT 8/7/2021
G.8 80
G.7 004
G.6 0960 9524 1096
G.5 9110
G.4 24460 16163 96376 02930 87721 85285 84544
G.3 56469 77038
G.2 31065
G.1 71323
ĐB 943546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 1/7/2021

Giải XSQT
»
XSQT 1/7/2021
G.8 98
G.7 207
G.6 4850 4823 5159
G.5 1511
G.4 14616 37525 61588 26423 59450 07425 23215
G.3 16173 13773
G.2 07826
G.1 62720
ĐB 488924
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 24/6/2021

Giải XSQT
»
XSQT 24/6/2021
G.8 18
G.7 122
G.6 8034 3833 5136
G.5 6023
G.4 68743 26853 90306 16698 59228 88897 76535
G.3 09618 84409
G.2 69045
G.1 38921
ĐB 353112
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 17/6/2021

Giải XSQT
»
XSQT 17/6/2021
G.8 55
G.7 387
G.6 8503 5116 8871
G.5 8679
G.4 28140 33437 16210 45665 03258 08454 40499
G.3 04002 54558
G.2 06704
G.1 34821
ĐB 727599
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 10/6/2021

Giải XSQT
»
XSQT 10/6/2021
G.8 20
G.7 829
G.6 8737 2793 8990
G.5 0181
G.4 03202 52606 49533 07404 32518 51981 78352
G.3 72552 00522
G.2 68353
G.1 08974
ĐB 503143
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 3/6/2021

Giải XSQT
»
XSQT 3/6/2021
G.8 18
G.7 761
G.6 2349 6475 4619
G.5 5900
G.4 70785 93245 22405 65262 44512 40169 61142
G.3 27370 74688
G.2 09442
G.1 07667
ĐB 486219
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 27/5/2021

Giải XSQT
»
XSQT 27/5/2021
G.8 91
G.7 157
G.6 3387 2764 6401
G.5 5720
G.4 22213 68133 25625 25425 53358 02922 84991
G.3 62440 35836
G.2 54838
G.1 26886
ĐB 369712
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 20/5/2021

Giải XSQT
»
XSQT 20/5/2021
G.8 94
G.7 282
G.6 4436 9242 0030
G.5 4619
G.4 61734 17342 40996 25326 08660 78258 57043
G.3 69182 44721
G.2 27554
G.1 66622
ĐB 946384
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 13/5/2021

Giải XSQT
»
XSQT 13/5/2021
G.8 60
G.7 974
G.6 6239 8974 1353
G.5 5037
G.4 68731 36720 24333 13465 40207 29524 95494
G.3 43416 35602
G.2 71157
G.1 30209
ĐB 189202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 6/5/2021

Giải XSQT
»
XSQT 6/5/2021
G.8 30
G.7 571
G.6 8049 1847 7988
G.5 5840
G.4 74668 99386 72153 82092 56635 02918 71047
G.3 75056 24313
G.2 70812
G.1 36310
ĐB 534826
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 29/4/2021

Giải XSQT
»
XSQT 29/4/2021
G.8 61
G.7 440
G.6 8771 3938 8660
G.5 4460
G.4 32034 26381 23014 97637 74104 95021 98301
G.3 04105 52009
G.2 98918
G.1 58924
ĐB 380101
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 22/4/2021

Giải XSQT
»
XSQT 22/4/2021
G.8 08
G.7 890
G.6 8583 8530 3626
G.5 7089
G.4 09832 53038 97536 59230 67372 31213 00403
G.3 51354 35708
G.2 49643
G.1 50458
ĐB 411907
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 15/4/2021

Giải XSQT
»
XSQT 15/4/2021
G.8 57
G.7 737
G.6 1664 0620 2423
G.5 4835
G.4 39174 78546 08473 00100 71374 14724 89597
G.3 03706 07117
G.2 72437
G.1 38724
ĐB 642407
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 8/4/2021

Giải XSQT
»
XSQT 8/4/2021
G.8 71
G.7 697
G.6 9415 5412 9455
G.5 6684
G.4 72515 88610 12312 36225 61181 39266 36854
G.3 00769 80879
G.2 28204
G.1 90614
ĐB 783287
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 1/4/2021

