XSTV 30 Ngày - Kết Quả XSTV 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 14/5/2021

Giải XSTV
»
XSTV 14/5/2021
G.8 80
G.7 596
G.6 7723 7108 2905
G.5 4124
G.4 75579 69251 19064 24861 69777 94185 03372
G.3 18345 98496
G.2 32502
G.1 38817
ĐB 797127
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 7/5/2021

Giải XSTV
»
XSTV 7/5/2021
G.8 43
G.7 663
G.6 3229 2437 3417
G.5 4846
G.4 96114 90357 53247 31123 76500 97822 28675
G.3 17678 77640
G.2 07696
G.1 09068
ĐB 092951
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 30/4/2021

Giải XSTV
»
XSTV 30/4/2021
G.8 99
G.7 620
G.6 3582 0788 1360
G.5 9609
G.4 96847 24945 23066 58958 88532 42323 70129
G.3 65347 63079
G.2 28451
G.1 74273
ĐB 326379
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 23/4/2021

Giải XSTV
»
XSTV 23/4/2021
G.8 98
G.7 119
G.6 6935 9206 3684
G.5 7102
G.4 77547 12382 52662 78987 13623 63521 42703
G.3 98883 97879
G.2 55617
G.1 33662
ĐB 322166
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 16/4/2021

Giải XSTV
»
XSTV 16/4/2021
G.8 51
G.7 124
G.6 8972 6769 7461
G.5 4498
G.4 44017 40362 52697 87058 14730 07651 82294
G.3 30568 66355
G.2 15905
G.1 76625
ĐB 857599
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 9/4/2021

Giải XSTV
»
XSTV 9/4/2021
G.8 16
G.7 850
G.6 9951 8843 6394
G.5 1549
G.4 08527 69601 95781 84275 91924 60545 70728
G.3 77689 29851
G.2 07900
G.1 43652
ĐB 948895
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 2/4/2021

Giải XSTV
»
XSTV 2/4/2021
G.8 72
G.7 489
G.6 9316 9904 9327
G.5 5781
G.4 27900 67682 76669 31716 97270 74677 25046
G.3 80753 83136
G.2 98334
G.1 89756
ĐB 243293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 26/3/2021

Giải XSTV
»
XSTV 26/3/2021
G.8 86
G.7 988
G.6 4223 0451 3665
G.5 1761
G.4 31068 06360 93390 25009 40141 41254 67782
G.3 68448 51973
G.2 57881
G.1 71810
ĐB 661120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 19/3/2021

Giải XSTV
»
XSTV 19/3/2021
G.8 13
G.7 907
G.6 4664 9832 1189
G.5 9936
G.4 14350 76240 94518 24863 32230 71455 91910
G.3 99725 09771
G.2 75694
G.1 92194
ĐB 441539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 12/3/2021

Giải XSTV
»
XSTV 12/3/2021
G.8 31
G.7 898
G.6 2698 0264 2629
G.5 3571
G.4 00620 07875 01681 08407 95169 01470 50791
G.3 01356 85509
G.2 31680
G.1 12843
ĐB 026204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 5/3/2021

Giải XSTV
»
XSTV 5/3/2021
G.8 98
G.7 634
G.6 8803 1746 1185
G.5 3222
G.4 21744 93489 25893 92734 63776 80122 40283
G.3 49861 42038
G.2 20870
G.1 78315
ĐB 511302
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 26/2/2021

Giải XSTV
»
XSTV 26/2/2021
G.8 53
G.7 143
G.6 1028 3063 2450
G.5 7003
G.4 76461 63784 75856 13694 12406 13814 13872
G.3 96388 29837
G.2 78415
G.1 74578
ĐB 557933
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 19/2/2021

Giải XSTV
»
XSTV 19/2/2021
G.8 05
G.7 367
G.6 5818 3890 0582
G.5 4461
G.4 46107 37463 33442 15740 35324 74303 08331
G.3 66546 50978
G.2 60840
G.1 86495
ĐB 051271
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 12/2/2021

Giải XSTV
»
XSTV 12/2/2021
G.8 17
G.7 171
G.6 8468 5812 8101
G.5 0943
G.4 58777 53323 87422 11759 23736 10013 18709
G.3 24374 65136
G.2 84910
G.1 12997
ĐB 037914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 5/2/2021

Giải XSTV
»
XSTV 5/2/2021
G.8 29
G.7 764
G.6 4984 3712 3815
G.5 6091
G.4 71006 53316 27652 12661 91165 92747 59500
G.3 30367 53566
G.2 26886
G.1 83782
ĐB 089039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 29/1/2021

Giải XSTV
»
XSTV 29/1/2021
G.8 49
G.7 520
G.6 5745 0552 4958
G.5 0595
G.4 72557 90330 38220 13083 21248 94366 23629
G.3 30767 51003
G.2 19528
G.1 07257
ĐB 861304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 22/1/2021

Giải XSTV
»
XSTV 22/1/2021
G.8 23
G.7 744
G.6 0682 4317 4744
G.5 2048
G.4 85845 77044 32950 74949 77200 43126 36105
G.3 94840 96325
G.2 32842
G.1 61304
ĐB 284087
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 15/1/2021

Giải XSTV
»
XSTV 15/1/2021
G.8 61
G.7 621
G.6 3046 3563 9737
G.5 5696
G.4 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807
G.3 48021 43255
G.2 47614
G.1 01440
ĐB 295088
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 8/1/2021

Giải XSTV
»
XSTV 8/1/2021
G.8 54
G.7 521
G.6 9168 3311 7063
G.5 3164
G.4 55300 30923 40485 14652 45643 10363 68733
G.3 61690 24666
G.2 94411
G.1 55139
ĐB 559616
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 1/1/2021

Giải XSTV
»
XSTV 1/1/2021
G.8 00
G.7 862
G.6 0012 0912 8126
G.5 0128
G.4 36098 52645 83100 22666 13793 48132 27808
G.3 52507 33321
G.2 10979
G.1 16504
ĐB 017444
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 25/12/2020

Giải XSTV
»
XSTV 25/12/2020
G.8 03
G.7 429
G.6 6254 0164 5095
G.5 8528
G.4 32582 32052 29456 59358 43793 05722 93957
G.3 22425 14628
G.2 66201
G.1 86666
ĐB 203884
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 18/12/2020

Giải XSTV
»
XSTV 18/12/2020
G.8 58
G.7 925
G.6 1070 3150 3690
G.5 6806
G.4 06042 96880 45286 62128 65589 54164 83526
G.3 17483 70446
G.2 46868
G.1 02975
ĐB 052805
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 11/12/2020

Giải XSTV
»
XSTV 11/12/2020
G.8 97
G.7 248
G.6 3535 8313 0408
G.5 4654
G.4 68403 36366 85255 43284 29319 99390 18548
G.3 93362 68264
G.2 23777
G.1 24149
ĐB 352503
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 4/12/2020

Giải XSTV
»
XSTV 4/12/2020
G.8 31
G.7 221
G.6 7441 1705 1426
G.5 5688
G.4 72213 66224 94569 30157 26964 68871 08248
G.3 04945 59361
G.2 45767
G.1 02342
ĐB 503261
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 27/11/2020

Giải XSTV
»
XSTV 27/11/2020
G.8 45
G.7 814
G.6 4137 3664 4430
G.5 2301
G.4 60773 92706 62454 66745 31097 24306 73756
G.3 51250 68525
G.2 82324
G.1 07401
ĐB 084831
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 20/11/2020

Giải XSTV
»
XSTV 20/11/2020
G.8 48
G.7 706
G.6 3408 7448 6800
G.5 1726
G.4 30959 13977 93970 29149 71580 53687 78076
G.3 10805 02537
G.2 42772
G.1 43401
ĐB 358536
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 13/11/2020

Giải XSTV
»
XSTV 13/11/2020
G.8 91
G.7 084
G.6 6483 1175 8095
G.5 5363
G.4 16765 65672 29743 26913 84707 80772 54763
G.3 84106 27746
G.2 92926
G.1 90962
ĐB 666115
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 6/11/2020

Giải XSTV
»
XSTV 6/11/2020
G.8 97
G.7 361
G.6 6114 4146 0445
G.5 9182
G.4 98102 33664 51896 68627 43604 03326 41764
G.3 46732 10518
G.2 94049
G.1 98940
ĐB 844463
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 30/10/2020

Giải XSTV
»
XSTV 30/10/2020
G.8 57
G.7 943
G.6 5973 1879 8792
G.5 3214
G.4 90407 36332 85484 74630 79356 30474 83737
G.3 30538 17821
G.2 99367
G.1 37910
ĐB 062743
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 23/10/2020

Giải XSTV
»
XSTV 23/10/2020
G.8 12
G.7 791
G.6 3366 4819 6698
G.5 7342
G.4 71938 96000 12597 25401 97397 63044 99950
G.3 46373 99916
G.2 28258
G.1 37811
ĐB 562446
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Trà Vinh

XSTV 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Trà Vinh 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSTV 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Trà Vinh 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSTV trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.