Giải XSQT
»
XSQT 1/4/2021
G.8 90
G.7 139
G.6 1751 9126 0917
G.5 4318
G.4 10307 40915 52941 34496 50124 19605 56055
G.3 32251 08302
G.2 38279
G.1 95169
ĐB 834349
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 25/3/2021

Giải XSQT
»
XSQT 25/3/2021
G.8 82
G.7 390
G.6 5382 4113 2923
G.5 4729
G.4 80012 09816 63394 79248 61964 10617 38924
G.3 00404 79949
G.2 22828
G.1 34676
ĐB 698137
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 18/3/2021

Giải XSQT
»
XSQT 18/3/2021
G.8 65
G.7 315
G.6 6366 9565 0874
G.5 6629
G.4 40040 61232 28573 20757 60747 09870 03524
G.3 22274 90365
G.2 30080
G.1 41864
ĐB 013239
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 11/3/2021

Giải XSQT
»
XSQT 11/3/2021
G.8 82
G.7 904
G.6 5669 2799 6282
G.5 7182
G.4 69856 35497 09188 79366 76356 77849 94699
G.3 07305 33147
G.2 70352
G.1 25906
ĐB 059090
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 4/3/2021

Giải XSQT
»
XSQT 4/3/2021
G.8 01
G.7 261
G.6 9293 1477 5804
G.5 6488
G.4 43180 95429 34005 19857 59992 67190 15077
G.3 91101 41863
G.2 01300
G.1 29225
ĐB 472594
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 25/2/2021

Giải XSQT
»
XSQT 25/2/2021
G.8 43
G.7 261
G.6 9104 2718 9202
G.5 6275
G.4 80859 79367 75681 16128 46231 78373 69099
G.3 18865 93510
G.2 96283
G.1 46060
ĐB 692827
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 18/2/2021

Giải XSQT
»
XSQT 18/2/2021
G.8 06
G.7 425
G.6 9097 9490 1931
G.5 8256
G.4 87683 75804 83889 91890 69546 67149 86381
G.3 64343 01256
G.2 86197
G.1 19004
ĐB 552872
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 11/2/2021

Giải XSQT
»
XSQT 11/2/2021
G.8 39
G.7 535
G.6 0454 4751 9032
G.5 7560
G.4 40066 49395 58044 82435 89420 68049 65978
G.3 17477 17846
G.2 24720
G.1 43703
ĐB 102103
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 4/2/2021

Giải XSQT
»
XSQT 4/2/2021
G.8 53
G.7 884
G.6 7015 7726 0992
G.5 9963
G.4 34942 01014 76436 16652 35224 82636 62600
G.3 80298 73467
G.2 33334
G.1 20344
ĐB 093590
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 28/1/2021

Giải XSQT
»
XSQT 28/1/2021
G.8 63
G.7 559
G.6 6743 8847 3421
G.5 9581
G.4 07076 59936 56220 52424 84806 67787 11613
G.3 18674 43354
G.2 45027
G.1 88894
ĐB 920495
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 21/1/2021

Giải XSQT
»
XSQT 21/1/2021
G.8 52
G.7 069
G.6 0576 1168 2164
G.5 3906
G.4 59021 47597 92568 81998 61074 82292 78382
G.3 09620 62636
G.2 61393
G.1 70518
ĐB 016036
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 14/1/2021

Giải XSQT
»
XSQT 14/1/2021
G.8 81
G.7 671
G.6 8822 4588 2304
G.5 5366
G.4 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934
G.3 52275 05616
G.2 75336
G.1 04004
ĐB 414048
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 7/1/2021

Giải XSQT
»
XSQT 7/1/2021
G.8 72
G.7 193
G.6 3827 9333 5998
G.5 6352
G.4 22674 01900 17761 68279 31833 19377 49251
G.3 82848 25407
G.2 70655
G.1 78510
ĐB 112021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 31/12/2020

Giải XSQT
»
XSQT 31/12/2020
G.8 39
G.7 477
G.6 8678 5153 3931
G.5 7427
G.4 60033 61384 73061 42516 37749 19073 48301
G.3 97798 15233
G.2 73231
G.1 20012
ĐB 244187
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Quảng Trị

XSQT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Quảng Trị 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSQT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Quảng Trị 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSQT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.